Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PHYSICAL NA PAGSALAKAY(PHYSICAL ASSAULT) [Adult]

Sinuri ka ngayon para sa mga pisikal na pinsala. Dahil sa emosyonal na galit na nangyayari kapag pisikal na sinalakay, maaaring hindi mo napapansin ang mga bahagi ng pananakit o pinsala hanggang sa kinabukasan. Magbantay para sa mga senyales sa ibaba.

Pagkaraan ng isang pisikal na pagsalakay, normal na makaramdam ng iba't ibang malalakas na emosyon. Ang pagkagulat, pagkapahiya, takot, depresyon, sisi, pagkakasala, kahihiyan o galit ay napakakaraniwan at normal na mga nadarama. Sa hindi katagalan, maaaring makita mo na mahirap na magkaroon ng balanse sa iyong buhay. Maaaring hindi ka makapag-isip ng malinaw at maaaring mayroon kang mga malalakas na emosyon tungkol sa nangyari sa iyo. Normal lang ito.

Pwedeng magtagal bago makabalik sa punto na mararamdaman mong komportable at ligtas ka na ulit. Pwedeng makatulong ang pamamagitan sa krisis at sumusuportang pagpapayo na malagpasan ito.

Maraming estado ang humihiling sa iyong doktor na paalaman ang ahensya ng tagapagpatupad ng batas kapag ginagamot nila ang isang biktima ng marahas na krimen. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magdemanda o magtungo sa pagdinig. Maaaring maging nararapat ka na tumanggap ng bayad para sa mga gastusing medikal o mga nawala na kaugnay sa pagsalakay. Makipag-usap sa lokal na ahensya ng tagapagpatupad ng batas para sa mga detalye.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

1) Sundan ang payo ng iyong doktor may kinalaman sa pangangalaga ng anumang mga pinsalang pisikal.

2) Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [ TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

3) Huwag ihiwalay ang iyong sarili. Sa susunod na ilang araw, maaaring mas naisin mong sumama sa pamilya o isang kaibigan para sa suportang emosyonal at ang pagkaramdan ng pisikal na kaligtasan. Maghanap ng mga lokal na mapagkukunan o tingnan ang mga link sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinapayo ng aming staff. Tingan ang mga link sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

  • National Center for Victims of Crime (NCVC) (nag-aalok ng mga serbisyo sa biktima, mga referral, mga artikulo sa mga isyu ng biktima, at iba pang mga mapagkukunan) www.ncvc.org , 800-394-2255

  • National Organization for Victim Assistance (NOVA) (mga artikulo sa mga isyu ng biktima, naglalaan ng tulong sa biktima, nakikipagtulungan sa National Crime Victim Information and Referral Hotline) www.trynova.org, 800-879-6682

[TANDAAN: Kung nakunan ng mga x-ray, susuriin ang mga ito ng isang radiologist. Papaalalahanan ka ng anumang ibang mga matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

-- Bago o lumalalang pananakit ng ulo o mga problema sa paningin

-- Bago o lumalalang pananakit ng leeg, likod, tiyan, braso o binti

-- Kakapusan sa paghinga o tumitinding pananakit ng dibdib

-- Paulit-ulit na pagsusuka, pagkahilo o pagkahimatay

-- Labis na pagkaantok o hindi magawang magising gaya ng dati

-- Pagkalito o pagbabago sa pag-uugali o pagsasalita, kawalan ng memorya o panlalabo ng paningin

-- Pamumula, pamamaga, o nana na lumalabas sa anumang sugat

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.