Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Paglilipat Gamit ang Tabla na Panlipat (Transfer Board)

Ang Paglilipat ay nangangahulugang paglipat sa pagitan ng dalawang surface (gaya ng kama at wheelchair). Ang ligtas na paglilipat ay mahalaga upang maiwasan ang pagbagsak. Ang uri ng paglipat na iyong gagamitin ay depende sa iyong kabuuang kalusugan at lakas. Ang isang uri ng paglipat ay ginagamitan ng tabla na panlipat (transfer board). Ang talaang ito ay lumalarawan kung paano ginagawa ang uri ng paglipat na ito.

Healthcare provider helping man sitting on transfer board slide from wheelchair to bed.

Paggamit ng Tabla na Panlipat (Transfer Board)

Ang tabla na panlipat ay karaniwan na patag, matigas na tabla na gawa sa kahoy o plastik. Ito ay ginagamit bilang tulay ng dalawang surface. Ang paggamit ng tabla na panlipat ay may ilang benepisyo. Halimbawa, makakalipat ka mula sa pagitan ng dalawang surface na hindi ginagamit ang iyong mga binti. Itinutulot nito na ang isang malaking paggalaw ay maging ilang maliliit na paggalaw na lamang. Ito ay nangangailangan lang ng mas kaunting lakas mula sa taas na bahagi ng katawan kaysa sa ibang uri ng paglipat.

Sa una, kakailanganin mo ang tulong sa paggamit ng tabla na panlipat. May isa o dalawang tagapag-alaga (caregivers) ang tutulong sa iyo. At maaaring kailangan mong magsuot nggait belt. Ito ay isang espesyal na belt na ginagamit upang mabilis kang masuportahan ng tagapag-alaga. Paglaon, maaaring kaya mo ng gamitin ang tabla na panlipat ng sarili.

Mga Tip para sa Matagumpay na Paglipat

Ang mga tip na ito ay makakatulong sa upang ligtas at mabilis kang makapaglipat gamit ang mga tabla na panlipat.

 • Kung rekomendado ng iyong healthcare provider na gumamit ka ng tabla na panlipat, laging gamitin ito tuwing naglilipat. Ilagay ito sa mabilis maabot na lugar. Huwag ihalili ang ibang bagay kung ang tabla na panlipat ay wala sa tabi.

 • Gumalaw nang marahan at maingat. Ituon ang pansin sa iyong paggalaw at ang kinalalagyan ng bahagi ng katawan habang lumilipat patawid ng tabla.

 • Paglipat sa pagitan ng dalawang surface na pareho ang taas. O, paglipat sa mas mababang surface. Mababawasan nito ang trabaho mo at ng iyong tagapag-alaga.

 • Protektahan ang iyong balat. Ito ay nangangahulugan na ingatan ang iyong balat na maipit o mahadhad habang naglilipat. Halimbawa, huwag kaladkarin ang iyong pigi sa tabla. At laging magsuot ng damit o gumamit ng kumot na panlipat. Ito ay telang kumot na tumutulong mapagaan ang paggalaw habang naglilipat.

 • Ipuwesto ang mga bahagi ng katawan sa tamang posisyon. Panatilihing patag sa sahig ang mga paa sa lahat ng uri ng paglilipat. Habang gumagalaw patawid sa tabla, huminto kung kailangan at isapuwesto ang iyong mga binti at paa. Gawin ito ng isa-isang binti, panatilihing nakahanay ang bawat paa sa tuhod. Upang maiwasan ang pagbibigay-diin sa pulso o sobrang pagkabanat ng kamay habang gumagalaw, ikamao ang iyong mga kamay. Suportahan ang bigat ng iyong katawan sa patag na surface sa pagitan ng mga knuckles. Kapag naglilipat, huwag ilagay ang iyong mga kamay o daliri sa ilalim ng tabla.

 • Isuot ang anumang kagamitang pang-ortopedik habang naglilipat. At laging magsuot ng matatag na sapatos kung maaari.

 • Kung nabawasan ang lakas o pakiramdam ng itaas na bahagi ng iyong katawan, magpatulong sa tagapag-alaga upang maglipat. Habang nagagalamay mo ang paggamit ng tabla na panlipat, maaari mong matutunan ang paglilipat na walang tagapag-alaga. Sa puntong ito, maaari kang gumamit ng espesyal na kagamitan na tabla na panlipat na makakatulong sa paglilipat mo sa sarili.

Paglipat mula sa Kama patungo sa Wheelchair

Isang karaniwang paglilipat ay mula sa kama patungo sa wheelchair. Sundin ang mga sumusunod na hakbang upang gawing ligtas ang paglilipat gamit ang tabla na panlipat. Maaari kang magpatulong sa isa o dalawang tagapag-alaga. Sila ay sasanayin sa pagbibigay ng sapat na suporta na iyong kailangan.

