Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pananakit ng ulo, Hindi Matukoy

Ulo na nagpapakita ng mga kalamnan sa leeg, isang malaking ugat (artery) sa utak at mga nerbiyo sa mukha

Ang pananakit ng ulo ay maaaring dulot ng maraming bagay. Hindi malinaw ang sanhi ng pananakit ng iyong ulo. Ngunit tila hindi naman ito senyales ng anumang malubhang sakit.

Maaaring mayroon kang pananakit ng ulo dahil sa tensyon o pananakit ng ulo dahil sa migraine.

Ang stress ay nakakapagdulot ng pananakit ng ulo dahil sa tensyon. Maaari itong mangyari kapag pinatigas ang mga kalamnan sa iyong balikat, leeg at anit ng hindi namamalayan. Kapag tumagal ang stress na ito, maaari kang magkaroon ng pananakit ng ulo dala ng tensyon.

Hindi malinaw ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga migraine, ngunit ang mga pansamantalang kadahilanan na tinatawag na "triggers" ay maaaring pataasin ang panganib ng pagatake ng migraine. Kabilang sa mga trigger ng migraine ang emosyonal na stress o depresyon, o pagbabago sa hormon kapag may buwanang dalaw. Kabilang sa ibang mga trigger ang paggamit ng mga pildura sa pagkontrol ng panganganak at ibang mga gamot, alak o kapeina, mga pagkaing may tyramine, pagod na mga mata, pagbabago sa klima, hindi pagkain sa oras at kakulangan o labis na pagtulog.

Kabilang sa ibang sanhi ng pananakit ng ulo ang:

 • Sakit na dulot ng mikrobyo (viral) na may mataas na lagnat

 • Pinsala sa ulo na may pagkaalog ng utak

 • Impeksyon sa sinus, tainga o lalamunan

 • Pananakit ng ngipin at kasukasuan sa panga (TMJ)

Kabilang sa mga mas malubha ngunit hindi karaniwang sanhi ng pananakit ng ulo ang stroke, pagdurugo sa utak (hemorrhage), tumor sa utak, meningitis at encephalitis.

Pangangalaga sa Tahanan

Sundin ang mga hakbang na ito kapag pinangangalagaan ang sarili sa tahanan:

 • Huwag magmaneho ng magisa pauwi kung binigyan ka ng gamot para sa pananakit ng iyong ulo. Sa halip, makiusap sa iba na ipagmaneho ka pauwi. Subukang matulog pagdating sa tahanan. Dapat na bumuti ang iyong pakiramdam pagkagising.

 • Lagyan ng init ang likuran ng iyong leeg upang maibsan ang paghilab ng kalamnan nito. Pangalagaan ang pananakit ng ulo dulot ng migraine sa pamamagitan ng paglalagay ng ice pack sa iyong noo o sa ibaba ng iyong bungo.

 • Kung ikaw ay naduduwal o nagsusuka, kumain ng kaunti hanggang maibsan ang pananakit ng ulo.

 • Kung nananakit ang ulo dahil sa migraine, gumamit ng salaming pang-araw kapag nasa arawan o maliwanag na silid hanggang sa bumuti ang iyong mga sintomas. Pinapalala ng maliliwanag at nakakasilaw na mga ilaw ang ganitong uri ng pananakit ng ulo.

Follow-up na pangangalaga

Bumalik sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung hindi bumuti ang pananakit ng iyong ulo sa susunod na 24 oras. Makipagusap sa iyong tagapangalaga kung madalas sumakit ang iyong ulo. Maaari ka niyang tulungan na gumawa ng isang plano ng lunas. Sa pamamagitan ng kaalaman ukol sa mga pinakamaagang senyales ng pananakit ng ulo at agarang pagsisimula ng lunas, maaari mong mapigilan ang pananakit.

Kailan dapat humingi ng medikal napagpapayo

Tawagan kaagad ang tagapangalaga ng iyong kalusugan kapag nangyari ang anuman sa mga sumusunod:

 • Ang pananakit ng iyong ulo ay lumalala

 • Ang pananakit ng iyong ulo ay hindi bumubuti sa loob ng 24 oras

 • Hindi mo mapanatili sa iyong sikmura ang mga likido (paulit-ulit na pagsusuka)

 • Lagnat na 100.4ºF (38ºC) o mas mataas, o ayon sa ipinag-uutos ng tagapangalaga ng iyong kalusugan

 • Paninigas ng leeg

 • Sobrang pagkaantok, pagkatuliro o kawalang-malay

 • Pagkahilo o pagkahilong umiikot ang paningin (vertigo)

 • Panghihina ng braso, binti o isang panig ng mukha

 • Hirap magsalita o makakita

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.