Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Paggamot na Radiation Therapy

Ang radiation therapy ay makakatulong sa iyo na labanan ang kanser. Ito ay magsisimula sa planong pagbisita upang ibalangkas ang iyong paggamot. Sa panahon ng paggamot, regular kang makikipagkita sa iyong doktor. Pagkatapos ng iyong therapy, ikaw ay magkakaroon ng isa o higit pang follow-up na pagbisita upang masuri ang iyong progreso. Sundin ang lahat ng iyong appointment.

Ang radiation therapy ay gumagamit ng mataas na enerhiyang x-ray upang patayin ang selulang kanser.

Babaeng nakahiga sa ilalim ng x-ray machine. Dalawang tagapangalaga ng kalusugan ang nagpoposisyon sa pasyente.

Ang Iyong Planong Pagbisita sa Paggamot

Ang iyong radiation therapy team ay gumagamit ng espesyal na makina na tinatawag na simulator upang ibalangkas ang iyong paggamot. Ang simulator ay isang x-ray o CT (computerized tomography) scan na makina. Ginagaya ng makinang ito ang aktuwal na kagamitang radiation. Ang mga ilaw na laser ang gumagabay upang iposisyon nang tama ang iyong katawan. Sa panahon ng pagbisitang ito:

  • Ang radiation beam ay hinugis upang tamaan ang mga selulang kanser at iwasan ang mga normal na selula hangga't maaari.

  • Ang pinakamabuting posisyon ng iyong katawan ay malalaman. Nonotahan ang iyong tsart para mailagay ka sa parehong posisyon sa bawat pagkakataon.

  • Maaaring gumamit ng mga espesyal na kagamitan upang panatilihing tama ang posisyon at hindi magalaw sa panahon ng paggamot. Kabilang dito ang mga molde, mask, rest, at bloke.

  • Mamarkahan ng tinta ang iyong balat sa lugar na ginamot. Maliit na permanenteng tatu ay maaari ring gamitin. Ang mga marka ang siyang magiging target upang manatili sa parehong lugar ang paggamot sa bawat pagkakataon.

  • Mga marka, tulad ng mga metal ball o alambre, ay maaring ilagay sa ibabaw o sa loob ng iyong katawan. Ito ay gumagana kasama ang x-ray upang iposisyon ang iyong katawan. Ang mga markang ito ay tinatanggal pagkatapos ng pagbisita.

Ang Iyong Mga Paggamot

Ang bawat paggamot ay kadalasang tumatagal ng 10–30 minuto. Malamang na kailangan mong magpalit ng togang pang-ospital. Ipoposisyon ka ng radiation therapist sa mesa ng paggamot, at lalabas mula sa kuwarto. Sa panahon ng paggamot, humiga nang hindi gumagalaw at normal na huminga. Makakarinig ka ng ingay mula sa makina. Maaari mong kausapin ang radiation therapist, na nanonood sa TV monitor mula sa control room. Pagkatapos ng paggamot, tutulungan ka ng therapist bumaba mula sa mesa. Maaari ka nang magbihis at bumalik muli sa mga normal mong aktibidad.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.