Print

Doctors and providers who treat this condition

  

NAUULIT NA PANGINGISAY (RECURRENT SEIZURE) [Bata]

Nagkaroong muli ang iyong anak ng pangingisay ngayon. Ang karaniwang sanhi ng nauulit na pangingisay ay ang paglaktaw sa mga dosis ng gamot sa pangingisay. Gayunpaman, kung minsan ay mahirap makontrol ang mga pangingisay kahit kapag tama ang iyong paggamit ng gamot. Kung ito ang kaso para sa iyo, maaaring kailanganing itaas ng iyong doktor ang iyong dosis o magdagdag o palitan ng ibang gamot.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

PARA SA PANGINGISAY NA ITO:

 1. Kadalasang hindi pwedeng mahulaan ang pangingisay. Kaya naman, dapat na isiping maaaring mangyari ang pangingisay kapag hindi mo ito inaasahan. Hanggang sa mainam na nakokontrol ang mga pangingisay, sundin ang mga paalalang ito:

  • Huwag iwanan ang iyong anak sa bathtub nang mag-isa (kung sapat na ang edad, mag-shower sa halip).

  • Huwag hayaan ang iyong anak na lumangoy, magbisikleta o pumanik nang mag-isa.

 2. Kung ipinayo ang isang gamot upang mahadlangan ang mga pangingisay, ibigay ito nang eksakto gaya ng ipinag-uutos. Hindi ito gumagana kapag ginamit sa basehang "kapag kailangan." Patataasin ng paglaktaw ng dosis ang panganib ng pagkakaroon ng panibagon pangingisay.

 3. Kung lumaktaw ka ng dosis, gamitin ang nalaktawang dosis kapag naalala mo kaagad ito. Kung halos oras na para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang nakalimutang dosis. Uliting muli ang gamot sa iyong susunod na naka-schedule na oras. Huwag gumamit ng labis na gamot upang matakpan ang nalaktwang dosis.

PARA SA MGA PANGINGISAY SA HINAHARAP:

 1. Kung mangyaring muli ang pangingisay, iikot ang iyong anak sa kanyang tagiliran upang tumulo ang laway o suka sa bibig at hindi sa mga baga. Ingatan ang iyong mga anak sa pinsala. Huwag subukang puwersahin ang anuman sa bibig.

 2. Tumitigil ang halos lahat ng mga pangingisay sa loob ng limang minuto. Kung nangingisay ang iyong anak nang higit sa limang minuto, hindi nagigising sa pagitan ng mga pangingisay, o nananatiling lito nang higit sa 30 minuto pagkaraan ng pangingisay, humingi ng tulong (911).

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor gaya ng ipinapayo ng aming staff.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang anuman sa sumusunod: 

 • Mas madalas ang pangingisay o mas tumatagal kaysa sa dati

 • Pangingisay na tumatagal ng higit sa 5 minuto

 • Hindi gumising sa pagitan ng pangingisay

 • Lagnat na 100.4ºF (38.0ºC) rectal, o 99.5ºF (37.5ºC) oral

 • Hindi karaniwang pagkadimapakali, pagkaantok, pagkalito

 • Naninigas o sumasakit na leeg, lumalalang pananakit ng ulo

 • Bagong pamamantal

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.