Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-inom ng Coumadin – CORE MEASURES

Ang Coumadin (warfarin) ay tumutulong na panatilihin ang iyong dugo mula sa pamumuo. Ito ay ginagamit upang mabawasan ang panganib para sa stroke, atake sa puso, o isang namuong dugo na tumutungo sa iyong baga. Pinapataas din ng Coumadin ang panganib ng pagdurugo. Dahil dito, dapat ito ay iinumin nang eksakto tulad ng direksyon ng iyong doktor. Kailangan mo ring protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala.

Closeup ng braso na may pulseras alerto medikal.

Sundin ang mga Payong Ito

 • Inumin ang gamot sa parehong oras bawat araw. Inumin ito sa isang buong baso ng tubig, na may o walang pagkain. Kung nakaligtaang uminom,makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor upang malaman kung gaano ang iyong iinumin. Huwag iinom ng dobleng dosis.

 • Ang Warfarin ay isang epektibong gamot, ngunit maaari itong maging delikado kung hindi ininom ng maayos. Ginagawa nitong mas maiwasan ang pagbuo ng mga clot sa iyong dugo. Kung iinom ka ng masyadong marami, maaari itong maging sanhi ng masyadong maraming pagdurugo sa loob at sa labas ng katawan.

 • Siguraduhin na sabihin sa lahat ng iyong doktor na ikaw ay umiinom ng Coumadin. Kung ikaw ay iinom ng Coumadin sa ilang panahon, magdala ng isang ID card o kumuha ng isang Medic-Alert bracelet. Aalertuhin nito ang medical staff kung sakaling hindi mo kayang gawin itong mag-isa. Gayundin magdala sa iyo ng pangalan at numero ng mga tao na dapat kausapin sa kaso ng isang kagipitan.

 • Kailangan mong magkaroon ng regular na pagsusuri ng dugo upang masukat ang epekto ng warfarin. Panatilihin ang iyong mga naka-iskedyul na pakikipagtagpo para sa pagsusuri at siguraduhin na makipag-usap sa iyong doktor pagkatapos upang malaman ang iyong mga resulta. Ang iyong doktor ay maaaring kailangang baguhin ang iyong mga dosis. Sundin ang payo ng iyong doktor nang eksakto tungkol sa kung paano uminom ng gamot na ito. Huwag itigil ang gamot na ito nang walang pakikipag-usap sa iyong doktor.

Manmanan ang iyong PT / INR Lebel ng Dugo Pagkatapos Mapauwi

Dalawang pagsusuri ay ginagamit upang malaman kung paano ang iyong dugo ay namumuo. Ang isa ay protime (PT) at ang isa ay ang international normalized ratio (INR).

 • Pumunta para sa iyong pagsusuri sa dugo (PT / INR) ng mas madalas hangga't ipinag-uutos. Tandaan na ang diyeta at gamot ay maaaring makaapekto sa lebel ng iyong PT / INR ​.

 • Ang iyong INR ay sa pagitan ng _____ at _____.

 • Tanungin ang iyong doktor kung ano ang iyong layunin para sa INR. Ang aking layunin para sa INR ay sa pagitan ng _____ at _____.

 • Ang aking susunod na PT / INR pagkuha ng dugo ay nakatakda sa _________________ (petsa) sa ___________________ (oras) sa pamamagitan ni ____________________ (pangalan ng doktor o klinika).

 • Ang pangalan ng doktor na sumusubaybay sa aking anticoagulation therapy ay ______________________ at ang numero ng telepono ay ___________________.

 • Makipagtagpo muli sa iyong doktor o kung ikaw ay payuhan ng kanyang mga kawani. Karaniwan tumatagal ng ilang oras para sa iyong doktor upang makuha ang mga resulta ng pagsusuri ng iyong pamumuo ng dugo (clotting). Mangyaring tawagan upang makuha ang iyong mga resulta ng lab na ito at malaman kung ang iyong doktor ay kailangang gumawa ng mga karagdagang pagbabago sa iyong Coumadin dosis.

