Viral Gastroenteritis (Adult)

Esophagus, Malaking bituka, Appendix, Sikmura, Maliit na bituka, Butas ng puwit

Gastroenteritis ang isa pang pangalan para sa “stomach flu.” Karaniwang sanhi ito ng isang virus na nakakaapekto sa sikmura at intestinal tract. Kabilang mga sintomas ang pamumulikat ng sikmura at lagnat, pagsusuka at/o pagtatae, at pwedeng tumagal ng mula 2 hanggang 7 araw.

Dehydration ang panganib sa paulit-ulit na pagsusuka o pagtatae. Ito ang pagkawala ng labis na tubig at mga mineral mula sa katawan. Kapag nangyari ito, dapat na mapalitan ang mga fluid sa katawan. Hindi epektibo ang mga antibiotic para sa karamdamang ito, ngunit makakatulong ang simpleng paggagamot sa bahay.

PANGANGALAGA SA BAHAY

 • Kung malala ang mga sintomas, magpahinga sa bahay sa loob ng susunod na 24 oras.

 • Iwasan ang sigarilyo, caffeine, at paggamit ng alkohol, na maaaring magpalala sa paggaling.

 • Maaaring gamitin ang acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) para sa lagnat o pananakit malibang ipinayo ang ibang gamot. TANDAAN:Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito. Hindi dapat gamitin ang aspirin sa sinumang may lagnat na wala pa sa edad 18. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay.

 • Kung ipinayo ang paggamit ng mga gamot para sa pagtatae o pagsusuka, siguraduhing gamitin lamang ang mga ito gaya ng ipinag-uutos.

 • Kung nagsusuka, uminom ng kaunting malinaw na mga maiinom (gaya ng tubig, sports drinks, clear sodas) sa madalas na pagitan upang maiwasan ang pagka-dehydrate. Magsimula sa 1 hanggang 2 kutsara bawat 10 minuto. Kapag huminto na ang pagsusuka, sundan pagkatapos ang mga tagubiling ito:

SA UNANG 12 hanggang 24 ORAS sundan ang diyeta sa ibaba:

 • Mga Inumin: Sport drinks gaya ng Gatorade, soft drinks na walang caffeine; ginger ale, mineral water (plain o may lasa), decaffeinated na tsaa at kape.

 • Mga Sabaw: Malinaw na nilaga, consommé at bouillon

 • Mga Panghimagas: Plain na gelatin (Jell-O), mga Popsicle at fruit juice bar.

SA LOOB NG SUSUNOD NA 24 HOURS maaari mong idagdag ang mga sumusunod sa mga nabanggit sa itaas:

 • Maiinit na cereal, plain toast, tinapay, rolls, crackers

 • Plain noodles, kanin, dinurog na patatas, chicken noodle o rice soup

 • Unsweetened na nakalatang prutas (iwasan ang pinya), mga saging

 • Bawasan ang pagkain ng matataba nang hanggang 15 gramo bawat araw sa pag-iwas sa margarina, mantikilya, mantika, mayonnaise, sauces, gravies, piniritong mga pagkain, peanut butter, karne, poultry, at isda.

 • Bawasan ang fiber; iwasan ang mga hilaw o hindi lutong mga gulay, sariwang mga prutas (maliban sa saging), at mga cereal na bran.

 • Bawasan ang caffeine at tsokolate Huwag gumamit ng mga spices o seasoning maliban sa asin.

SA LOOB NG SUSUNOD NA 24 ORAS

Pwedeng unti-unting ipagpatuloy ng pasyente ang normal na diyeta habang nababawasan ang mga sintomas.

PAG-IWAS SA PAGKALAT

 • Pinakamainam na paraan ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig upang mahadlangan ang pagkalat ng mga virus. Dapat na maghugas ng mga kamay ang mga caregiver bago at pagkatapos hawakan ang may sakit na tao.

 • Ang may sakit na tao, gayun na rin ng lahat sa pamilya, ay dapat na maghugas ng kanilang mga kamay pagkaraang gumamit ng palikuran at bago ang mga pagkain.

 • Linisin ang palikuran pagkaraan ng bawat paggamit.

 • Hindi dapat maghanda ng pagkain para sa iba ang mga taong nagtatae. Kung naghahanda ka ng pagkain para sa iyong sarili, hugasang maigi ang iyong mga kamay bago at pagkatapos.

MAG-FOLLOW UPsa iyong doktor gaya ng ipinapayo. Tawagan ang iyong doktor kung hindi ka bumubuti sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kung nakakuha ng sample ng dumi (pagtatae (diarrhea)), maaari kang tumawag pagkaraan ng 2 araw (o gaya ng ipinag-uutos) para sa mga resulta.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang anuman sa sumusunod: 

 • Tumitinding pananakit ng tiyan

 • Patuloy na pagsusuka (hindi magawang panatiliin ang mga ininom)

 • Madalas na pagtatae (higit 5 beses isang araw)

 • Dugo sa suka o dumi (kulay itim o pula)

 • Maitim na ihi, nabawasang dami ng ihi o labis na pagka-uhaw

 • Panghihina, pagkahilo, o pagkahimatay

 • Pagkaantok, pagkalito, paninigas ng leeg, o pangingisay

 • Lagnat na 100.4°F (38°C) oral o mas mataas, hindi gumagaling sa gamot sa lagnat

 • Bagong pamamantal

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.