Mga Tagubilin sa Paglabas ng Ospital para sa Stroke

Ikaw ay na-diagnose na may o mataas ang panganib sa stroke, o TIA (transient ischemic attack). Sa panahon ng stroke, tumitigil ang pagdaloy ng dugo sa bahagi ng iyong utak. Ito ay makakapinsala sa mga dako sa utak na kumukontrol ng ibang bahagi ng katawan. Ang mga sintomas pagkatapos ng stroke ay depende sa kung anong bahagi ng utak ang naapektuhan.

Mga dahilan ng panganib sa stroke

Kapag ikaw ay nagkaroon na ng stroke, ikaw ay mayroong mas mataas na tsansa na muling ma-stroke. Nakalista sa ibaba ang ilang ibang mga dahilan na maaaring magpataas ng iyong panganib sa isa pang stroke:

 • Altapresyon

 • Mataas na kolesterol sa dugo

 • Paninigarilyo at pagtatabako

 • Diyabetis

 • Mga sakit sa carotid o iba pang artery

 • Atrial fibrillation, atrial flutter o iba pang sakit sa puso

 • Hindi pagiging aktibo ng katawan

 • Sobrang katabaan

 • Ilang sakit sa dugo katulad ng sickle cell anemia

 • Labis na pag-inom ng alak

 • Pag-abuso sa mga ipinagbabawal na gamot

 • Lahi

 • Kasarian

 • Kasaysayan sa stroke ng pamilya

 • Maaalat na pagkain, prinito, o mamantikang mga pagkain

Mga pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay

Ang paggawa ng iyong regular na mga gawain ay maaaring mahirap matapos ang pagkakaroon ng stroke, ngunit maaari kang matuto ng mga paraan upang mapamahalaan ang iyong pang-araw-araw na mga gawain. Sa katunayan, ang paggawa ng araw-araw na aktibidad ay makakatulong upang bumalik ang lakas ng iyong kalamnan. Ito rin ay makakatulong sa iyong apektadong bisig o hita na makagalaw ng mas normal. Maging matiyaga, bigyan ang iyong sarili ng panahon na magawang bumagay at pahalagahan ang pagsulong na iyong ginagawa.

Pang-araw-araw na aktibidad

Ikaw ay maaaring nasa panganib na mahulog. Magkaroon ng pagbabago sa iyong tahanan upang mas mabilis kang makalakad. Isang therapist ang magdedesisyon kung kailangan mo ng aparato na pantulong sa iyo upang maglakad nang ligtas.

Maaaring kailanganin mong makipagkita sa isang occupational o physical therapist upang matuto ng mga bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Halimbawa, ikaw ay kailangang gumawa ng mga pagbabago kapag ikaw ay naliligo at nagbibihis.

Mga mungkahi para sa paliligo

 • Suriin ang temperatura ng tubig gamit ang kamay o paa na hindi apektado ng stroke.

 • Gumamit ng mga hawakan (grab bar), o upuan sa shower, nahahawakang ulo ng shower, at ng mahaba ang hawakan na brush.

Mga tip sa pagbibihis

 • Magbihis habang nakaupo, simulan sa naapektuhang bahagi o kamay at paa.

 • Magsuot ng damit na mabilis na maisuot sa iyong ulo. Magsuot ng pantalon o palda na de-garter.

 • Gumamit ng siper na may nakakabit na kawit upang mahila ang mga tab.

Mga pagbabago sa istilo ng buhay

 • Inumin ang iyong mga gamot kung papaano ito itinagubilin. Huwag lumaktaw ng dosis.

 • Magsimula ng programa ng ehersisyo. Magtanong sa iyong tagapangalaga kung paano magsisimula. Tanungin din kung gaano karaming gawain ang dapat mong subukan na gagawin araw-araw o linggo-linggo. Maaari kang makinabang sa simpleng mga gawain tulad ng paglalakad o paghahardin.

 • Limitahan ang dami ng alak na iyong iinumin. Ang mga lalaki ay hindi dapat uminom ng higit sa 2 inuming de-alkohol sa isang araw. Dapat limitahan ng mga babae ang kanilang sarili sa 1 inuming de-alkohol sa isang araw.

 • Alamin ang antas ng iyong kolesterol. Sundin ang rekumendasyon ng iyong tagapangalaga tungkol sa kung paano kukontrolin ang iyong kolesterol.

 • Kung ikaw ay naninigarilyo, tumigil na. Sumali sa programa ng pagtigil sa paninigarilyo para mapasulong ang iyong tsansang magtagumpay. Tanungin ang iyong tagapangalaga tungkol sa mga gamot o iba pang pamamaraan na tutulong sa iyong paghinto.

 • Alamin ang mga pamamaraan sa pamamahala ng stress upang matulungan kang harapin ang stress sa iyong buhay pampamilya at trabaho.

Diyeta

Bibigyan ka ng iyong tagapangalaga ng kalusugan ng impormasyon sa mga pagbabago na marahil kailangan mong gawin sa iyong diyeta, batay sa iyong sitwasyon. Maaaring payuhan ka ng iyong tagapangalaga na pumunta ka sa isang rehistradong dietitian para tulungan ka sa mga pagbabago sa diyeta. Kabilang sa mga pagbabago ang:

 • Pagbawas sa dami ng mataba at makolesterol na kinakain mo

 • Pagbawas sa dami ng asin (sodium) sa iyong diyeta, lalo na kung ikaw ay may altapresyon

 • Pagkain ng mas maraming sariwang gulay at prutas

 • Pagkain ng mga maprotina, tulad ng isda, karneng manok, at mga beans at peas (legumes)

 • Pagbawas sa pagkain ng pulang karne at prinosesong karne

 • Paggamit ng mga produktong gawa sa gatas na mababa sa taba

 • Paglimita sa langis ng gulay at nut

 • Paglimita sa matatamis at prinosesong mga pagkain tulad ng chips, cookies, at pagkaing na-bake

 • Hindi pagkain ng trans fats. Kadalasan nang matatagpuan ang mga ito sa mga pagkaing prinoseso. Huwag kumain ng anumang pagkain na may hydrogenated na nakalista sa mga sangkap nito.

Follow-up na pangangalaga

 • Sundin ang iyong mga medikal na appointment. Napakahalaga ang mahigpit na pag-folllow-up sa rehabilitasyon at pagpapagaling ng stroke.

 • Ang ilang gamot ay nangangailangan ng pagsusuri sa dugo para matingnan ang pagbuti o mga problema. Sundin ang mga follow-up na appointment para sa alinmang pagsusuri sa dugo na inutos ng iyong mga tagapangalaga.

Tumawag sa 911

Tumawag sa 911 kaagad kung mayroon ka ng mga sumusunod na sintomas ng stroke:

 • Panghihina, pangingilabot, o kawalan ng pakiramdam sa isang bahagi ng iyong mukha o katawan

 • Biglaang pagkaduling o hirap na makakita ng isa o ng dalawang mata

 • Biglang hirap magsalita o nabubulol

 • Nahihirapang intindihan ang sinasabi ng iba

 • Biglaan, malalang pananakit ng ulo

 • Pagkahilo, nawawalan ng balanse, pakiramdam na natutumba

 • Pagkawala ng malay o kumbulsyon

© 2000-2022 The StayWell Company, LLC. All rights reserved. This information is not intended as a substitute for professional medical care. Always follow your healthcare professional's instructions.

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!