Print

Doctors and providers who treat this condition

  

VIRAL PHARYNGITIS (Sore Throat)

Tonsils, Namamagang mga tonsil, Namamagang lalamunan

Ang pananakit ng iyong lalamunan ay sanhi ng impeksyon na tinatawag na "Viral Pharyngitis", karaniwang tinatawag na "Sore Throat". Nakakahawang karamdaman ito. Naipapasa ito sa pamamagitan ng hangin sa pag-ubo, paghalik o sa paghawak sa iba pagkaraang hawakan ang iyong bibig o ilong. Kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng lalamunan na lumalala sa paglunok, pananakit ng buong katawan, pananakit ng ulo at lagnat. Hindi kagaya ng strep throat, na isang impeksyong bacterial, hindi nangangailan ang karamdamang ito ng paggamot ng antibiotic.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Kung malala ang mga sintomas, magpahinga sa bahay sa loob ng unang 2-3 araw.

 2. Mga Bata:Gumamit ng acetaminophen (Tylenol) para sa lagnat, pagkadimapakali o di pagkakomportable. Sa mga sanggol na higit anin na buwan ang edad, maaari kang gumamit ng ibuprofen (Children's Motrin) sa halip na Tylenol. [TANDAAN: Kung ang iyong anak ay mayroong pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa doktor ng iyong anak bago gamitin ang mga gamot na ito.] (Hindi dapat gamitin ang aspirin sa sinumang may lagnat na wala pa sa edad 18. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay.)
  Mga Adult: Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang lagnat o pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot. [TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

 3. Mababawasan ang pananakit ng mga lozenge o spray sa lalamunan (Chloraseptic at mga iba pa). Mababawasan din ng pagmumumog ng mainit na tubig na may asin ang pananakit ng lalamunan. Tunawin ang 1/2 kutsaritang asin sa 1 baso ng mainit na tubig. Ito ay kapaki-pakinabang bago kumain.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinag-uutos ng aming staff kung hindi ka bumubuti sa susunod na linggo.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Lagnat na 100.5°F (38.0°C) oral, o higit sa 101.5°F (38.6°C) rectal nang higit sa tatlong araw

 • Bago o lumalalang pananakit ng tainga, sinus o ulo

 • Masakit na mga bukol sa likod ng leeg

 • Hindi magawang lumunok ng mga likido o maibuka ang iyong bibig dahil sa pananakit ng lalamunan

 • Hirap sa paghinga o maingay na paghinga

 • Paos na boses

 • Bagong pamamantal

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.