Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-iwas sa Pagkahulog: Sa Ospital

Sa isang punto, ikaw ay maaaring mangailangan ng pangangalaga sa isang ospital o ibang pasilidad. Maaaring itanong ng mga tao kung gaano kaigi ang iyong paggalaw. Matapat na sagutin ang katanungang ito. Kung may panganib na ikaw ay mahulog, tutulungan ka ng staff upang ikaw ay manatiling ligtas. Tandaan, laging humingi ng tulong kung kailangan mo ito. Ito ang ilang mga payo upang panatilihin kang ligtas sa ospital.

Panatilihing Madaling Maabot ang mga Bagay

 • Ang mga bagay na iyong ginagamit ng madalas ay dapat nasa lugar na madaling maabot, katulad ng tisyu, tubig, remote control at kurdon ng ilaw.

 • Kapag nariyan ang nars, sanayin ang paggamit ng pindutan ng tawag. Panatilihin itong naaabot. At huwag matakot na gamitin ito kapag kinailangan mo!

 • Alamin paano buksan at patayin ang ilaw mula sa iyong kama. Alamin din paano gamitin ang pangkontrol ng kama.

Humingi ng Tulong sa Paggalaw sa Paligid

 • Huwag tumayo ng mag-isa, kahit na sa paggamit ng palikuran. Tumawag ng tutulong.

 • Marahan na umupo at may tumutulong.

 • Huwag sariling igalaw ang mga poste ng IV o ibang kagamitan.

 • Gamitin ang mga pangtulong sa paglalakad ayon sa direksyon ng manggagawa. Siguraduhing gumamit ng handrails sa palikuran o sa mga pasilyo.

 • Ang manggagawa ay maaaring gumamit ng gait belt upang manatili kang ligtas sa paggalaw mo sa paligid. Ito ay saktong nakalapat sa palibot ng iyong baywang. Pinapahintulutan nito ang isang tao na sumuporta sa iyo habang kayo ay naglalakad ng magkasama.

Tanda para sa Pamilya at mga Kaibigan

Kapag ang tao ay may sakit sa ospital, ang pagkahulog ay mas malamang na mangyari. Maaari mong tulungan ang iyong mahal sa buhay upang mabawasan ang panganib.

 • Ilagay ang mga personal na kagamitan sa iisang lugar. Sundin ang nakaugaliang gawain.

 • Matuto tungkol sa mga alituntunin na inilagay ng mga manggagawa upang maiwasan ang pagkahulog. Sundin ang mga ito.

 • Humingi ng patnubay sa paggamit ng kagamitang pangkaligtasan at paggalaw sa iyong mahal sa buhay.

 • Kapag nagbibigay ng direksyon sa mahal sa buhay, gawin itong simple. Unti-untiin ang paggalaw.

 • Ipagbigay-alam sa staff kung may napapansing anumang mental o pisikal na pagbabago sa iyong mahal sa buhay.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.