Print

Doctors and providers who treat this condition

  

HEART PALPITATIONS

AV node, Kanang atrium, SA node, Kaliwang atrium

Tumutukoy ang mga palpitation sa pakiramdam na ang iyong puso ay mabilis o iregular ang pagtibok. Inilalarawan ito ng ibang tao na "bumabayo" o "lumalaktaw na mga tibok". Maaaring mangyari ang mga palpitation sa mga taong may sakit sa puso, ngunit pwede ring mangyari sa mga malusog na tao.

Mga kaugnay-sa-pusong sanhi:

 • Arrhythmia (isang pagbabago mula sa normal na rhythm ng puso)

 • Sakit sa mga balbula ng puso

Mga hindi-kaugnay-sa-pusong sanhi:

 • Ilang mga gamot (gaya ng mga inhaler para sa hika at pang-alis ng bara ng ilong)

 • Ilang mga supplement na herbal, energy drinks at pills, at mga pampabawas ng timbang na pills

 • Iligal na mga drogang pang-stimulant (gaya ng cocaine, crank, methamphetamine, PCP)

 • Caffeine, alkohol at tabako

 • Mga kalagayang medical gaya ng sakit sa thyroid, anemia, pagkabalisa at panic disorder

Kung minsan ay hindi matagpuan ang dahilan.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Iwasan ang labis na caffeine, alkohol, tabako at anumang mga drogang stimulant.

 2. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang ipinayo o over-the-counter na mga herbal na gamot na ginagamit mo.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinag-uutos ng aming staff.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod na may mga palpitation:

 • Panghihina, pagkahilo, pakiramdam na gumaan ang ulo o pagkahimatay

 • Pananakit ng dibdib o kakapusan ng hininga

 • Mabilis na tibok ng puso (mahigit 120 tibok bawat minuto, nang nakapahinga)

 • Mga palpitation na tumatatagal ng 20 minuto

 • Panghihina ng isang braso o binti o isang bahagi ng mukha

 • Nahihirapan sa pagsasalita o paningin

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.