Print

Doctors and providers who treat this condition

  

DERMATITIS (Hindi tiyak)

Isang pamamaga ng balat ang dermatitis. Hindi matiyak ang eksaktong dahilan ng iyong pamamantal. Gayunpaman, mukhang hindi naman impeksyon o nakakahawang karamdaman ang pamamantal na ito. Makakatulong ang pangangalaga sa bahay sa pamamantal na maibsan ang mga sintomas.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

  • Panatiliing malinis ang bahaging may pamamantal sa paghuhugas nito araw-araw. Makakatulong din itong may moist ang balat.

  • Gumamit ng neutral pH na sabon gaya ng Dove o Lever 2000.

  • Maglagay ng moisturizing lotion pagkatapos maligo upang maiwasan ang panunuyo ng balat.

  • Iwasan ang mga nakaka-irita sa balat (pananamit na lana o seda, grasa, mga langis, ilang gamot, matapang na mga sabon, at mga panlaba). Magsuot ng nakakasipsip, malambot na mga tela malapit sa balat sa halip na manigasgas o nakakagasgas na mga materyales.

  • Malibang ipinayo ang ibang gamot, maaari kang gumamit ng Hydrocortisone cream (na maaari mong makuha kahit walang reseta) upang mabawasan ang pamamaga.

MAG-FOLLOW UP: Makipag-appointment sa iyong doktor sa susunod na 1 hanggang 2 linggo kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas sa mga nabanggit na hakbang sa itaas.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

  • Lumalaking bahagi ng pamumula o pananakit sa balat

  • Naninilaw na langib o tumutulo mula sa pamamantal

  • Pananakit ng kasu-kasuan

  • Bagong pamamantal na lumilitaw sa ibang bahagi ng katawan

  • Lagnat na 100.4°F (38°C) o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.