Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-unawa sa Sakit na Pagkabalisa

Halos lahat ay ninenerbiyos paminsan-minsan. Normal lang na parang may buhol-buhol sa iyong tiyan bago ang pagsusulit, o ang pagbilis ng tibok ng iyong puso sa unang araw. Subalit ang sakit na pagkabalisa ay higit pa sa pagkaniyerbiyos. Sa totoo lang, ang mga sintomas nito ay nakakamangha. Subalit ang paggamot ay nakakapagpaginhawa sa maraming sintomas nito. Ang pakikipag-usap sa iyong doktor ang unang hakbang.

Babaeng nakaupo sa sopa na nakikipag-usap sa tagapagpayo sa opisina.

Ano ang Sakit na Pagkabalisa?

Ang sakit na pagkabalisa ay nagsasanhi ng matinding pakiramdam ng pagkasindak at takot. Ang mga damdaming ito ay maaaring lumitaw nang walang dahilan. At ang mga ito ay maaaring magpaulit-ulit. Mapipigil ng mga ito ang pagkaya mo sa buhay at magdudulot sa iyo ng malubhang pagkahapis. Bilang resulta, iiwasan mo ang mga bagay na nag-uudyok ng takot sa iyo. Sa mga malalang kaso, maaaring ayaw mo nang umalis ng bahay. Ang sakit na pagkabalisa ay maaaring magsanhi ng ibang sintomas, tulad ng:

  • Malabis na kaisipan na hindi mo makontrol

  • Palagiang bangungot o masakit na paggunita ng nakaraan

  • Pagkahilo, pagpapawis, at tensiyon ng kalamnan

  • Kahirapan sa pagtulog o konsentrasyon

Ano ang Nagsasanhi ng Sakit na Pagkabalisa?

Ang sakit na pagkabalisa ay maaaring dahil sa pamilya. Para sa ibang tao, ang pag-abuso sa kabataan o kapabayaan ay maaring dahilan. Para sa iba, ang mga nakakastress na kaganapan sa buhay o trauma ay maaaring mag-udyok ng sakit na pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay nag-uudyok ng mababang pagpapahalaga sa sarili at mahinang abilidad na pagkaya.

Karaniwang Sakit na Pagkabalisa

  • Sakit na Pagkasindak: Ito ay nagsasanhi ng malubhang takot ng pagkapanganib.

  • Mga Pobya: Ito ay malubhang takot ng ilang bagay, lugar, o kaganapan.

  • Sakit na Pagka-obsessive-compulsive: Ito ay nagsasanhi na magkaroon ka ng mga hindi kanais-nais na kaisipan. Maaaring gawin mo ang ilang aksiyon nang paulit-ulit.

  • Sakit na posttraumatic stress: Ito ay nangyayari sa mga taong nakaligtas sa kakila-kilabot na karanasan. Ito ay maaaring magsanhi ng pagkabangungot at mga flashback ng kaganapan.

  • Karaniwang sakit na pagkabalisa: Ito ay nagsasanhi ng palagiang pag-aalala na maaaring lubhang makasira ng iyong buhay.

Pagpapagaling

Maaaring naniniwala ka na walang makakatulong sa iyo. O, maaaring matakot ka sa iisipin ng iba. Subalit karamihan sa mga sintomas ng pagkabalisa ay naiibsan. Ang pagkakaroon ng sakit na pagkabalisa ay hindi dapat ikahiya. Karamihan sa tao ay mas bumubuti sa paggamot na may kombinasyon ng medikasyon at therapy. Bagaman hindi ito mga panlunas, makakatulong ang mga ito na mamuhay ka ng maayos na pamumuhay.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.