 • Kung ang iyong labs (PT / INR​​) ay inilabas sa isang lokasyon bukod sa opisina ng iyong doktor, mangyaring tandaan na sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kapag nakuha mo ang resulta ng lab.

 

Ano ang Gagawin sa Bahay

 1. I-adjust ang dosis ng iyong Coumadin ayon sa direksyon ng iyong doktor, ____________________ (pangalan ng doktor).

 2. Magpagawa pa ng isa pang pagsusuri ng clotting kada _______ araw sa _____________________ (pangalan ng klinika) sa pamamagitan ni ____________________ (pangalan ng doktor).

 3. Huwag magtatapak. Palagiang magsuot ng sapatos.

 4. Huwag putulin ang corns o kalyo sa iyong sarili.

 5. Palaging makipag-usap sa iyong doktor bago ang pag-inom ng anumang mga herbal, bitamina, o reseta o over-the-counter (OTC) na gamot, lalo na aspirin at nonsteroidal anti-inflammatory na gamot.

 6. Palaging makipag-usap sa iyong doktor bago huminto sa anumang gamot o pagbabago ng dosis ng anuman sa iyong mga gamot.

 7. Gumamit ng isang electric razor sa halip ng isang manu-manong pang-ahit.

 8. Gumamit ng isang malambot na sepilyo at waxed floss.

 9. Iwasan ang mga malaking pagbabago sa iyong diyeta.

 

Kailan Dapat Tawagan ang Nangangalaga ng iyong Kalusugan

Ang Coumadin ay pinapataas ang panganib ng pagdurugo. Tawagan kaagad ang iyong nangangalaga ng iyong kalusugan bago ka uminom ng iyong susunod na dosis ng Coumadin kung mayroon kang anuman sa mga problemang ito:

 • Ang pagdurugo ay hindi tumitigil sa loob ng 10 minuto

 • Isang mas mabigat kaysa sa normal na regla o pagdurugo sa pagitan ng bawat regla

 • Pag-ubo o pagsusuka ng may dugo o anumang kulay kape

 • Pagduduwal, pakiramdam ng kapunuan (bloating), pagtatae, o dumudugong almuranas

 • Dumudugong almuranas

 • Madilim na pula o kulay kayumangging ihi

 • Pula o maitim na dumi

 • Pula o itim-at-asul na mga marka sa balat na lumalaki

 • Lagnat o isang sakit na lumalala

 • Pagkahilo, sakit ng ulo, kahinaan, o pagkahapo

 • Pananakit ng dibdib o hirap na paghinga

 • Isang malubhang pagbagsak o isang dagok sa ulo

 • Pamamaga o sakit pagkatapos ng pinsala sa katawan o sa dako ng ineksyon

 • Dumudugong gilagid matapos magsipilyo ng ngipin

Panatilihin ang iyong Diyeta ng Panayan

Panatilihin ang iyong diyeta na halos pareho sa bawat araw. Ito ay sa dahilang maraming pagkain ang may bitamina K. Ang bitamina K ay nakapamumuo ng dugo. Kung kaya't ang pagkain ng may bitamina K ay makakaapekto sa bisa ng Coumadin. Hindi mo kailangan iwasan ang pagkain na may bitamina K. Subalit kailangan mong panatilihing pirmis ang dami nito na iyong kinakain (halos pareho kada araw). Kung magbago ang iyong diyeta para sa anumang kadahilanan, tulad ng dahil sa sakit o upang mangayayat, siguraduhin na sabihin sa iyong doktor.

 • Mga halimbawa ng mga pagkain na mataas sa bitamina K ay asparagus, abukado, brokoli, repolyo, sabaw ng gulay, spinach, at ilan pang mga madahong berdeng gulay. Mga mantika, tulad ng toyo, canola, at olive oil, ay mataas din sa bitamina K.

