Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-inom ng Warfarin

Ang Warfarin (pangalan ng tatak ay Coumadin) ay isang gamot na nagkokontrol kung paano namumuo ang iyong dugo. Ginagamit ito upang makatulong na maiwasan ang pamumuo ng dugo na maaaring magdulot ng mga seryosong problemang pangkalusugan. Kabilang sa mga problemang ito ang atake sa puso (myocardial infarction), stroke, pagbabara sa malaki at maliliit na ugat (thrombus), o namuong dugo na naglalakbay patungo sa baga (pulmonary embolism).

Closeup ng braso na nagpapakita ng medical alert bracelet.

Bago simulan ang pag-inom ng gamot na ito, siguraduhing ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alinman sa mga kondisyong ito:

 • Ulser sa sikmura sa kasalukuyan o sa nakaraan

 • Sumuka ng dugo o nagkaroon ng duguan dumi (itim o pulang kulay)

 • Aneurysm, pericarditis, o pericardial effusion

 • Karamdaman sa dugo

 • Kamakailang operasyon, stroke, mini-stroke, o pagtusok sa gulugod

 • Sakit sa bato o atay, hindi kontroladong mataas na presyon ng dugo, diyabetis, vasculitis, congestive heart failure, lupus o iba pang collagen-vascular disease, o mataas na kolesterol

 • Ikaw ay buntis o nagpapasuso

 • Ikaw ay wala pang 18 taong gulang

 • Kamakailan o nakaplanong dental na proseso

Bagaman ang Warfarin ay nakakabawas ng panganib ng pamumuo ng dugo, pinapataas nito ang panganib ng pagdurugo. Dahil dito, kailangan mong inukin ang gamot ayon sa sinabi nh tagapangalaga ng iyong kalusugan.

Ikaw ay madalas na magkakaroon ng mga pagsusuri ng dugo upang masuri kung paano namumuo ang iyong dugo. Siguraduhing sundin ang mga nakatakdang appointment para sa pagsusuri ng dugo. Kung hindi, ikaw ay nasa panganib ng pagkakaroon ng problema sa pagdurugo. Kailangan mo ding protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala na maaaring magdulot ng pagdurugo katulad ng pagkahulog o pagtama ng iyong ulo.

Sundin ang mga payong ito

 • Inumin ang gamot sa parehong oras bawat araw. Inumin ito sa isang buong baso ng tubig, na may o walang pagkain.

 • Siguraduhing alam mo ang gagawin kung makaligta ng pag-inom. Kung ikaw ay hindi nakasisiguro kung ano ang gagawin, tawagan ang tagapangalaga ng iyong kalusugan o parmasyotiko. Huwag uminom ng labis sa sinabi sa iyo na Warfarin.

 • Siguraduhing ipagbigay alam sa lahat ng iyong tagapangalaga kasama ang iyong dentista, na ikaw ay umiinom ng Warfarin. Kung ikaw ay iinom ng Warfarin ng ilang panahon, magdala ng ID card o kumuha ng Medic-Alert na pulseras. Aalertuhin nito ang medical staff kung sakaling hindi mo kayang gawin itong mag-isa. Gayundin magdala sa iyo ng pangalan at numero ng mga tao na dapat kausapin sa kaso ng isang kagipitan.

 • Sundin ang mga appointment para sa regular na pagsusuri ng dugo upang masukat ang epekto ng warfarin. Maaaring kailangang baguhin ng tagapangalaga ng iyong kalusugan ang iyong dose base sa resulta ng pagsusuri sa iyong dugo. Sundin ang payo ng iyong doktor nang eksakto tungkol sa kung paano uminom ng gamot na ito.

 • Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot ng hindi nakikipagusap sa iyong doktor.

 

Pagmo-monitor sa lebel ng iyong PT/INR sa dugo

Ikaw ay mangangailangan ng regular na pagsusuri sa dugo na tinatawag na PT/INR. Ang PT/INR na pagsusuri ng dugo ay isinasagawa upang makatiyak na ikaw ay nakakatanggap ng tamang dose ng gamot na ito. Ang PT/INR na pagsusuri ang nagsasabi sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung paano namumuo ang iyong dugo. Ang prothrombin time, na karaniwang tinutukoy bilang pro time o PT ay sumusukat sa panahong kailangan upang mamuo ang dugo. Ang international normalized ratio o INR ay isang pamamaraan upang makumpara ang mga resulta ng PT na pagsusuri na isinagawa sa iba't ibang laboratoryo.

