Print

Doctors and providers who treat this condition

  

RSV (Respiratory Syncytial Virus) Impeksiyon

Ang RSV (respiratory syncytial virus) ay isang pangunahing sanhi ng impeksiyon sa baga ng mga maliliit na bata at sanggol. Ang RSV ay pangkaraniwan lamang na halos lahat ng bata ay nagkasakit nito bago ang edad na 2. Maraming bata ang nagkasakit nito nang higit sa isang beses. Ang RSV ay kadalasang nagreresulta ng malumanay, ala-sipon na mga sintomas. Sa ilang pagkakataon, ito ay maaaring magsanhi ng malubhang impeksiyon sa baga at problema sa paghinga. Dahil dito, mahalaga na malaman kung ano ang dapat gawin kung pinaghihinalaan ang malubhang RSV impeksiyon.

Paano Kumakalat ang RSV

Ang RSV ay mabilis na kumakalat mula sa isang tao hanggang sa iba sa pamamagitan ng fluid mula sa ilong at bibig ng taong may impeksiyon. Mabilis itong kumalat sa mga grupong kapaligiran, tulad ng daycare at paaralan.

Mga Sintomas ng RSV

Karamihan sa mga sanggol at bata na may RSV impeksiyon ay mayroong mga sintomas na kagaya kung sila ay may sipon o trangkaso. Kabilang sa mga ito ay ang stuffy or runny nose, pag-ubo, pananakit ng ulo, at sinat.

Paggamot sa RSV

Ang paggamot ay nakapukaw sa pagpapahupa ng mga sintomas ng iyong anak at pagtiyak na hindi na lumala pa ang impeksiyon. Ang mga antibiotic ay hindi mabisa sa paglaban sa mikrobiyo, kaya hindi ito inirereseta. Subukan ang mga sumusunod upang paginhawahin ang iyong anak at mabilis siyang gumaling:

 • Pakaiinin ang iyong anak ng maraming malinaw, maligamgam na fluid, tulad ng tubig at apple juice.

 • Tiyakin na ang bata ay matagal na makapagpahinga.

 • Upang linisin ang ilong ng iyong sanggol, gumamit ng rubber bulb suction upang tanggalin ang anumang uhog.

 • Bahagyang itaas ang ulo ng iyong anak gamit ang unan upang mas mabilis siyang makahinga.

 • Patakbuhin ang cool-mist humidifier o vaporizer sa kuwarto ng iyong anak upang panatilihing mamasa-masa ang hangin at i-clear ang mga daanang nasal.

 • Huwag tulutan ang sinuman na manigarilyo sa paligid ng iyong anak.

 • Gamutin ang lagnat ng iyong anak gamit ng pambatang acetaminophen (tulad ng Tylenol). Huwag bigyan ng aspirin ang bata.

Kailan Dapat Tumawag sa Doktor

Tawagan agad ang iyong doktor kung ang iyong anak ay mayroon ng sumusunod:

 • Lagnat na higit sa 101°F

 • Malupit o paulit-ulit na pag-ubo

 • Paghuni, mabilis na paghinga kaysa dati, o kahirapan sa paghinga

 • Pagkahilo o pagsusuka

 • Paglaki ng butas ng ilong o paglaki ng dibdib o tiyan habang humihinga

 • Di-mapakali o iritable, hindi mapakalma

 • Hindi pangkaraniwang pagkaantok o pagkatamlay

 • Mas kaunting pag-ihi o nanunuyong bibig o nagbibitak na labi

 • Kahirapan sa pagkain, pag-inom, o paglunok

Pag-iwas sa RSV Impeksiyon

Upang maiwasan ang impeksiyon:

 • Tiyakin na malinis ang iyong mga kamay bago hawakan o hipuin ang iyong anak. Madalas hugasan ang iyong mga kamay ng maligamgam na tubig at sabon. O, gumamit ng alkohol na alcohol-based hand gel na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na alkohol. Tandaan: Ang mga hand gel ay hindi epektibo sa pagpatay ng mikrobiyo kung ang mga kamay ay kitang-kitang madumi.

 • Turuan ang iyong anak na panatilihing malinis ang kaniyang kamay. Madalas na paghugasin ng mga kamay ang iyong anak o gumamit ng alcohol-based hand gel kung nararapat.

 • Paghugasin ng mga kamay ang iba pang miyembro ng pamilya o tagapag-alaga bago humawak o hipuin ang iyong anak.

 • Bantayan ang sariling kalusugan at ng mga miyembro ng pamilya at mga kalaro. Sikapin na iwasang madikit ang iyong anak sa mga taong may sipon o lagnat.

 • Huwag manigarilyo sa paligid ng iyong anak.

 • Itanong sa iyong doktor kung ang iyong anak ay nasa panganib at kung kailangan niya ng buwanang ineksiyon upang maiwasan ang nakakahawang sakit tulad ng RSV.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.