Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-iwas sa Pagkahulog: Sa Ospital

Sa isang banda, maaari kang mangailangan ng pangangalaga sa ospital o ibang pasilidad. Maaaring itanong ng mga tao kung gaano kaigi ang iyong paggalaw. Matapat na sagutin ang katanungang ito. Kung may panganib na ikaw ay mahulog, tutulungan ka ng staff upang ikaw ay manatiling ligtas. Tandaan, laging humingi ng tulong kung kailangan mo ito. Narito ang ilang mga tip upang manatili kang ligtas sa ospital.

Healthcare provider taking blood pressure of senior male patient lying in bed.

Panatilihin ang mga Bagay na Naaabot

 • Panatilihin ang mga bagay na madalas mong gamitin sa lugar na kayang abutin, tulad ng tissue, tubig, remote kontrol, at kordon ng ilaw.

 • Habang nakabantay ang nars, insayuhin ang paggamit ng call button bago pa kailanganin ito. Panatilihin itong naaabot. At huwag matakot na gamitin ito kung kailangan!

 • Alamin kung paano bubuksan o papatayin ang ilaw mula sa iyong kama. Gayundin, alamin kung paano gamitin ang kontrol ng kama.

Humingi ng Tulong sa Paggalaw

 • Huwag ibangon ang sarili, kahit pa sa paggamit ng kubeta. Tumawag ng taong tutulong.

 • Marahan na umupo at may tumutulong.

 • Huwag sariling igalaw ang mga poste ng IV o ibang kagamitan.

 • Gamitin ang iyong tulong sa paglakad gaya ng iniutos ng staff. Tiyakin na gamitin ang mga handrail sa kubeta o sa daanan.

 • Ang staff ay maaaring gumamit ng gait belt upang mapanatili kang ligtas habang ikaw ay gumagalaw. Ito ay saktong nakalapat sa palibot ng iyong baywang. Itinutulot nitong masuportahan ka ng isa pang tao habang sabay kayong lumalakad.

Paalala sa Pamilya at Mga Kaibigan

Kapag ang tao ay may sakit o nasa ospital, maaari siyang mahulog. Ikaw ay makakatulong sa iyong mahal sa buhay na mabawasan ang panganib nito.

 • Panatilihin ang mga personal na gamit sa parehong lugar. Panatilihin ang nakasanayan.

 • Alamin ang ukol sa mga gabay na inilagay ng staff upang maiwasan ang pagkahulog. Sundin ang mga ito.

 • Humingi ng patnubay sa paggamit ng kagamitang pangkaligtasan at paggalaw sa iyong mahal sa buhay.

 • Kapang inuutusan ang iyong mahal sa buhay, gawin itong simple. Gawin itong isa-isang hakbang.

 • Ipagbigay-alam sa staff kung may napapansing anumang mental o pisikal na pagbabago sa iyong mahal sa buhay.

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.