 • Pumunta para sa iyong pagsusuri sa dugo (PT / INR) ng mas madalas hangga't ipinag-uutos. Tandaan na ang diyeta at gamot ay maaaring makaapekto sa lebel ng iyong PT/INR.

 • Ang iyong INR ay sa pagitan ng _____ at _____.

 • Tanungin sa tagapangalaga ng iyong kalusugan ang INR na nilalayon para sa iyo. Ang iyong nilalayong INR ay nasa pagitan ng _____ at ______.

 • Ang susunod na pagkuha ng dugo para sa iyong PT/INR ay nakatakda sa ____________(petsa) ng ______________(oras) ayon sa/kay _______________(pangalan ng tagapangalaga ng kalusugan o klinika).

 • Ang pangalan ng tagpangalaga ng kalusugan na nagmo-monitor sa iyong anticoagulation na terapyutika ay si _____________ at ang kaniyang numero ay _________________.

 • Makipagkitang muli sa tagapangalaga ng iyong kalusugan o kung ipinayo ng kaniyang mga tauhan. Karaniwan tumatagal ng ilang oras para sa iyong doktor upang makuha ang mga resulta ng pagsusuri ng iyong pamumuo ng dugo (clotting). Tumawag upang makuha ang mga resulta ng pagsusuri sa laboratoryo at upang malaman kung kinakailangang gumawa ng mga pagbabago ang iyong doktor sa dose ng warfarin.

 • Kung ang iyong mga pagsusuri (PT/INR) ay isinagawa sa ibang lugar at hindi sa opisina ng iyong doktor, tandaan na ipagbigay alam kaagad sa kaniya ang mga resulta kapag nakuha mo na ito.

 

Ano ang dapat gawin sa bahay

 1. Isaayos ang iyong dose ng warfarin ayon sa tagubilin ng tagapangalaga ng iyong kalusugan, __________________ (pangalan ng tagapangalaga ng kalusugan).

 2. Isagawa ang pagsusuri ng pamumuo ng dugo kada ______ araw sa _________________(pangalan ng klinika) ayon kay ________________ (pangalan ng tagapangalaga ng kalusugan).

 3. Iwasan ang mga pinsala at pagdurugo:

  • Huwag magtatapak. Palagiang magsuot ng sapatos.

  • Huwag putulin ang corns o kalyo sa iyong sarili.

  • Gumamit ng dikuryenteng pang-ahit sa halip na manwal.

  • Gumamit ng malambot na pang-sepilyo at may wax na pang-floss ng ngipin.

 4. Ang ibang mga gamot ay maaaring makaapekto sa pamumuo ng iyong dugo. Palaging makipag-ugnayan sa tagapangalaga ng iyong kalusugan bago ihinto, simulan o baguhin ang alinmang inireseta o over-the-counter (OTC) na gamot. Kabilang dito ang mga herbal na gamot at bitamina. Makipagusap sa tagapangalaga ng iyong kalusugan ukol sa mga sumusunod na gamot:

  • Ilang antibayotiko. Ito ay kritikal dahil sa ang ilang pangkaraniwang antibayotiko ay maaaring magdulot ng labis na pagdurugo kung iinumin ito kasabay ang warfarin. Kabilang sa mga antibayotikong ito ang ciprofloxacin at trimethoprim-sulfamethoxazole. 

  • Ilang gamot para sa puso

  • Cimetidine

  • Ang aspirin o iba pang gamot upang maiwasan ang pamamaga, katulad ng ibuprofen, naproxen, ketoprofen o iba pang gamot para sa sakit sa buto (arthritis).

  • Ilang gamot para sa depresyon, cancer, HIV (protease inhibitors), dyabetis, mga seizure, gout, mataas na cholesterol o pamalit sa thyroid.

