Viral Gastroenteritis (Bata)

Esophagus, Malaking bituka, Atay, Lapay, Sikmura, Maliit na bituka

Karamihan ng pagtatae at pagsusuka sa mga bata ay sanhi ng virus. Ito ay tinatawag na viral gastroenteritis. Maraming tao ang tawag dito ay "stomach flu", ngunit wala itong kinalaman sa trangkaso. Ang virus na ito ay nakakaapekto sa sikmura at bituka. Kadalasang tumatagal ito ng 2 hanggang 7 araw. Ang diarrhea ay nangangahulugang paglabas ng buhaghag at matubig na dumi na iba kaysa sa normal na parisan ng pagdumi ng bata.

Ang iyong anak ay maaaring may mga sintomas din na katulad nito:

 • Pananakit at pagtigas ng tiyan

 • Pagduduwal

 • Pagsusuka

 • Kawalan ng pagkontrol sa pagdumi

 • Lagnat at giniginaw

 • May dugo na dumi

Ang pangunahing panganim mula sa sakit na ito ay pagkawala ng tubig sa katawan. Ito ang pagkawala ng maraming tubig at mineral sa katawan. Kapag nangyari ito, dapat na mapalitan ang tubig sa katawan ng iyong anak. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng oral rehydration solution. Ang oral rehydration solution ay mabibili sa mga parmasya at sa karamihan ng mga grocery store.

Hindi epektibo sa ganitong karamdaman ang mga antibayotiko.

Pangangalaga sa tahanan

Sundin ang lahat ng tagubilin na ibinigay ng tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak.

Kapag nagbibigay ng mga gamot sa iyong anak:

 • Huwag magbigay ng mga gamot sa pagtatae na nabibili nang walang reseta maliban kung sinabi sa iyo ng tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak.

 • Maaari kang gumamit ng acetaminophen o ibuprofen upang makontrol ang pananakit at lagnat. O maaari kang gumamit ng ibang gamot tulat ng inireseta.

 • Huwag magbigay ng aspirin sa sinumang wala pang 18 taong gulang na may lagnat. Maaari itong magdulot ng pagkasira ng ataw at nagsasapanganib ng buhay na kondisyon na tinatawag na Reye syndrome.

Upang mapigilan ang pagkalat ng sakit:

 • Tandaan na ang paghuhugas gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol-based na sanitizer ay siyang pinakamainam na paraan upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon.

 • Hugasan ang iyong mga kamay bago at pagkatapos alagaan ang iyong may sakit na anak.

 • Linisin ang palikuran pagkatapos gamit.

 • Itapon ang nagamit na mga diaper sa isang selyadong lalagyan.

 • Huwag papasukin sa paaralan ang iyong anak hanggang sa sabihin sa iyo ng tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak na OK na.

 • Hugasan ang iyong mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain.

 • Hugasan ang iyong mga kamay at mga kasangkapar pagkatapos gamitin ang sangkalan, banggerahan at mga kutsilyo na ginamit sa paghiwa ng mga hilaw na pagkain.

 • Ilayo ang mga hilaw na karne sa mga luto at handa nang kainin na pagkain.

 • Tandaan na ang mga taong nagtatae o nagsusuka ay dapat na huwag maghanda ng pagkain para sa iba.

Pagbibigay ng inumin at pagkain

Ang pangunahing tunguhin habang ginagamot ang pagsusuka at pagtatae ay upang pigilan ang pagkawala ng tubig sa katawan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong anak ng paunti-unting tubig pero madalas.

 • Tandaan na ang mga likido ay mas mahalaga kaysa pagkain sa pagkakataong ito. Bigyan ng kaunting likido nang paunti-unti, lalo na kung ang iyong anak ay naninigas ang sikmura o nagsusuka.

 • Para sa pagtatae: Kung binibigyan mo ng gatas ang iyong anak at hindi nawawala ang pagtatae, itigil ang gatas. Sa ilang kaso, pinalala ng gatas ang pagtatae. Kapag nangyari iyan, gumamit ng oral rehydration solution bilang pamalit. Huwag bigyan ng katas ng mansanas, soda, sport drinks, o iba pang matatamis na inumin. Ang mga inuming may asukal ay maaaring magpapala sa pagtatae.

 • Para sa pagsusuka: Magsimula sa oral rehydration solution na nasa room temperature. Bigyan ng 1 kutsarita (5 ml) kada 5 minuto. Kahit magsuka ang iyong anak, ipagpatuloy ang pagbibigay ng solution. Marami sa likido ang makukuha ng katawan kahit pagmagsuka siya. Pagkatapos ng 2 oras na walang pagsusuka, simulan sa kaunting gatas o formula at iba pang likido. Dagdagan ang dami hangga't makakaya. Huwag bigyan ang iyong anak ng karaniwan tubig, gatas, formula, o iba pang likido hanggang sa hanggang sa hindi pa humihinto ang pagsusuka. Habang dumadalang ang pagsusuka, subukang bigyan ng mas maraming oral rehydration solution. Dalang-dalangan ang pagbibigay sa pagitan ng bawat pagpapainom. Ipagpatuloy ito hanggang sa umiihi na ang iyong anak at hindi na nauuhaw (wala nang pagnanais na uminom). Pagkalipas ng 4 na oras na walang pagsusuka, simulang muli ang mga solid na pagkain. Pagkalipas ng 24 oras na walang pagsusuka, ipagpatuloy ang normal na dyeta.

