Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Viral Pharyngitis (Pamamaga ng lalamunan)

Dalawang malapit na tanaw ng lalamunan na nagpapakita ng normal na mga tonsil at magang mga tonsil sa lalamunan.

Ikaw (o ang iyong anak, kung siya ang pasyente) ay may pharyngitis (pamamaga ng lalamunan). Ang impeksyong ito ay dulot ng isang mikrobyo (virus). Maaari itong magdulot ng pananakit ng lalamunan na lumalala kapag lumulunok, pagkirot, pananakit ng ulo at lagnat. Ang impeksyon ay maaaring maikalat sa pamamagitan ng pagubo,pakikipaghalikan o paghawak sa iba matapos hawakan ang iyong bibig o ilong. Ang mga antibayotiko ay hindi tumatalab laban sa mga mikrobyo, kaya't hindi ginagamit ang mga ito para lunasan ang kondisyon.

Pangangalaga sa Tahanan

 • Kung malubha ang mga sintomas, mangyaring magpahinga sa bahay. Bumalik sa trabaho o paaralan kapag mabuti na ang iyong pakiramdam.

 • Uminom ng madaming likido upang maiwasan ang dehydration.

 • Para sa mga bata: Gumamit ng acetaminophen para sa lagnat, pagiging maselan o kawalang ginhawa. Sa mga sanggol na anim na buwang gulang pataas, maaaring gumamit ng ibuprofen sa halip na acetaminophen. (TANDAAN: Kung ang iyong anak ay may pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulser o pagdurugo sa sikmura, makipagusap sa iyong doktor bago gumamit ng mga gamot na ito.) (TANDAAN: Hindi dapat gamitin ang aspirin sa sinumang may lagnat na wala pa sa edad 18. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay.)

 • Para sa Matatanda: Maaari kang gumamit ng acetaminophen o ibuprofen upang makontrol ang pananakit o lagnat, maliban na lamang kung may iniresetang ibang gamot para dito. (TANDAAN: Kung ikaw ay may pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo sa GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gumamit ng mga gamot na ito.)

 • Ang mga lozenges o pampamanhid na sprey para sa lalamunan ay makakatulong na mabawasan ang pananakit. Ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin ay makakatulong na bawasan ang pananakit sa lalamunan. Para dito, tunawin ang 1/2 kutsarita ng asin sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Upang makatulong na mapaginhawa ang magang lalamunan, maaaring sumipsip ng juice o popsicle ang mga bata. Ang mga batang 5 taong gulang pataas ay maaari ding sumipsip ng lollipop o matigas na kendi.

 • Iwasan ang maaalat o maanghang na pagkain, na maaaring makairita sa lalamunan.

Follow-up na pangangalaga

Bumalik sa tagapangalaga ng iyong kalusugan o sa aming kawani kung hindi bumubuti ang iyong pakiramdam sa susunod na linggo.

Kailan dapat humingi ng medikal napagpapayo

Tumawag kaagad sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung alinman sa mga ito ang mangyari:

 • Lagnat ayon sa ibinilin ng iyong doktor. Para sa mga bata, humingi ng tulong kung:

  • Ang iyong anak ay nasa alinmang edad na may paulit ulit na lagnat na mas mataas sa 104°F (40°C).

  • Ang iyong anak ay wala pang 2 taong gulang at may lagnat na 100.4°F (38°C) na hindi nawawala ng higit na 1 araw.

  • Ang iyong anak ay 2 taong gulang o higit pa at may lagnat na 100.4°F (38°C) na hindi nawawala ng higit sa 3 araw.

 • Bago o lumalalang pananakit ng tainga, pananakit ng sinus o pananakit ng ulo

 • Masakit na bukol sa likod na bahagi ng leeg

 • Paninigas ng leeg

 • Ang mga kulani o lymph nodes ay lumalaki

 • Kawalan ng kakayahang makalunok ng likido, labis na paglalaway o kawalang kakayahan na maibuka ng malaki ang bibig dahil sa pananakit ng lalamunan.

 • Mga senyales ng dehydration ( matingkad na kulay ng ihi o walang ihi, lubog na mga mata, pagkahilo)

 • Hirap o maingay na paghinga

 • Mahinang boses

 • Bagong pantal

 • Mukhang lumalala ang sakit ng bata

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.