Pagsusuka (Adulto)

Ang pagsusuka ay isang karaniwang sintomas na maaaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan. Kasama sa mga ito ang gastroenteritis ("stomach flu"), pagkalason sa pagkain at kabag (gastritis). May iba pang mga mas malubhang sanhi ng pagsusuka na maaaring mahirap na maagang ma-diagnose sa pagkakasakit. Kaya naman, napakahalagang bantayan ang mga babalang sinyales na nakatala sa ibaba.

Dehydration ang pangunahing panganib sa paulit-ulit na pagsusuka. Ito ay dahil sa labis na pagkawala ng tubig at mineral mula sa katawan. Kapag nangyari ito, dapat mapalitan ang mga likido sa katawan.

Pangangalaga sa tahanan

 • Kung malala ang mga sintomas, magpahinga sa bahay sa susunod na 24 oras.

 • Dahil sa ang iyong mga sintomas ay maaaring mula sa impeksyon, madalas at hugasang mabuti ang iyong mga kamay. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol-based na sanitizer para mapigilan ang pagkalat ng impeksyon sa ibang tao.

 • Hugasan ang iyong mga kamay sa loob nang hindi bababa sa 20 segundo. Ang pag-awit ng kantang happy birthday nang dalawang beses habang naghuhugas ay isang madaling paraan upang matiyak na nakapaghugas ka nang mga 20 segundo.

 • Hugasan ang iyong mga kamay pagtapos gumamit ng palikuran, bago at pagkatapos maghanda ng pagkain, bago kumain, pagtapos magpalit ng lampin, maglinis ng sugat, mag-alaga ng taong may sakit, at magsinga ng sipon, umubo, pagbahin. Dapat mo ring hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos mag-alaga ng taong may sakit, humawak ng pagkain ng alagang hayop, gumamot at humawak ng hayop, o dumi ng hayop.

 • Maaari kang gumamit ng acetaminophen o mga gamot na NSAID tulad ng ibuprofen o naproxen para kontrolin ang lagnat, malibang ipinayo ang ibang gamot. Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng gastrointestinal, makipag-usap sa iyong tagapangalaga ng kalusugan bago gamitin ang mga gamot na ito. Hindi dapat gamitin ang aspirin sa sinumang may lagnat na wala pa sa edad 18 na may sakit na may lagnat. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay. Huwag gumamit ng mga gamot NSAID kung gumagamit ka na ng para sa ibang kondisyon (tulad ng arthritis) o umiinom ng aspirin (tulad ng para sa sakit sa puso, o pagkatapos ng stroke)

 • Huwag gumamit ng tabako at o uminom ng alak, na maaaring magpalala ng iyong mga sintomas.

 • Kung niresetahan ng mga gamot para sa pagsusuka, inumin ito ayon sa itinagubilin.

 • Sa sandaling huminto ang pagsusuka, sundin ang mga alituntuning ito:

Habang nasa unang 12 hanggang 24 na oras, sundin ang mga diyetang nasa ibaba:

 • Katas ng mga prutas. Mansanas, grape juice, inumin na clear fruit, pamalit sa electrolyte at mga inuming pang-sports.

 • Inumin. Mga soft drink na walang caffeine; mineral water (wala o mayroong flavor), decaffeinated na tsaa at kape.

 • Sabaw. Malinaw na broth at bouillon

 • Mga Panghimagas Plain na gelatin (Jell-O), popsicles at mga bars na fruit juice. Habang gumagaan ang iyong pakiramdam, maaari kang magdagdag ng 6-8 ounces na yogurt kada araw.

Sa loob ng susunod na 24 na oras, maaari mong idagdag ang mga sumusunod sa mga nabanggit sa itaas:

 • Mainit na cereal, plain toast, tinapay, rolls, crackers

 • Plain noodles, kanin, dinurog na patatas, chicken noodle o rice soup

 • Hindi matamis na canned fruit (iwasan ang pinya), saging

 • Limitahan ang caffeine at tsokolate. Walang mga rekado o seasonings maliban sa asin.

Sa loob ng susunod na 24 na oras:

Dahan-dahang ipagpatuloy ang normal na diyeta, habang gumagaan ang iyong pakiramdam at nababawasan ang iyong sintomas.

Follow-up na pangangalaga

Mag-follow-up sa iyong tagapangalaga ng kalusugan, o gaya ng ipinapayo.

Kailan hihingi ng payong medikal

Tumawag kaagad sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung alinman sa mga ito ang mangyari:

 • Hindi nagbabagong pananakit ng ibabang kaliwang bahagi ng tiyan o tumitinding pananakit ng buong tiyan

 • Patuloy na pagsusuka (hindi mapanatili sa ibaba ang likido) sa loob ng 24 na oras

 • Pagsusuka ng dugo o mga giniling na kape

 • Mabintog na tiyan

 • Madalas na pagtatae (mahigit sa 5 beses sa isang araw); dugo (pula o itim na kulay) o uhog sa pagtatae

 • Mas kaunting inilalabas na ihi o matinding pagka-uhaw

 • Panghihina, pagkahilo o kawalang-malay

 • Hindi karaniwang pagkaantok o pagkalito

 • Lagnat na 100.4 ° F (38 ° C) sa bibig o mas mataas, hindi mainam ang medikasyon sa lagnat

 • Paninilaw ng kulay ng mata o balat

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.