 1. Umupo sa gilid ng kama. Ang iyong mga binti ay dapat na nakalaylay sa gilid na nakalapat ang mga paa sa sahig.

 2. Ang wheelchair ay dapat nakapuwesto na malapit sa kama hangga't maaari. Ito ay dapat nakapuwesto na may 30-antas na anggulo sa kama.

 3. Ang mga gulong ng chair ay dapat naka-lock. Ang dalawang footrest ay dapat itabi para walang sagabal. At ang armrest na pinakamalapit sa iyo ay dapat tanggalin.

 4. Ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay dapat dausdusin ang isang dulo ng tabla na panlipat sa ilalim ng iyong hita. Ituro ito pababa upang hindi maipit ang balat. Mas mabilis ilagay ang tabla kung ipapaling ang itaas na bahagi ng iyong katawan sa kasalungat na direksiyon mula sa tabla.

 5. Ang kabilang dulo ng tabla ay dapat ilapat sa upuan ng wheelchair. Ang tabla ay dapat ituro sa sulok ng likod na upuan na pinakamalayo sa kama. At saka, ang unahang gilid ng tabla ay dapat nasa unahan ng likod na gulong ng wheelchair.

 6. Upang tumawid sa tabla, gaanan ang timbang ng katawan sa pamamagitan ng pagtulak ng iyong mga braso. Pagkatapos, maingat na igalaw ang iyong katawan patungo sa ikalawang surface at ibaba ito sa tabla. Ulitin, sa pamamagitan ng ilang maliliit na paggalaw sa halip na isang mahabang paggalaw. Habang naglilipat, ipaling ang iyong ulo at balikat sa kasalungat na direksiyon ng paggalaw. Halimbawa, upang pumunta sa kaliwa, ipaling ang iyong ulo at balikat sa kanan habang iginagalaw ang pigi sa kaliwa.

 7. Kapag ikaw ay lubos nang nasa ikalawang surface, ang tabla na panlipat ay maaari nang tanggalin.

Paglipat sa Pagitan ng Ibang Surface

Narito ang mga tip upang lumipat sa pagitan ng ibang surface gamit ang tabla na panlipat.

 • Sa pagitan ng wheelchair at iba pang pambahay na surface: Ang mga panimulang hakbang na nakalista sa itaas ay maaari ring gamitin sa paglipat sa o mula sa ibang surface sa tahanan. Kabilang dito ang inodoro at sopa.

 • Mula sa wheelchair pasakay sa kotse: Ang mga panimulang hakbang na nakalista sa itaas ay maaari ring gamitin sa pagsakay sa kotse. Ang mga sumusunod na tip ay makakatulong din:

  • Magpatulong sa 1 o 2 caregiver sa pagsakay sa kotse.

  • Bago umpisahan ang paglipat, ang upuan ng kotse ay dapat isagad palikod hangga't maaari. Ito ay magbibigay ng dagdag espasyo upang ikaw ay makagalaw. Mas mabilis ding hilahin ang nakatuping wheelchair papasok sa kotse.

  • Kung kailangan ng karagdagang espasyo sa ulo (headroom), ang likod ng upuan ng kotse ay maaaring bahagyang isandal.

  • Ang bintana ng pinto na iyong pinapasukan ay dapat nakababa. Ito'y upang may mahahawakan ka habang gumagalaw.

  • Kapag nakapuwesto na ang iyong pigi sa upuan ng kotse, ikabit mo ang sinturong pangkaligtasan (seat belt). Ito ay makapagpapanatili sa iyo habang iginagalaw mo ang iyong mga binti pasakay ng kotse.

  • Isa-isang igalaw ang iyong mga binti pasakay ng kotse.

  • Itupi ang wheelchair ayon sa mga tagubilin ng tagagawa. Kung may mga tagapag-alaga na tumutulong sa iyo, maaari nilang ilagay ang chair sa likod na upuan o kompartimento ng kotse.

 

Para sa Mga Tagapag-alaga: Ingatan ang Iyong Likod

Ang pagtulong sa paglilipat ng pasiyente ay mahirap para sa iyong likod. Upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa likod, tandaan na gawin ang mga sumusunod:

 • Isipin muna ang mga hakbang bago ka gumalaw.

 • Ipaliwanag ang mga hakbang at itanong sa pasiyente kung siya ay handa nang gumalaw.

 • Panatilihing nakatupi ang mga tuhod ang tuwid ang likod.

 • Maaari kang gumamit ng gait belt na pampakapit, sa halip na hawakan mula sa likod ang pasiyente.

 • Humingi ng tulong kung kailangan.

 • Magsanay muna sa pangangasiwa ng isang healthcare provider.

 

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.