Pelvic Inflammatory Disease (PID)

Larawan na nagpapakita ng hinati sa gitna na bahagi ng uterus, na may mga Fallopian tube, ovary, cervix, at pwerta.

Ang Pelvic Inflammatory Disease (PID) ay isang impeksyon sa mga sangkap sa pag-aanak ng babae. Kasama rito ang pwerta, cervix, uterus, mga fallopian tube, at obaryo.

Karaniwang problema ng kababaihan ang PID. Kadalasan nang sanhi ito ng gonorrhea o chlamydia. Ang mga ito ay impeksyon ng bakterya na naikakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Kaya naman, kilala ito bilang sakit na naililipat ng pakikipagtalik (mga STI). Maaari ding sanhi ng ibang mga impeksyon ang PID, bagaman ito ay hindi gaanong pangkaraniwan.

Kapag ang PID ay maaagang natuklasan at nagamot, madalas na kaya itong gamutin. Kapag hindi agad ito nalunasan, maaaring humantong ang PID sa seryosong mga problema sa kalusugan. Kasama na ang nagtatagal na pananakit ng pelvic at pagkapinsala sa mga sangkap sa pag-aanak. Maaari ding mauwi sa pagkabaog ang PID. At patataasin nito ang panganib ng tubal pregnancy. Ang mga katamtamang kaso ng PID ay kadalasang nalulunasan sa tahanan. Ang mga malalang kaso ng PID ay kailangang lunasan sa ospital.

Pangangalaga sa tahanan

 • Malamang na resetahan ka ng kombinasyon ng mga antibayotiko. Tiyaking gamitin ang mga gamot nang eksakto kung paano ito itinagubilin.

 • Para matulungang maibsan ang kirot, maaari kang uminom ng gamot sa kirot na nabibili nang walang reseta. Maaari ding magreseta sa iyo ng gamot sa kirot, kung kailangan.

 • Ipaalam sa sinumang katalik ang tungkol sa iyong kondisyon. Dapat din siyang masuri para sa impeksyon at magamot din.

 • Huwag magtalik hanggang sa matapos ninyong dalawa ang gamutan at maipakita ng mga pagsusuri na wala na kayong impeksyon.

Pag-iwas

 • Kung gusto mong makipagtalik, tiyaking isagawa ang mas ligtas na pakikipagtalik. Halimbawa, makipagtalik lamang sa isang kapareha na ikaw lamang ang katalik. Hilingin sa iyong kapareha na magpasuri para sa mga STI. Sa tuwing magtatalik kayo, gumamit ng mga condom na latex. Makatutulong ang mga ito na mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga STI.

 • Huwag magdutsa maliban kung ipinayo ng iyong tagapangalaga ng kalusugan. Ang pagdutsa ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng PID.

Follow-up na pangangalaga

Mag-follow up sa tagapangalaga ng iyong kalusugan, o ayon sa ipinayo.

Kailan dapat humingi ng medikal na pagpapayo

Tumawag kaagad sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung alinman sa mga ito ang mangyari:

 • Lagnat na 100.4°F (38°C) o higit pa, o tulad ng itinagubilin ng iyong tagapangalaga ng kalusugan

 • Hindi bumubuti ang mga sintomas pagkalipas ng 2 araw na paggamot

 • Bago o tumitinding kirot sa iyong ibabang tiyan o likod

 • Hindi normal na pagdurugo ng puwerta

 • Hindi normal na pagtagas sa pwerta

 • Panghihina, pagkahilo o pagkahimatay

 • Pagkahilo o pagsusuka

 • Hirap sa pag-ihi o makirot at mahapdi kapag umiihi

 • Pamamantal o pananakit ng kasu-kasuan

 • Masakit na nakabukang mga singaw sa paligid ng pwerta

 • Namamaga o masakit na mga kulani sa singit (maaari itong maramdaman na tulad ng bukol sa singit)

Upang matuto nang higit pa.

Upang alamin pa ang tungkol sa PID at mga STI, kontakin ang:

 • CDC National STI Hotline, 800-232-4636, www.cdc.gov/std/

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.