Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGKONTROL SA LAGNAT (FEVER CONTROL) (Bata)

Isang natural na reaksyon ng katawan ang lagnat sa isang karamdaman. Sa karamihan ng kaso, hindi nakakasama ang mismong temperatura. Nakakatulong ito sa katawan sa katotohanan na labanan ang mga impeksyon. Hindi kinakailangang gamutin ang lagnat malibang ang iyong anak ay hindi kumportable at mukha at kumikilos na may sakit.

PANGANGALAGA SA BAHAY

 • Kung mainit ang pakiramdam ng iyong anak, suriin ang temperatura

  • Wala pang 3 buwan: Sukatin ang temperatura sa puwet.

  • 3 buwan hanggang 4 taon: Sukatin ang temperatura sa puwet, o temperatura sa tainga.

  • Higit 4 taon: Sukatin ang temperatura sa bibig, o temperatura sa tainga.

 • TANDAAN: Hindi kasing tumpak ng temperatura sa puwet o temperatura sa bibig ang temperatura sa tainga, ngunit mas maalwan ito at maaaring magamit. Higit na mas hindi tumpak ang ibang mga paraan gaya ng mga plastic strip, mga device sa noo, at mga pacifier na thermometer at hindi ito inirerekumenda. Kung hindi ka marunong gumamit ng thermometer, tanungin ang iyong nurse o parmasyotiko.

 • Subaybayan kung papano kumikilos at ano ang nararamdaman ng iyong anak. Kung siya ay aktibo, alerto, at kumakain at umiinom, hindi kailangang magbigay ng gamot sa lagnat.

 • Kung nababawasan ang pagiging aktibo at mukhang may sakit at kumikilos na may sakit, at ang kanyang temperatura ay 100.4°F (38°C) rectal o tainga, o 101.4°F (38.3°C) oral, o mas mataas, maaari kang magbigay ng acetaminophen (Tylenol) bawat 4 hanggang 6 oras. Kung hindi makainom o kayang panatiliin sa tiyan ang iniinom na gamot ng iyong anak, magtanong sa iyong parmasyotiko para sa acetaminophen (Tylenol) na suppositories, na maaari mong makuha nang walang reseta. Para sa mga batang 6 buwan o mas matanda, kung ang lagnat ay 104.0°F (40.0°C) rectal o 103.0°F (39.4°C) oral o tainga, o mas mataas, at hindi tumutugon sa Tylenol sa loob ng 1 oras, ibigay ang pambatang ibuprofen (Motrin). Kung gumana ito, patuloy kung ganoon na ibigay ang ibuprofen bawat 6 hanggang 8 oras. Tandaan: Huwag gisingin ang iyong anak upang magbigay ng gamot sa lagnat. Kailangan ng tulog ng iyong anak upang gumaling.

 • Kapag nakontrol na ang lagnat, patuloy na ibigay ang alinman sa acetaminophen o ibuprofen. Ibigay ang alinman sa pinakagumagana. Kung hindi mapababa ng alinman sa gamot lamang ang lagnat, maaaring kailanganin mong pagpalit-palitin ang dalawang gamot bawat 3 hanggang 4 oras, tangi lamang kung ipinag-utos ng healthcare provider ng iyong anak na gawin iyon. Halimbawa, magbigay ng ibuprofen, mag-hintay ng 3 oras, ibigay ang acetaminophen, mag-hintay ng 3 oras, ibigay ang Motrin, at patuloy. Sundan ng eksakto ang mga tagubilin ng healthcare provider.

 • Panatiliing manipis ang pananamit dahil lumalabas ang labis na init ng katawan sa pamamagitan ng balat. Tataas ang lagnat kung dadamitan mo ng doble ang iyong anak o balutin ng kumot ang iyong anak.

 • Nagsasanhi ang lagnat na mawalan ng tubig ang katawan. Para sa mga sanggol na wala pang 1 taon, ipagpatuloy ang regular na pagpapakain (formula o pagpapasuso). Sa pagitan ng pagpapakain, magbigay ng oral rehydration solution (Pedialyte, Infalyte, o Rehdralyte, na maaari mong makuha sa mga grocery at drug store nang walang reseta). Para sa mga bata na 1 taong gulang o higit pa, magbigay ng maraming maiinom gaya ng tubig, juice, Jell-O water, 7-Up, ginger ale, lemonade, Kool-Aid o Popsicles.