  • Mga bitaminang may Bitamina K

  • Mga herbal na produkto tulad ng gingko, Q10, bawang o St. John's wort

 5. Iwasan ang mga malaking pagbabago sa iyong diyeta.

 

Panatilihing walang pagbabago ang iyong diyeta

Panatilihin ang iyong diyeta na halos pareho sa bawat araw. Ito ay sa dahilang maraming pagkain ang may bitamina K. Ang bitamina K ay nakapamumuo ng dugo. Ang pagkain ng mga naglalaman ng Bitamina K ay maaaring makaapekto sa kung paano gumagana ang warfarin. Hindi mo kailangan iwasan ang pagkain na may bitamina K. Subalit kailangan mong panatilihing pirmis ang dami nito na iyong kinakain (halos pareho kada araw). Kung babaguhin mo ang iyong diyeta dahil sa anumang rason, katulad ng pagkakasakit o upang mabawasan ang timbang, siguraduhing ipagbigay alam sa iyong doktor.

 • Mga halimbawa ng mga pagkain na mataas sa bitamina K ay asparagus, abukado, brokoli, repolyo, sabaw ng gulay, spinach, at ilan pang mga madahong berdeng gulay. Ang mga mantika tulad ng soybean, canola at olive ay mataas din sa bitaminang K.

 • Ang ilang produktong pagkain ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano gumagana ang warfarin sa iyong katawan:

  • Kabilang sa mga produktong pagkain na makakaapekto sa pamumuo ng dugo ay mga cranberry at cranberry juice, pansuplementong fish oil, bawang, luya, anis, at luyang-dilaw (turmeric).

  • Ang mga herbal na ginagamit sa mga tsaa o suplemento ay maaari ring makaapekto sa pamumuo ng dugo. Panatilihing hindi pabago-bago ang dami ng paggamit ng herbal tea at suplemento.

  • Ang alkohol ay maaaring pataasin ang epekto ng warfarin sa iyong katawan.

Makipagusap sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung ikaw ay may mga alalahanin ukol sa mga ito, o sa ibang mga produktong pagkain at ang mga epekto nila sa warfarin.

Kelan dapat tawagan ang tagapangalaga ng iyong kalusugan

Pinapataas ng warfarin ang iyong panganib ng pagkakaroon ng pagdurugo. Tawagan kaagad ang tagapangalaga ng iyong kalusugan bago ka uminom ng susunod na dose ng warfarin kung ikaw ay may alinman sa mga problemang ito:

 • Pagdurugo na hindi humihinto sa loob ng 10 minuto. Ito marahil ay mula sa dumudugong ilong o sa isang sugat.

 • Isang mas mabigat kaysa sa normal na regla o pagdurugo sa pagitan ng bawat regla

 • Pag-ubo o pagsusuka ng may dugo o anumang kulay kape

 • Pagduduwal, pakiramdam ng pagkamaga, o pagtatae

 • Dumudugong almuranas

 • Madilim na pula o kulay kayumangging ihi

 • Pula o maitim na dumi

 • Pula o itim-at-asul na mga marka sa balat na lumalaki

 • Lagnat o isang sakit na lumalala

 • Pagkahilo, sakit ng ulo, kahinaan, o pagkahapo

 • Pananakit ng dibdib o hirap na paghinga

 • Isang malubhang pagbagsak o isang dagok sa ulo

 • Pamamaga o sakit pagkatapos ng pinsala sa katawan o sa dako ng ineksyon

 • Dumudugong gilagid matapos magsipilyo ng ngipin

Ano ang dapat subaybayan

Kung ikaw ay may alinman sa mga sumusunod na allergic na reaksyon, tawagan kaagad ang iyong doktor o tumungo sa ospital.

 • Pagpapantal

 • Pangangati

 • Pamamaga

 • Hirap na paglunok o paghinga

[TANDAAN: Ang impormasyong ito ay maaaring hindi isama ang lahat ng mga direksyon, pag-iingat, mga medikal na mga kondisyon, interaksiyon ng gamot /pagkain, at babala para sa mga bawal na gamot. Sumangguni sa iyong doktor, nars o parmasiyotiko para sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.]

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.