Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PNEUMOTHORAX,spontaneous

Nangangahulugan ang PNEUMOTHORAX bilang isang pinsala na nagsasanhi ng bahagyang pagbigay ng isang baga. Nangyayari ito kapag ang isang "bleb" o huminang bahagi sa surface ng baga ay pumutok. Maaaring mangyari ito sa mga taong may hika, emphysema o kahit sa mga iyon na walang dating sakit sa baga. Ang hangin na lumalabas sa baga ay nakukulang sa mga espasyo sa pagitan ng baga at ng chest wall (pleural space). Maaaring pipiin ng nakulong na hanging ito ang baga at hadlangan ito na muling lumobo.

Collapsed na gaga, Hangin, Pleural cavity, Baga, Mga Tadyang

Maliit lang ang iyong pneumothorax at dapat na gumaling nang walang catheter na panggamot. Maaari itong obserbahan sa bahay. Kapag ang dumami ang nakulong na hangin, dapat itong matanggal gamit ang isang tubo na inilagay sa pleural space.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

1) Magpahinga sa bahay. Walang nakakapwersang gawain sa loob ng isang linggo.

2) Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot. [ TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

3) Bagaman masakit sa paghinga ang iyong dibdib, sa loob ng susunod na tatlong araw, mahalaga na apat na beses na mabagal na huminga ng malalim bawat isa hanggang dalawang oras habang gising. Magpapadala ito ng karagdagang oxygen at dugo sa baga at mahalaga na panatiliing naka-expand ang baga. Kung ibinigay ang isang incentive spirometer (device sa pag-eehersisyo ng paghinga), gamitin ito gaya ng ipinag-uutos.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o sa pasilidad na ito sa loob ng 24 oras o gaya ng ipinayo sa pag-ulit ng pag-X-ray ng dibdib upang masiguro na ang pneumothorax ay hindi lumalaki.

[TANDAAN: Susuriin ng isang radiologist ang anumang mga X-ray na kinuha. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

-- Nagiging mas masakit o mahirap ang paghinga

-- Tumitinding kakapusan sa paghinga

-- Panghihina, pagkahilo o pagkahimatay

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.