Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Domestikong Pang-aabuso: Pagbabago ng Iyong Buhay

Ang pang-aabuso ay nagiging malala o madalas sa pagdaan ng panahon. Kung ikaw ay inaabuso, magplano nang maaga upang tumakas dito. Subalit huwag mawalan ng pag-asa kung hindi ito nagawa sa unang pagsubok. Sa pamamagitan ng katapangan at tulong mula sa iba, mababago mo ang iyong buhay.

Close-up ng dokumento ng Summons Domestic Relations.

Dagdagan ang Iyong Kaligtasan Ngayon

Hindi ka marapat na inaabuso. Maghanda ngayon upang protektahan ang iyong kalusugan at kaligtasan:

  • Tumawag sa women's shelter upang humingi ng tulong sa iyong mga pagplaplano.

  • Alamin kung paano umalis sa iyong bahay agad. Humanap ng likod na pinto o bintana kung saan ka maaaring makalabas.

  • Desisyunan kung saan ka pupunta sa panahon ng emerhensiya. Alamin kung paano ka makakarating doon nang walang kotse. Kng ikaw ay may anak, tiyakin na alam nila kung paano pumunta roon kung hindi ka nila kasama.

  • Kung may pinagtitiwalaan kang kapit-bahay, magset ng emerhensiyang senyales, tulad baluktod na window blind. Patawagin ang kapit-bahay sa pulis kung nakita nila ang palatandaan.

Paano Magsimula

Ang pag-iwan sa umaabuso ay maaaring maging mapanganib. Kadalasan, ang pinakaligtas na oras ng pag-alis ay pagkatapos na makipagkasundo sa iyo ng umaabuso. Subalit ikaw pa rin ang pinakamabuting hurado kung kailan dapat umalis. Magtiwala sa iyong instinct at maging handa. Sa ganitong paraan ay makakakilos ka kaagad sa tamang panahon.

  • Mag-empake ng emerhensiyang "care package." Kabilang ang damit, pera, susi ng kotse, anumang pang-araw-araw na medikasyon, at mahahalagang papeles (tulad ng katibayan ng kapanganakan). Ipatago ang mga bagay na ito sa isang pinagtitiwalaang kaibigan.

  • Humanap ng ligtas na lugar na matitirahan. Ang bahay ng kaibigan o women's shelter ay maaaring makublihan hanggang sa makahanap ka ng mas permanenteng lugar.

  • Maghanap sa mga training ng trabaho. Maraming mga women's shelter ang nagbibigay ng mga masasangguning trabaho at pambatang serbisyo.

Humanap ng Legal na Proteksyon

Ang domestikong pang-aabuso ay labag sa batas. Alamin kung ano ang iyong mga karapatan. Ang mga women's shelter o hotline ay makakatulong upang ikaw ay magsimula.

Hindi Ka Nag-iisa

Tandaan na hindi ka nag-iisa. Bumaling sa mga kaibigan, pamilya, pastor, o mga counselor para sa suporta. Ang mga women’s shelter at mga social service ay maaaring ring makatulong. Tignan ang phone book para sa mga listing o tumawag sa sumusunod na resource:

National Domestic Violence Hotline: 800-799-7233

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.