 • Huwag gumamit ng aspirin sa isang batang may lagnat na wala pang 18 taong gulang. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinapayo kung hindi bumuti ang iyong anak pagkaraan ng 48 oras.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • 3 buwang gulang ang iyong anak o mas bata at may lagnat na 100.4ºF (38ºC) rectal o mas mataas; huwag magmabagal dahil pwedeng isang senyales ang lagnat sa mga sanggol ng mapanganib na impeksyon

 • Hindi gumagaling ang lagnat sa isang bata na mas matanda sa 3 buwan sa loob ng 3 araw pagkaraang bigyan ng gamot sa lagnat

 • Mabilis na paghinga (kapanganakan hanggang 6 na linggo: labis sa 60 paghinga/min; 6 linggo-2taon: labis sa 45 paghinga/min; 3-6 taon: labis sa 35 paghinga/min; 7-10 taon: labis sa 30 paghinga/min; higit sa 10 taong gulang: labis sa 25 paghinga/min)

 • Pananakit ng tainga, pananakit ng sinus, naninigas o masakit na leeg, pananakit ng ulo, paulit-ulit na pagtatae

 • Hindi karaniwang di-makali ang bata, inaantok, o nalilito, o nangingisay

 • Pantal o kulay ubeng pamamantal

 • Mga senyales ng dehydration, kabilang kawalan ng basang diaper sa loob ng 8 oras, walang luha kapag umiiyak, nakalubog na mata o tuyong bibig

 

Talahanayan ng Acetaminophen

Timbang ng Bata
(pounds)

Edad ng Bata

Suspension Liquid ng Bata
(160 mg / 5 mL)

Suspension Liquid ng mga Bata
(160 mg / 5 mL)

Chewable Tablets ng mga Bata
(80 mg each)

Junior Chewable Tablets
(160 mg each)

6-11

0-3 buwan

Tanungin ang healthcare provider ng bata.

12-17

4-11 buwan

18-23

12-23 buwan

24-35

2-3 taon

5 mL

5 mL (1 tsp)

2 tablets

Hindi inirerekumenda

36-47

4-5 taon

Hindi inirerekumenda

7.5 mL (1½ tsp)

3 tablets

Hindi inirerekumenda

48-59

6-8 taon

Hindi inirerekumenda

10 mL (2 tsp)

4 tablets

2 tablets

60-71

9-10 taon

Hindi inirerekumenda

12.5 mL (2½ tsp)

5 tablets

2½ tablets

72-95

11 taon

Hindi inirerekumenda

15 mL (3 tsp)

6 tablets

3 tablets

 

Talahanayan ng Ibuprofen

Timbang ng Bata
(pounds)

Edad ng Bata

Infants’ Drops
(50 mg / 1.25 mL)

 

Suspension Liquid ng mga Bata
(100 mg / 5 mL)

Junior Chewable Tablets
(100 mg each)

Junior  Tablets
(100 mg each)

Mas bata sa 6 buwan

Tanungin ang healthcare provider ng bata.

Hindi inirerekumenda

Hindi inirerekumenda

Hindi inirerekumenda

12-17

6-11 buwan

1.25 mL

Hindi inirerekumenda

Hindi inirerekumenda

Hindi inirerekumenda

18-23

12-23 buwan

1.875 mL

Tanungin ang healthcare provider ng bata.

Tanungin ang healthcare provider ng bata.

Hindi inirerekumenda

24-35

2-3 taon

Hindi inirerekumenda

5 mL (1 tsp)

1 tablet

Hindi inirerekumenda

36-47

4-5 taon

Hindi inirerekumenda

7.5 mL (1½ tsp)

1½ tablets

Tanungin ang healthcare provider ng iyong anak.

48-59

6-8 taon

Hindi inirerekumenda

10 mL (2 tsp)

2 tablets

2 tablets

60-71

9-10 taon

Hindi inirerekumenda

12.5 mL (2½ tsp)

2½ tablets

2½ tablets

72-95

11 taon

Hindi inirerekumenda

15 mL (3 tsp)

3 tablets

3 tablets

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.