Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pisikal na Pananakit

Ikaw ay sinuri ngayong araw dahil sa isang pananakit. May tao na umatake sa iyo at sinubukan kang saktan.

Pagkatapos ang trauma kagaya ng sa pananakit, normal na makaramdam ka ng matitinding emosyon. Maaaring kabilang dito ang pagkabigla, kahihiyan, takot at kalungkutan. Maaari ding kabilang dito ang paninisi, panunumbat, pagkahiya at galit. Maaaring hindi ka makapagisip ng malinaw ng ilang sandali. Maaaring abutin ng ilang panahon upang makabalik ka sa punto kung saan nararamdaman mo na ikaw ay ligtas ng muli. Ang suporta sa krisis at pagpapayo ay maaaring makatulong.

Maraming estado na inaatasan ang tagapangalaga ng kalusugan na tumawag sa lokal na pulisya matapos lunasan ang biktima ng isang marahas na krimen. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magsampa ng kaso o tumungo sa paglilitis. Makipagusap sa tagapangalaga ng iyong kalusugan ukol sa iyong mga opsyon.

Maaari mong makuha ang iyong nagastos sa pagpapagamot o anumang nawala na may kaugnayan sa pananakit. Tanungin ang lokal na pulisya o manananggol ng mga biktima para sa mga detalye.

Pangangalaga sa Tahanan

 • Ang pagkabalisa, stress at pagkabigla ay maaaring pigilan ka na mapansin ang anumang pananakit o pinsala na mayroon ka. Kung ikaw ay may bagong mga sintomas, tumawag sa tagapangalaga ng iyong kalusugan.

 • Sundin ang payo ng tagapangalaga ng iyong kalusugan ukol sa pangangalaga ng anumang pinsalang mayroon ka.

 • Huwag ibukod ang iyong sarili. Makipagusap sa mga kaibigan o kapamilya ukol sa iyong nararamdaman. Sa mga susunod na araw, maaaring manatili muna kasama ang pamilya o isang kaibigan para sa suporta at upang tulungan ka na makaramdam ng kaligtasan.

Kung ang taong nanakit sa iyo ay ang iyong kapareha o kabiyak at ang iyong sitwasyon ay maaaring maging mapanganib uli, mahalaga na gumawa ng plano para sa kaligtasan. Gawin ito ng maaga. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang marahas na sagupaan, mahirap ang magisip ng malinaw. Ang Pambansang Hotline para sa Domestikong Karahasan (National Domestic Violence Hotline) ( tignan ang "Mapagkukunan ng Impormasyon" sa ibaba) ay makakatulong sa iyo na gumawa ng isang plano na angkop sa iyong personal na sitwasyon. Maaaring kabilang sa isang plano ng kaligtasan ang nga sumusunod:

 • Isang espesyal na senyales upang alertuhin ang nga kapitbahay o ang iyong mga anak na tumawag sa 911.

 • Isang listahan ng kapamilya, mga kaibigan o matutuluyan na maaari mong puntahan anumang oras.

 • Isang plano kung anong mga silid ang dapat iwasan kung magsimula ang karahasan (mga lugar na may sandata o matitigas na panig).

 • Isang kit para sa agarang pagtakas na nakatago sa isang ligtas na lugar sa labas ng iyong tahanan. Maaaring maglaman ang kit na ito ng:

  • Identipikasyon (numero ng Social Security, mga sertipiko ng kapanganakan, identipikasyon na may larawan, mga pasaporte, visa)

  • Mga importanteng dokumento (lisensiya ng kasal, papeles ng diborsiyo, papeles para sa kustodiya, health insurance)

  • Kopya ng mga susi (sasakyan, tahanan, kaha de yero)

  • Mga numero ng telepono at mga address

  • Pera

  • Gamot na pang-isang buwan

Follow-up na pangangalaga

Bumalik muli sa tagapangalaga ng iyong kalusugan, ayon sa ipinayo.

Resources

Seek out local resources or refer to the links below for more information. Humanap ng mga lokal na mapagkukunan o tumungo sa mga link na nasa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

 • Pambansang Lundayan para sa mga Biktima ng Krimen (National Center for Victims of Crime) (NCVC). Nagbibigay ito ng mga serbisyo para sa mga biktima, konsultasyon, mga artikulo ukol sa isyu ng mga biktima at iba pang mapagkukunan ng impormasyon. www.ncvc.org

 • Pambansang Organisasyon para sa Pagalalay sa mga Biktima (National Organization for Victim Assistance) (NOVA). May mga artikulo ukol sa isyu ng mga biktima, nagbibigay ng pagalalay sa mga biktima at kino-koordina ang Pambansang Impormasyon ng mga Biktima ng Krimen (National Crime Victim Information) at Hotline para sa Pagsangguni (Referral Hotline). www.trynova.org 800-879-6682

 • Pambansang Hotline para sa Domestikong Karahasan (National Domestic Violence Hotline). Nagbibigay ng pagsuporta at pagsangguni sa mga lokal na matutuluyan ng 24/7 at higit sa 170 na wika. www.thehotline.org 800-799-7233 (TTY 800-787-3224)

Kailan dapat humingi ng medikal napagpapayo

Tawagan ang tagapangalaga ng kalusugan kung mayroon ka ng alinman sa mga sintomas kagaya nito:

 • Pananakit ng ulo

 • Pananakit ng leeg, likuran, tiyan, braso o binti

 • Paulit-ulit na pagsusuka

 • Pagkahilo

 • Lumalalang pananakit, pamumula, pamamaga o pagtagas mula sa sugat

Tumawag sa 911

Tumawag kaagad sa 911 kung ikaw ay mayroong:

 • Hirap na paghinga o tumitinding pananakit ng dibdib

 • Pagkahimatay

 • Labis na pagaantok (napakahirap manatiling gising)

 • Pagkabalisa, pagbabago sa paguugali o pagsasalita, pagkawala ng alaala

 • Malabong paningin o pagkaduling

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.