 • Maaari mong ipagpatuloy ang normal na dyeta ng iyong anak pagtagal-tagal o bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Huwag pilitin ang iyong anak na kumain, lalo na kung masakit ang kanyang tiyan o naninigas. Huwag pakainin ng marami ang iyong anak nang minsanan, kahit pa nagugutom siya. Palalalain nito ang nararamdaman ng iyong anak. Maaari mong bigyan ang iyong anak ng mas maraming pagkain pagtagal-tagal o kapag kaya na niya. Kasama sa mga pagkain na maaari mong ibigay ang cereal, dinurog na patatas, applesouce, dinurog na saging, crackers, dry toast, oatmeal, tinapay, noodles, pretzels, sabaw na may kanin o noodles, at nilutong gulay.

 • Kapag bumalik ang mga sintomas, bumalik sa mga simpleng dyeta o malinaw na mga likido.

Follow-up na pangangalaga

Mag-follow-up sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak, o ayon sa ipinayo. Kapag kinunan ng sampol ng dumi o nagsagawa ng mga culture, tumawag sa tagapangalaga ng kalusugan para hingin ang resulta tulad ng itinagubilin.

Tumawag sa 911

Tumawag sa 911 kapag ang iyong anak ay mayroon ng mga sintomas na ito:

 • Hirap na paghinga

 • Pagkatuliro

 • Sobrang pagkaantok o pagkawala ng ulirat

 • Hirap lumakad

 • Mabilis na pintig ng puso

 • Pananakit ng dibdib

 • Paninigas ng leeg

 • Kumbulsyon

Kailan dapat humingi ng medikal na pagpapayo

Tumawag kaagad sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak kung mangyari ang alinman sa mga ito:

 • Pananakit ng tiyan na lumulubha

 • Tuloy-tuloy na pananakit ng kanang ibaba ng tiyan

 • Paulit-ulit na pagsusuka pagkalipas ng unang 2 oras ng pag-inom ng likido

 • Paminsan-minsang pagsusuka sa loob ng mahigit sa 24 na oras

 • Mahigit 8 diarrhea na mga dumi sa loob ng 8 oras

 • Tuloy-tuloy na malalang pagtatae sa loob ng mahigit 24 na oras

 • Dugo sa suka o dumi

 • Bawas na pagpasok ng anuman sa bibig

 • Maitim na ihi o walang ihi sa loob ng 6 hanggang 8 oras sa mas nakatatandang mga anak, 4 hanggang 6 na oras para sa mga sanggol at nakababatang anak

 • Pag-aalburuto o pag-iyak na hindi kayang patahanin

 • Hindi pangkaraniwang pagkaantok

 • Bagong pantal

 • Pagtatae na tumatagal ng mahigit 10 araw

 • Lagnat (tingnan ang Lagnat at mga bata, sa ibaba)

Lagnat at mga bata

Laging gumamit ng digital na thermometer para suriin ang temperatura ng iyong anak. Huwag kailanman gagamit ng mercury thermometer.

Para sa mga sanggol at batang paslit, tiyaking wastong gamitin ang thermometer na pampuwet. Ang thermometer para sa puwet ay maaaring di-sinasadyang maipasok (maitusok) sa butas ng puwet. Maaari rin itong makakuha ng mikrobyo mula sa dumi. Laging sundin ang direksyon ng may-gawa ng produkto para sa tamang paggamit. Kung asiwa kang gumamit ng thermometer na pampuwet, gumamit ng ibang paraan. Kapag makikipag-usap sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak, sabihin sa kanya kung anong pamamaraan ang ginamit mo sa pagkuha ng temperatura ng iyong anak.

Narito ang mga tagubilin para sa temperatura ng lagnat. Hindi tumpak ang temperatura na pantainga sa mga batang wala pang 6 na buwan ang edad. Huwag gumamit ng temperatura na pambibig hanggang sa ang iyong anak kahit papaano ang edad ay 4 taon gulang.

Sanggol na wala pang 3 buwang gulang:

 • Tanungin ang tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak kung paano mo dapat kunan ng temperatura.

 • Temperatura ng puwet o nuo (temporal artery) na 100.4°F (38°C) o mas mataas pa, o tulad ng itinagubilin ng tagapangalaga

 • Temperatura ng kili-kili na 99°F (37.2°C) o mas mataas pa, o tulad ng itinagubilin ng tagapangalaga

Batang edad 3 hanggang 36 na buwan:

 • Termperatura ng puwet, nuo (temporal artery), o tainga na 102°F (38.9°C) o mas mataas pa, o tulad ng itinagubilin ng tagapangalaga

 • Temperatura ng kili-kili na 101°F (38.3°C) o mas mataas pa, o tulad ng itinagubilin ng tagapangalaga

Batang nasa kahit anong edad:

 • Temperatura na paulit-ulit na 104°F (40°C) o mas mataas pa, o tulad ng itinagubilin ng tagapangalaga

 • Lagnat na tumatagal ng lampas pa sa 24 oras sa batang wala pang 2 taong gulang. O lagnat na tumatagal ng 3 araw sa batang 2 taong gulang o mas matanda pa.

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.