Pagtitibi (Adult)

Ang pagtitibi ay ang pagdumi nang hindi kasingdalas ng karaniwan. Tumitigas ang dumi at nagiging napakahirap upang ilabas. Maaari itong mauwi sa pananakit at paglaki ng tiyan. Maaari rin itong magsanhi ng masakit na pagdumi. Maaaring sanhi ng diyetang mababa sa fiber ang pagtitibi. Pwede ring sanhi ito ng ilang mga gamot, lalo na ang mga gamot sa pananakit. Maaaring magamot ang pagtitibi ng mga labatiba, suppository, laxative o pampalambot ng dumi. Papayuhan ka ng iyong doktor kung alin ang pinakamabisa para sa iyo. Sundan ang payo sa ibaba upang makatulong sa iyong maiwasan ang problemang ito sa hinaharap.

Colon, Dumi

PANGANGALAGA SA BAHAY

Panggamot: Gamitin ang mga gamot gaya ng ipinag-utos. Ligtas lamang ang ilang laxative sa paminsan-minsang paggamit. Pwedeng gamitin ang iba nang regular. Makipag-usap sa iyong doktor o oarmasyotiko kung mayroon kang mga tanong.

Pangkalahatang Pangangalaga:

 • Maaaring magsanhi ng pagtitibi ang mga iniresetang gamot sa pananakit Kung pinayuhan ka ng mga gamot sa pananakit, tanungin ang doktor kung kailangan mo ring gumamit ng pampalambot ng dumi.

 • Tumutulong ang isang diyetang mataas sa fiber na may maraming mga iniinom upang mapanatili ang regular, malambot na pagdumi. Mainam na mapagkukunan ng dietary fiber ang mga sumusunod:

  • Cereals at mga tinapay: Whole grain cereal na may bran, oatmeal, rolled oats, whole grain na mga tinapay

  • Mga Prutas: Lahat ng prutas (sariwa at pinatuyo), pasas, prunes, apricots, berries, figs

  • Mga Gulay: Anumang sariwang mga gulay, lalo na ang peas, broccoli, talbos ng brussels, winter squash, green beans, cauliflower, lima beans, carrots

  • Iba pa: Popcorn, brown rice

Uminom ng maraming tubig kapag dinadamihan mo ang fiber na iyong kinakain.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o bumalik sa pasilidad na ito kung hindi bumuti ang mga sintomas sa susunod na ilang araw. Maaaring kailanganin mo ang higit pang mga pagsuri o referral sa isang espesyalista.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Lagnat na higit sa 100.4°F (38°C)

 • Pagkabigong ipagpatuloy ang normal na pagdumi

 • Tumitinding pananakit ng tiyan o likod

 • Pagkaduwal o pagsusuka

 • Pamamaga ng tiyan

 • Dugo sa dumi

 • Panghihina, pagkahilo o pagkahimatay

 • Hindi inaasahang pagdurugo ng puwerta

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Lahat ng mga karapatan ay nakalaan. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon bilang kapalit ng propesyonal na medikal na pag-aalaga. Laging sundin ang mga tagubilin ng inyong propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan.