Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PANANAKIT NG ULO [hindi tukoy]

Artery, Muscle, Nerve

Hindi malinaw kung ano ang sanhi ng pananakit ng ulo mo ngayon, ngunit mukhang hindi ito senyales ng anumang malalang karamdaman.

Pag na-i-stress, nagkakatensyon ang mga muscle ng ilang tao sa kanilang balikat, leeg at anit nang hindi nila nalalalaman. Kung sapat na magtagal ang kalagayang ito, pwedeng mangyari ang isang PANANAKIT NG ULO BUNGA NG TENSYON.

Sanhi ng mga pagbabago sa daloy ng dugo sa utak ang isang PANANAKIT NG ULO NA MIGRAINE. Maaaring ma-trigger ang isang atake ng migraine ng stress na emosyonal, pagbabago ng hormone kapag buwanang dalaw, mga iniinom na pangontra sa pagbubuntis, paggamit ng alkohol, ilang mga pagkaing naglalaman ng tyramine, strain sa mga mata, nakalimutang pagkain, kawalan ng tulog o nasobrahan sa pagtulog.

Ang ilang sanhi ng pananakit ng ulo ay kinabibilangan ng karamdamang viral, pinsala sa ulo na may concussion, impeksyon ng sinus, tainga o lalamunan, pananakit ng ngipin at TMJ (kasu-kasuan ng panga) na pananakit. Kabilang sa mga sanhi ng pananakit ng ulo na mas seryoso ngunit hindi karaniwan ang stroke, pagdurugo ng utak, tumor sa utak, meningitis at encephalitis.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 • Kung binigyan ka ng gamot sa pananakit para sa pananakit na ito ng ulo, huwag magmanehong mag-isa pauwi. Isaasyos na makisakay, sa halip. Kapag nakauwi ka na, subukang matulog. Dapat na mas bumuti ang iyong pakiramdam kapag nagising ka na.

 • Maglapat ng mainit sa likod ng iyong leeg upang maibsan ang muscle spasm sa leeg. Maaaring pinakamainam na tutugon sa isang bulsa de yelo sa noo ang mga pananakit ng ulo na migraine o sa batok.

 • Kung naduduwal ka o nasusuka, sundan ang magaan na diyeta hanggang sa maibsan ang pananakit ng iyong ulo.

 • Kung mayroon ka ng pananakit ng ulo na uri ng migraine, gumamit ng sunglasses kapag nasa liwanag ng araw o kapag malapit sa maliliwanag na panloob na ilaw hanggang sa bumuti ang mga sintomas. Pwedeng palalalain ng masyadong maliwanag na ilaw ang ganitong uri ng pananakit ng ulo.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor kung hindi gumaling ang pananakit ng ulo sa loob ng 24 oras. Kung madalas ang mga pananakit ng iyong ulo dapat na ipakipag-usap mo sa iyong pangunahing doktor sa pangangalaga ang isang plano ng paggamot. Sa pagkaalam ng mga maaagang senyales ng pananakit ng ulo, at pagsisimula ng paggamot kaagad-agad, maaari mo mismong mapigilan ang pananakit.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Paglala ng pananakit ng iyong ulo o walang pagbuti sa loob ng 24 oras

 • Paulit-ulit na pagsusuka (hindi mapigilan ang mga ininom na likido)

 • Lagnat na 100.4ºF (38ºC) o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 • Pananakit ng leeg

 • Labis na pagkaantok, pagkalito o pagkahimatay

 • Pagkahilo, vertigo (pagkahilo na umiikot ang pakiramdam)

 • Panghihina ng isang braso o binti o isang bahagi ng mukha

 • Nahihirapan sa pagsasalita o paningin

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.