Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGSUSUKA (VOMITING) [Bata, 2-5yr]

Karaniwang sintomas ang pagsusuka na maaaring may iba't-ibang sanhi. Gastro-enteritis ("stomach-flu"), food poisoning at gastritis ang pinakakaraniwan. May ilan pang ibang, seryosong sanhi ng pagsusuka na maaaring mahirap masuri nang maaga sa karamdaman. Kaya naman, mahalagang maging mapagbantay para sa mga babalang senyales na nakalista sa ibaba.

"Dehydration" ang pangunahing panganib sa paulit-ulit na pagsusuka. Dahil ito sa pagkawala ng labis na tubig at mga mineral mula sa katawan. Kapag nangyari ito, dapat na mapalitan ang mga tubig sa katawan ng oral rehydration solution (ORS) gaya ng Pedialyte o Rehydralyte. Pwedeng bumili ng mga produktong ito sa mga drug store at karamihian ng grocery store nang walang reseta.

Karaniwang pwedeng magamot sa bahay ang pagsusuka ng mga bata gamit ang mga hakbang sa ibaba. Karaniwang hindi ipinapayo ang mga gamot upang hadlangan ang pagsusuka malibang malala ang mga sintomas. May mas higit na panganib ng sersyoson mga side effect kapag ginamit ang ganitong uri ng gamot sa mga bata.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

UNA:

Upang magamot ang pagsusuka at maiwasan ang dehydration, magbigay ng kaunting dami ng mga inumin nang may madalas na pagitan.

 • Simulan ang ORS na may ankop na temperatura (room temperature). Ibigay ang 1-2 kutsarita (5-10 ml) bawat 1-2 minuto. Kahit pa magsuka ang iyong anak, ipagpatuloy ang pagpapakain gaya ng ipinag-uutos. Marami pa rin sa inumin ang makukuha.

 • Habang kumakaunti ang pagsusuka, magbigay ng mas maraming ORS ng mas mahaba ang pagitan. Ipagpatuloy ito hanggang sa nakakaihi na ang iyong anak at hindi na nauuhaw (ayaw nang uminom). Huwag bigyan ang iyong anak ng tubig laman, gatas, formula o ibang mga likido hanggang sa huminto ang pagsusuka.

 • Kung magpatuloy ang madalas na pagsusuka nang higit sa APAT NA ORAS sa paraang nasa itaas, tawagan ang iyong doktor o ang pasilidad na ito.

TANDAAN: Maaaring nauuhaw ang iyong anak at nais na uminom nang mabilis, ngunit kung sumusuka, magbigay lamang ng mga inumin sa ipinayong dalas. Magsasanhi ng karagdagang pagsusuka ang labis na inumin sa sikmura.

PAGKATAPOS:

 • PAGKARAAN NG DALAWANG ORAS na walang pagsusuka, magbigay ng kaunting dami ng sapat na daming formula, gatas, pira-pirasong yelo, sabaw o ibang mga inumin. Iwasan ang pinatamis na mga juice o softdrinks. Dagdagan ang dami hanggat makakaya.

 • PAGKARAAN NG APAT NA ORAS na walang pagsusuka, magsimulang muli sa mga matigas na pagkain (rice cereal, ibang mga cereal, oatmeal, tinapay, noodles, carrots, dinurog na saging, dinurog na patatas, kanin, applesauce, tuyong toast, crackers, sabaw na may kanin o noodles at mga nalutong gulay). Magbigay ng sapat na inumin hanggat gusto ng iyong anak.

 • PAGKARAAN NG 24 ORAS na walang pagsusuka, bumalik sa normal na diyeta.

TANDAAN: Maaaring sensitibo ang ilang bata sa lactose na nasa gatas o formula, at maaaring lumala ang mga sintomas. Kung mangyari iyon, gumamit ng ORS sa halip na gatas o formula sa panahon ng karamdamang ito.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor kung hindi magpakita ng mga senyales ng pagbuti ang iyong anak sa loob ng 24 oras.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Paulit-ulit na pagsusuka pagkaraan ng unang apat na oras sa mga inumin

 • Panapanahong pagsusuka nang higit sa 48 oras

 • Madalas na pagtatae (higit sa 5 ulit sa isang araw); dugo (pula o maitim na kulay) o mucus sa pagtatae

 • Dugo sa suka o dumi

 • Labis na iritable, inaantok o nalilito ang bata

 • Namamagang tiyan o mga senyales ng pananakit ng tiyan

 • Walang ihi sa loob ng 8 oras, walang luha kapag umiiyak, "nakalubog" na mga mata o tuyong bibig

 • Lagnat na 100.4°F (38°C) oral o 101.4°F (38.5°C) rectal o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.