Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PINSALA SA ULO (HEAD INJURY) [Bata: hindi gigisingin]

Bungo, Utak

Mayroong banayad na pinsala sa ulo ang iyong anak. Hindi ito mukhang seryoso sa ngayon. Lumilitaw kung minsan ang mga sintomas ng isang mas seryosong problema (bugbog o pagdurugo ng utak) sa paglaon. Kaya naman, sa susunod na 24 oras, magbantay para sa mga BABALANG SENYALES na nakalista sa ibaba.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Sa susunod na 24 oras mayroon dapat makasama ang iyong anak upang suriin sa mga senyales sa ibaba. Okay lang na patulugin ang iyong anak kapag pagod. Hindi kinakailangan na panatiliin siyang gising o gisingin siya sa gabi.

 2. Kung may pamamaga sa mukha o anit, maglagay ng isang bulsa de yelo (yelong nasa plastic bag, nakabalot ng isang tuwalya) sa loob ng 20 minuto bawat 1-2 oras hanggang sa mawala ang pamamaga.

 3. Huwag gumamit ng aspirin pagkaraan ng isang pinsala sa ulo. Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [TANDAAN: Kung mayroong pangmatagalang sakit sa atay o bato ang iyong anak o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.] Huwag gumamit ng ibuprofen sa mga batang wala pang anim na buwan ang edad.

 4. Sa susunod na 24 oras:

  • Huwag magbigay ng mga gamot na maaaring magpaantok sa iyong anak.

  • Walang labis na nakakapagod na mga gawain. Walang pagbubuhat o pagkapuwersa.

 5. Kung mayroong mga sintomas ang iyong anak ng concussion ngayon (pagkaduwal, pagsusuka, pagkahilo, pagkalito, pananakit ng ulo, pagkawala ng memorya o nawalan ng ulirat), huwag bumalik sa sports o anumang aktibidad na maaaring magresulta sa isa pang pinsala sa ulo hanggang sa mawala ang lahat ng sintomas at sumang-ayon na ang iyong doktor. Pwedeng mauwi sa malalang pinsala sa utak ang ikalawang pinsala sa ulo bago gumaling mula sa una.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor kung hindi bumubuti ang mga sintomas pagkaraan ng 24 oras, o gaya ng ipinag-uutos.

[TANDAAN: Susuriin ng isang radiologist ang anumang mga X-ray o CT scan na kinuha. Papaalalahanan ka namin sa anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa pangangalaga sa iyong anak.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Paulit-ulit na pagsusuka

 • Malala o lumalalang pananakit ng ulo o pagkahilo

 • Hindi karaniwang pagkaantok, o hindi magising gaya ng dati

 • Pagkalito o pagbabago ng pag-uugali o pananalita, pagkawala ng memorya, panlalabo ng paningin

 • Kumbulsyon (pangingisay)

 • Tumitinding pamamaga ng anit o mukha

 • Pamumula, pag-init o nana mula sa namamagang bahagi

 • Pagtulo ng tubig o pagdurugo mula sa ilong o mga tainga

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.