Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pagsukat sa Iyong Pananakit

Isang iskala para sa pananakit ang makakatulong sa iyo na tukuyin ang tindi ng pananakit. Sa iskala, ang kahulugan ng 0 ay walang pananakit, at ang 10 ang pinakagrabeng pananakit. Ang mga iskala ng pananakit ay hindi ginagamit upang ikumpara ang iyong pananakit sa nararanasan ng ibang tao. Ang iskala ng pananakit ay ginagamit lamang upang sukatin kung gaano nagbabago ang pananakit para sa iyo. Dapat mong sukatin ang iyong pananakit kada ilang oras. Maaari kang makaramdam ng pananakit kahit na umiinom ng gamot. Mahalaga na sabihin sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung hindi nababawasan ng gamot ang pananakit. Tiyakin na mabanggit kung ang pananakit ay biglang lumala o nagbago.

Larawan

Larawan

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.