Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Paglilipat Gamit ang Tabla na Panlipat

Ang paglilipat ay nangangahulugan ng paggalaw sa pagitan ng 2 surface (gaya ng kama at ng wheelchair). Ang ligtas na paglilipat ay mahalaga upang maiwasan ang pagbagsak. Ang uri ng paglipat na iyong gagamitin ay depende sa iyong kabuuang kalusugan at lakas. Ang talaang ito ang magsasalarawan ng isang uri ng paglipat gamit ang tabla na panlipat.

Larawan ng babaeng tagapag-alaga na tinutulungan ang lalaking lumipat mula sa wheelchair papunta sa kama gamit ang tabla na panlipag.

Paggamit ng Tabla na Panlipat

Ang tabla na panlipat ay karaniwang patag, matigas na tabla na yari sa kahoy o plastik. Ito ay ginagamit bilang tulay ng dalawang surface. Ang paggamit ng tabla na panlipat ay may ilang benepisyo. Halimbawa, makakalipat ka mula sa pagitan ng dalawang surface na hindi ginagamit ang iyong mga binti. Itinutulot nito na ang isang malaking paggalaw ay maging ilang maliliit na paggalaw na lamang. Ito rin ay nangangailangan ng mas kaunting lakas mula sa itaas na bahagi ng katawan kaysa sa mga ibang uri ng paglipat.

Sa una, kakailanganin mo ang tulong sa paggamit ng tabla na panlipat. May isa o dalawang tagapag-alaga ang tutulong sa iyo. At maaaring kailangan mong magsuot ng gait belt. Ito ay espesyal na sinturon na tumutulong sa tagapag-alaga na suportahan ka nang mabilis. Paglaon, maaaring kaya mo ng gamitin ang tabla na panlipat ng sarili.

Mga Tip para sa Matagumpay na Paglipat

Ang mga tip na ito ay makakatulong sa iyo na gawin ang paglipat gamit ang tabla na panlipat nang mas ligtas at mabilis.

 • Kung inirerekomenda ng tagapangalaga ng iyong kalusugan na gamitin mo ang tabla na panlipat, laging gamitin ito sa panahon ng paglilipat. Panatilihin itong naaabot. Huwag ihalili ang ibang bagay kung ang tabla na panlipat ay wala sa tabi.

 • Gumalaw nang marahan at maingat. Ituon ang pansin sa iyong paggalaw at ang kinalalagyan ng bahagi ng katawan habang lumilipat patawid ng tabla.

 • Paglipat sa pagitan ng mga surface na pareho ang taas. O, paglipat sa mas mababang surface. Ito ay makakabawas ng trabaho para sa iyo at sa iyong tagapag-alaga.

 • Ingatan ang iyong balat. Ito ay nangangahulugang iwasan mong makurot o makaskas ang iyong balat sa panahon ng paglilipat. Halimbawa, huwag kaladkarin ang iyong pigi sa tabla. At laging magsuot ng damit o gumamit ng kumot na panlipat. Ito ay telang kumot na tumutulong mapagaan ang paggalaw sa panahon ng paglilipat.

 • Panatilihin ang mga bahagi ng iyong katawan sa tamang posisyon. Panatilihin ang iyong mga paa na pantay sa sahig sa halos lahat ng uri ng paglipat. Habang gumagalaw patawid sa tabla, huminto kung kailangan at isapuwesto ang iyong mga binti at paa. Gawin ito ng isa-isang binti, habang nakapantay ang bawat paa sa tuhod. Upang maiwasan ang pagbibigay-diin sa pulso o sobrang pagkabanat ng kamay habang gumagalaw, subukang ikamao ang iyong mga kamay. Suportahan ang bigat ng iyong katawan sa patag na surface sa pagitan ng mga knuckles. Kapag naglilipat, huwag ilagay ang iyong mga kamay o daliri sa ilalim ng tabla.

 • Isuot ang anumang ortopedik na kagamitan habang naglilipat. At laging magsuot ng matigas na sapatos kung maaari.

 • Kung nabawasan ang lakas o pakiramdam ng itaas na bahagi ng iyong katawan, magpatulong sa tagapag-alaga upang ilipat ka. Habang nagiging kumportable ka sa paggamit ng tabla na panlipat, matututunan mong maglipat nang walang tagapag-alaga. Sa puntong ito, ikaw ay maaaring gumamit ng espesyal na kagamitan ng tabla na panlipat na makatutulong sa paglipat ng iyong sarili.

