Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pinsala sa Ulo [Bata: na Gising]

Ang iyong anak ay nagkaroon ng hindi malubhang pinsala sa ulo. Hindi ito mukhang seryoso sa ngayon. Lumilitaw kung minsan ang mga sintomas ng isang mas seryosong problema (concussion, bugbog o pagdurugo ng utak) sa paglaon. Kaya sa susunod na 24 oras dapat na subaybayan siya para sa mga SENYALES NG BABALA na nasa ibaba.

Pangangalaga sa Tahanan:

 1. Maaaring patulugin ang anak kung siya ay pagod. Sa susunod na 24 oras, GISINGIN SIYA KADA DALAWANG ORAS upang suriin para sa mga senyales sa ibaba.

 2. Kung may pamamaga sa mukha o anit, maglagay ng ice pack (ikinubong yelo sa supot na binalot sa tuwalya). Gawin ito ng 20 minuto kada 1-2 oras hanggang sa mabawasan ang pamamaga.

 3. Huwag gumamit ng aspirin o ibuprofen (Motrin, Advil) matapos ang pinsala sa ulo. Maaaring gumamit ng acetaminophen (Tylenol) upang kontrolin ang pananakit, maliban na lamang kung may ibang gamot na inireseta. [TANDAAN: Kung ang iyong anak ay may pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo sa GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gumamit ng mga gamot na ito.]

 4. Sa susunod na 24 oras:

  • Huwag magbigay ng mga gamot na maaaring magpaantok sa iyong anak.

  • Bawal ang mga nakakapagod na mga gawain. Huwag magbuhat o mapuwersa.

 5. Kung ang iyong anak ay nagkaroon ng sintomas ng concussion ngayon (pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, pagkatuliro, pananakit ng ulo, pagkawala ng memorya, o ikaw ay nawalan ng malay), huwag manumbalik sa sports o anumang aktibidad na maaaring magresulta sa isa pang pinsala sa ulo hanggang sa ang lahat ng sintomas ay mawala at pumayag na ang iyong doktor. Ang pangalawang pinsala sa ulo bago tuluyang gumaling mula sa una ay maaaring humantong sa seryosong pinsala sa utak.

Mag-Follow Up

sa iyong doktor kung ang mga sintomas ay hindi bumuti matapos ang 24 oras, o ayon sa ipinag-uutos.

[TANDAAN: Susuriin ng isang radiologist ang anumang mga X-ray o CT scan na kinuha. Sasabihan ka namin kung may alinmang bagong nakita na makakaapekto sa pangangalaga ng iyong anak.]

Kumuha ng Agarang Medikal na Atensyon

kung alinman sa mga sumusunod ay mangyari:

 • Paulit-ulit na pagsusuka

 • Malubha o lumalalang pananakit ng ulo at pagkahilo

 • Hindi pangkaraniwang pagkaantok, o hindi magising gaya ng dati

 • Pagkatuliro o pagbabago sa ugali o pagsasalita, pagkawala ng alaala, panlalabo ng paningin

 • Kombulsyon (seizure)

 • Tumitinding pamamaga ng mukha o anit

 • Pamumula, mainit na pakiramdam o nana mula sa namamagang bahagi

 • Pagdrenahe ng likido o pagdurugo mula sa ilong o tenga

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.