 • Iba pang produktong pagkain na nakakaapekto sa bisa ng Coumadin sa iyong katawan:

  • Kabilang sa mga produktong pagkain na makakaapekto sa pamumuo ng dugo ay mga cranberry at cranberry juice, pansuplementong fish oil, bawang, luya, anis, at luyang-dilaw (turmeric).

  • Ang mga herbal na ginagamit sa mga tsaa o suplemento ay maaari ring makaapekto sa pamumuo ng dugo. Panatilihing hindi pabago-bago ang dami ng paggamit ng herbal tea at suplemento.

  • Ang alak ay nakapagdaragdag ng epekto ng Coumadin sa iyong katawan.

Makipag-usap sa iyong nangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa mga ito o iba pang mga produktong pagkain at ang kanilang mga epekto sa Coumadin.

Ano ang Dapat na Antabayanan

Kung mayroon kang anumang mga palatandaan o mga reaksyon, tumawag sa iyong doktor kaagad o pumunta sa ospital.

Mga Palatandaan ng masyadong pagdurugo:

 • Pagpapasa na higit kaysa sa normal

 • Matagal na pagdurugo mula sa mga hiwa

 • Pagdurugo mula sa ilong at gilagid

 • Dugo sa iyong ihi, suka, o dumi (pula o itim na kulay)

 • Pag-ubong may dugo

 • Hindi karaniwang malakas na regla

 • Biglaang pagbabago sa isang madilim o purplish na kulay sa iyong mga daliri sa paa o iba pang mga lugar ng iyong katawan

Allergic na Reaksyon:

 • Pagpapantal

 • Pangangati

 • Pamamaga

 • Hirap na paglunok o paghinga

********** IMPORTANTE **********

Medikal na Kondisyon

Bago simulan ang gamot na ito, siguraduhin na ang inyong doktor ay nakakaalam kung mayroon kang anumang ng mga kondisyon ito:

 • Ulser sa sikmura sa kasalukuyan o sa nakaraan

 • Sumuka ng dugo o nagkaroon ng duguan dumi (itim o pulang kulay)

 • Aneurysm, pericarditis, o pericardial effusion

 • Karamdaman sa dugo

 • Kamakailang operasyon, stroke, mini-stroke, o pagtusok sa gulugod

 • Sakit sa bato o atay, hindi kontroladong mataas na presyon ng dugo, diyabetis, vasculitis, congestive heart failure, lupus o iba pang collagen-vascular disease, o mataas na kolesterol

 • Pagbubuntis o pagpapasuso

 • Mas bata sa 18 taong gulang

 • Kamakailan o nakaplanong dental na proseso

Interaksiyon ng mga Gamot

Maraming mga gamot na nakakaantala sa epekto ng Coumadin. Bago simulan ang gamot na ito, siguraduhin na ang inyong doktor ay may alam tungkol sa anumang mga reseta, OTC, o mga herbal na gamot na iyong iniinom. Ito ay lalong totoo kung ikaw ay umiinom ng:

 • Antibayotiko

 • Gamot para sa puso

 • Cimetidine (Tagamet)

 • Aspirin o iba pang mga gamot na anti-inflammatory katulad ng ibuprofen (Advil, Motrin, or Nuprin), naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox), ketoprofen (Orudis, Oruvail), o mga gamot sa arthritis

 • Gamot para sa depresyon, kanser, HIV (protease inhibitors), diyabetis, seizures, pananakit ng mga kasukasuan lalo na ng hinlalaki ng paa, mataas na kolesterol, o thyroid replacement

 • Bitamina na naglalaman ng bitamina K o herbal na mga produkto tulad ng ginko, Q10, bawang, o St. John’s wort

[TANDAAN: Ang impormasyong ito ay maaaring hindi isama ang lahat ng mga direksyon, pag-iingat, mga medikal na mga kondisyon, interaksiyon ng gamot /pagkain, at babala para sa mga bawal na gamot. Sumangguni sa iyong doktor, nars o parmasiyotiko para sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.]

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.