Paglipat mula sa Kama papuntang Wheelchair

Ang isang karaniwang paglipat ay mula sa kama papuntang wheelchair. Sundin ang mga sumusunod na hakbang upang gawing ligtas ang paglilipat gamit ang tabla na panlipat. Ikaw ay maaaring magkaroon ng isa o 2 tagapag-alaga na tutulong sa iyo. Sila ay sasanaying magbigay ng suporta na iyong kailangan:

 1. Umupo sa gilid ng kama. Ang iyong mga binti ay dapat nakalaylay sa gilid at ang iyong mga paa ay patag sa sahig.

 2. Ang wheelchair ay dapat na nakaposisyon na malapit sa kama hangga't maaari. Ito ay dapat nakalagay nang may 30° na anggulo sa kama.

 3. Ang mga gulong ng chair ay dapat naka-lock. Ang dalawang footrest ay dapat itabi para walang sagabal. At ang armrest na malapit sa iyo ay dapat tanggalin.

 4. Ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay dapat na idulas ang 1 dulo ng tabla na panlipat sa ilalim ng iyong binti. Ituro ito pababa upang hindi maipit ang balat. Ang pagpaling ng itaas na bahagi ng iyong katawan sa salungat na direksyon mula sa tabla ay mas mabilis na makapaglagay ng tabla.

 5. Ang kabilang dulo ng tabla ay dapat ilagay nang patag sa upuan ng wheelchair. Ang tabla ay dapat ituro sa sulok ng likod na upuan na pinakamalayo sa kama. Maging, ang unahang dulo ng tabla ay dapat na nasa unahan ng likod na gulong ng wheelchair.

 6. Upang gumalaw sa tabla, buhatin ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagtulak paitaas ng iyong mga braso. Pagkatapos, maingat na igalaw ang iyong katawan patungo sa ikalawang surface at ibaba ito sa tabla. Ulitin, sa pamamagitan ng ilang maliliit na paggalaw sa halip na 1 mahabang paggalaw. Habang naglilipat, ipaling ang iyong ulo at balikat sa kasalungat na direksiyon ng paggalaw. Halimbawa, upang kumaliwa, ipaling ang iyong ulo at balikat sa kanan habang ginagalaw ang iyong pigi pakaliwa. 

 7. Kapag ikaw nakapuwesto na ng lubos sa ikalawang surface, ang tabla na panlipat ay maaari nang tanggalin.

Paggalaw sa Pagitan ng Ibang Surface

Narito ang mga tips sa paggalaw sa pagitan ng ibang surface gamit ang tabla na panlipat.

 • Sa pagitan ng wheelchair at ng ibang surface na pambahay. Ang mga panimulang hakba na nakalista sa itaas ay maaari ring magamit sa paglipat sa o mula sa ibang surface sa tahanan. Kabilang dito ang inodoro at sopa.

 • Mula sa wheelchair pasakay sa kotse. Ang mga panimulang hakbang na nakalista sa itaas ay maaari ring gamitin sa pagsakay sa kotse. Ang mga sumusunod na tip ay makakatulong din:

  • Magpatulong sa 1 o 2 tagapag-alaga sa pagsakay sa kotse.

  • Bago umpisahan ang paglipat, ang upuan ng kotse ay dapat isagad palikod hangga't maaari. Ito ay magbibigay ng dagdag espasyo upang ikaw ay makagalaw. Mas mabilis ding hilahin ang nakatuping wheelchair papasok sa kotse.

  • Kung kailangan ng karagdagang espasyo sa ulo (headroom), ang likod ng upuan ng kotse ay maaaring bahagyang isandal.

  • Ang bintana ng pinto na iyong pinapasukan ay dapat nakababa. Ito'y upang may mahahawakan ka habang gumagalaw.

  • Kapag nakapuwesto na ang iyong pigi sa upuan ng kotse, ikabit mo ang sinturong pangkaligtasan (seat belt). Ito ay makapagpapanatili sa iyo habang iginagalaw mo ang iyong mga binti pasakay ng kotse.

  • Isa-isang igalaw ang iyong mga binti pasakay ng kotse.

  • Itupi ang wheelchair ayon sa mga tagubilin ng tagagawa. Kung may mga tagapag-alaga na tumutulong sa iyo, maaari nilang ilagay ang chair sa likod na upuan o kompartimento ng kotse.

 

Para sa mga Tagapag-alaga: Pangalagaan ang Iyong Likod

Ang pagtulong sa pasyente sa paglipat ay mahirap para sa iyong likod. Upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa likod, tandaan na gawin ang mga sumusunod:

 • Isipin muna ang mga hakbang bago ka gumalaw.

 • Ipaliwanag ang mga hakbang at itanong sa pasiyente kung siya ay handa nang gumalaw.

 • Panatilihing nakatupi ang mga tuhod ang tuwid ang likod.

 • Maaari kang gumamit ng gait belt na pampakapit, sa halip na hawakan mula sa likod ang pasiyente.

 • Humingi ng tulong kung kailangan.

 • Magsanay muna sa pangangasiwa ng isang tagapangalaga ng kalusugan.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.