Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGSUSUKA (VOMITING) (Bata, wala pang 2 taon)

Karaniwang sintomas ang pagsusuka. Maaaring dahil ito sa maraming iba't-ibang sanhi. Kabilang dito ang gastroenteritis ("stomach flu"), food poisoning at gastritis. May ilan pang ibang seryosong sanhi ng pagsusuka na maaaring mahirap masuri nang maaga sa karamdaman. Kaya naman, mahalagang maging mapagbantay para sa mga babalang senyales na nakalista sa ibaba.

Dehydration ang pangunahing panganib sa paulit-ulit na pagsusuka. Dahil ito sa pagkawala ng labis na tubig at mga mineral mula sa katawan. Kapag nangyari ito, dapat na mapalitan ang mga tubig sa katawan ng oral rehydration solution (ORS) gaya ng Pedialyte o Rehydralyte. Available ito sa mga drugstore at karamihan ng mga grocery store nang walang reseta.

Karaniwang pwedeng magamot ang pagsusuka ng mga sanggol sa bahay gamit ang mga hakbang sa ibaba.

PANGANGALAGA SA BAHAY

UNA:

Upang magamot ang pagsusuka at maiwasan ang dehydration, magbigay ng kaunting dami ng mga inumin nang may madalas na pagitan.

 • Simulan ang ORS na may ankop na temperatura (room temperature). Ibigay ang 1 kutsarita (5 ml) bawat 1 hanggang 2 minuto. Kahit pa magsuka ang iyong anak, ipagpatuloy ang pagpapakain gaya ng ipinag-uutos. Matutunaw ang karamihan ng mga inumin, sa kabila ng pagsuka.

 • Habang kumakaunti ang pagsusuka, magbigay ng mas maraming ORS ng mas mahaba ang pagitan. Ipagpatuloy ito hanggang sa nakakaihi na ang iyong anak at hindi na nauuhaw (ayaw nang uminom). Huwag bigyan ang iyong anak ng tubig, gatas, formula o ibang mga likido hanggang sa huminto ang pagsusuka.

 • Kung magpatuloy ang madalas na pagsusuka nang higit sa 2 oras sa paraang nasa itaas, tawagan ang iyong doktor o ang pasilidad na ito.

TANDAAN: Maaaring nauuhaw ang iyong anak at nais uminom nang mabilis. Kung nagsusuka pa rin ang iyong anak, magbigay ng mga inumin lamang sa ipinayong dalas. Ang ideya ay ang hindi pagbibigay ng labis na maiinom nang minsanan, dahil magsasanhi ito ng higit pang pagsusuka.

PAGKATAPOS:

Kung pinapasuso o pinapainom sa bote:

Malibang ipinayo ang kabaligtaran ng healthcare provider, ipagpatuloy ang normal na mga pagpapasuso o formula.

Kung kumakain ng matigas na pagkain (lagpas 1 taong gulang):

 • Pagkalipas ng 2 oras na walang pagsusuka, magsimula sa kaunting gatas o formula at ibang mga inumin. Dagdagan ang dami hanggat makakaya.

 • Pagkaraan ng 4 na oras na walang pagsusuka, magsimulang muli sa mga matigas na pagkain (rice cereal, ibang mga cereal, oatmeal, tinapay, noodles, carrots, dinurog na saging, dinurog na patatas, kanin, applesauce, tuyong toast, crackers, sabaw na may kanin o noodles at mga nalutong gulay). Magbigay ng sapat na inumin hanggat gusto ng iyong anak.

 • Pagkaraan ng 24 oras na walang pagsusuka, magpatuloy sa normal na diyeta.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor gaya ng ipinapayo. Tumawag kung hindi bumuti ang bata sa loob ng 24 oras.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Paulit-ulit na pagsusuka pagkaraan ng unang 2 oras sa mga inumin

 • Panapanahong pagsusuka nang higit sa 24 oras

 • Madalas na pagtatae (higit sa 5 ulit sa isang araw); dugo (pula o maitim na kulay) o mucus sa pagtatae

 • Dugo sa suka o dumi

 • Namamagang tiyan o senyales ng pananakit ng tiyan

 • Walang ihi sa loob ng 8 oras, walang luha kapag umiiyak, nakalubog na mga mata o tuyong bibig

 • Hindi karaniwang pagka-iritable, pagkaantok, pagkalito o pangingisay

 • Lagnat na 100.4°F (38°C) oral o 101.4°F (38.5°C) rectal o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.