Kagat Ng Insekto: Naimpeksyon

Kagat ng insekto

Nakagat ka ng isang insekto. Mayroong mga senyales ng impeksyon sa pamumula, pangangati at bahagyang pamamaga. Mangangailangan ito ng paggamot ng mga antibiotic at dapat na bumuti sa susunod na sampung araw.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Kung problema ang pangangati, makakatulong ang paglagay ng mga bulsa de yelo sa lugar na nakagat.

 2. Hugasan ang bahagi ng sabon at tubig nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang araw. Maglagay ng topical antibiotic cream o ointment (Bacitracin o Polysporin).

 3. Isang antihistamine ang Oral Benadryl (diphenhydramine) na mabibili sa mga botika at groceries. Malibang ibinigay ang isang iniresetang antihistamine, maaaring gamitin ang Benadryl upang mabawasan ang pangangati kung malaking bahagi ng balat ang sangkot. Gumamit ng mababang dosis sa araw at mas mataas na dosis sa pagtulog dahil maaaring antukin ka sa gamot. [TANDAAN: Huwag gumamit ng Benadryl kung mayroon kang glaucoma o kung ikaw ay isang lalaki na may problema sa pag-ihi dahil sa paglaki ng prostate.] Isang antihistamine ang Claritin (loratadine) na hindi gaanong nagpapaantok at isang mainam na kahalili para sa paggamit sa araw.

 4. Kung ipinayo ang oral na mga ANTIBIOTIC, siguraduhin kung ganoon na gamitin ang mga ito gaya ng ipinag-uutos hanggang sa maubos ang mga ito.

 5. Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ka ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinag-uutos kung hindi ka bumuti sa susunod na dalawang araw o kung lumala ang iyong mga sintomas.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Lumalaking lugar ng pamumula o pamamaga

 • Pamamaga ng mukha, mga talukap ng mata, bibig, lalamunan o dila

 • Hirap sa paglunok o paghinga

 • Lagnat na 100.4°F (38°C) o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 • Tumitinding lokal na pananakit

 • Pananakit ng ulo, lagnat, giniginaw, pananakit ng muscle o kasu-kasuan, pagsusuka,

 • Bagong pamamantal

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.