Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ Dẫn Khi Xuất Viện: Cho Em Bé Sơ Sinh của Quý Vị Dùng Vitamin và Chất Sắt Bổ Sung

dropper bottle

Vitamin và chất sắt bổ sung được kê toa cho nhiều em bé dùng khi các em xuất viện. Các loại sau đây được cho em bé của quý vị dùng cùng lúc với việc cho ăn thường lệ (không phải là thay cho việc cho ăn thường lệ). Các chất bổ sung giúp cho em bé của quý vị tăng trưởng và phát triển bình thường.

Cách Thức Cho Em Bé Quý Vị Dùng Vitamin và Chất Sắt

Làm theo các chỉ dẫn kèm theo với các chất bổ sung của em bé. Hỏi bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào. Sau đây là một vài hướng dẫn:

  • Vitamin và chất sắt bổ sung của em bé ở dưới dạng chất lỏng. Dùng ống nhỏ giọt gửi kèm theo với các chất bổ sung để rút ra vừa đúng số lượng cho em bé của mình.

  • Chỉ cho em bé dùng đúng số lượng như đã cho toa. Dùng thêm cũng không làm cho tốt hơn. Cho em bé dùng hơn số lượng quy định sẽ không cải thiện được sự phát triển của em mà còn có thể bị nguy hại.

  • Trộn các chất bổ sung bằng một số lượng nhỏ sữa pha sẵn hoặc sữa mẹ đựng trong bình sữa. Đừng đổ đầy bình. (Em bé có thể không uống hết được, và không uống đủ lượng vitamin và chất sắt.)

  • Nếu em bé nhổ ra hoặc ói mửa trong lúc ăn, quý vị không cần phải cho dùng một liều thuốc bổ sung khác. Nhưng nếu điều này xảy ra mỗi lần quý vị cho em dùng chất bổ sung, hãy liên lạc với bác sĩ của em bé.

Đổ vào các số lượng đã kê toa cho em bé quý vị như dưới đây. Bác sĩ hoặc y tá của em bé quý vị có thể cho quý vị thấy những số lượng này trông giống như thế nào trong ống nhỏ giọt gửi kèm với các chất bổ sung.

My baby should have _______ mL of vitamins _________ times a day.

Em bé của tôi cần dùng _______ mL vitamins _________ lần một ngày.

 

My baby should have _______ mL of iron ________ times a day.

Em bé của tôi cần dùng _______ mL chất sắt _________ lần một ngày.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.