Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pagsukat sa Iyong Pananakit

Ang iskala ng pananakit ay tumutulong sa pag-antas ng intensidad ng pananakit. Sa iskala, ang kahulugan ng 0 ay walang pananakit, at ang 10 ang pinakagrabeng pananakit. (Ang iskala ay maaaring tumaas hanggang 5 o hanggang 10.) I-antas ang pananakit kada ilang oras. Maaari kang makaramdam ng pananakit kahit may medikasyon. Subalit sabihin sa iyong healthcare provider kung hindi nababawasan ng medikasyon ang pananakit. Tiyakin na mabanggit kung ang pananakit ay biglang lumala o nagbago.

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.