Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Kontrol sa Lagnat (Bata) (Fever Control, Child)

Ang lagnat ay natural na reaksyon ng katawan sa pagkakasakit. Ang mismong temperatura ng iyong anak ay kadalasang hindi nakapipinsala. Ang lagnat pa nga ang tumutulong sa paglaban ng katawan sa mga impeksiyon. Kadalasan, ang lagnat ay hindi kailangan gamutin maliban kung ang iyong anak ay hindi kumportable at siya ay mukha at kilos may sakit. O kung ang iyong anak ay may talamak na kondisyong pangkalusugan o nagkaroon ng febrile seizures noon.

Pangangalaga sa tahanan

Kung ang iyong anak ay mainit, tingnan ang kaniyang temperatura:

 • Bagong panganak hanggang edad na mas bata sa 3 buwan, tingnan ang rektal o temperatura sa noo (temporal)

 • 6 na buwan hanggang 3 taon, tingnan ang rektal, temperatura sa noo o sa tainga

 • Mas matanda sa 4 na taon, tingnan ang rektal, temperatura sa noo, tainga o sa bibig

Nota: Ang rektal na temperatura ang pinakamaaasahang temperatura para sa sanggol hanggang edad na 2 buwan. Hindi ka dapat gumamit ng ibang aytem gaya ng plastic strips o mga pacifier thermometer. Ang mga ito ay hindi eksakto. Kung hindi ka marunong gumamit ng thermometer, magtanong sa nars o parmasiyotiko ng iyong anak.

Panatilihing nakabihis ng magaang damit ang iyong anak. Ito ay upang makatulong sa iyong anak na maalis ang labis na init ng katawan. Ang lagnat ay tataas kung maraming patong ang suot ng iyong anak o siya ay nakabalot ng kumot.

Ang lagnat ay nagsasanhi ng pagkawala ng tubig sa katawan. Para sa mga sanggol na mas bata sa 1 taon, patuloy na bigyan ng regular na formula o gatas ng ina. Sa pagitan ng pagpapadede, magbigay ng oral rehydration solution. Ito ay maaaring mabili sa groseri o parmasya ng walang reseta. Para sa mga batang 1 taong gulang o higit pa, magbigay ng maraming likido. Ang mabuting likido gaya ng tubig, juice, tubig ng gelatin, soft drinks na walang kapina, salabat, limonada, fruit drinks, at frozen na fruit pops.

Mga gamot sa lagnat

Bantayan ang kilos at pakiramdam ng iyong anak. Hindi kailangan bigyan ng gamot sa lagnat kung ang iyong anak ay aktibo at alerto, at kumakain at umiinom. Maaaring kailangan mong magbigay ng gamot sa lagnat kung ang iyong anak ay may talamak na pangkalusugang kondisyon o nagkaroon ng febrile seizures noon. Kausapin ang tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak ukol sa kailan dapat gamutin ang lagnat ng iyong anak.

Maaari kang magbigay ng acetaminophen o ibuprofen kung ang iyong anak:

 • Nababawasan ang pagkaaktibo

 • Mukha at kilos may sakit

 • Hindi nakakatulog, nakakainom, o kumakain gaya ng karaniwan

 • May temperatura na 100.4°F (38°C) o higit pa

Gamitin ang dosis na rekomendado ng tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak o ang dosis na nakalista sa label ng bote ng gamot para sa edad at timbang ng iyong anak.

Kung hindi kayang uminom o lumunok ng oral na gamot, humingi sa iyong parmasiyotiko ng acetaminophen suppositories. Ito ay maaari mong makuha ng walang reseta.

Batay sa medikal na kondisyon ng iyong anak, magtanong sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak kung kailangan mong gisingin ang iyong anak upang painumin ng gamot sa lagnat. Ang pagtulog ay mahalaga upang bumuti ang iyong anak.

Sundin ang mga tips na ito kapag nagpapainom ng gamot sa lagnat:

 • Huwag bigyan ng ibuprofen ang batang mas bata sa 6 na buwan.

 • Basahin ang label bago magpainom ng gamot sa lagnat. Ito ay upang matiyak na tama ang dosis na iyong ibinibigay. Ang dosis ay kailangang tama sa edad at timbang ng iyong anak.

 • Kung ang iyong anak ay umiinom ng ibang gamot, tingnan ang listahan ng mga sangkap. Hanapin ang acetaminophen o ibuprofen. Kung mayroon, sabihin ito sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak bago ipaninom ang gamot sa iyong anak. Ito ay upang maiwasan ang posibleng pagkalabis ng dosis.

 • Kung ang iyong anak ay mas bata sa 2 taon, kausapin ang tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak upang malaman ang tamang gamot na gagamitin at gaano karami ang dapat ibigay.

 • Huwag bigyan ng aspirin ang bata na mas bata sa 18 taong gulang kung siya ay may sakit na lagnat. Ang aspirin ay maaaring magsanhi ng pinsala sa atay.

 • Huwag bigyan ng ibuprofen kung ang iyong anak ay madalas na nagsusuka o dehydrated.

Kapag ang lagnat ay kontrolado na, patuloy na ipainom ang acetaminophen o ibuprofen. Painumin ang alinman sa dalawang gamot na may bisa.

Follow-up na pangangalaga

I-follow up sa tagapangalaga ng kalusugan ng iyong kung ang iyong anak ay hindi bumubuti.

Kailan dapat humingi ng medikal na pangangalaga

Humingi ng medikal na atensyon kung alinman sa mga ito ay maganap:

 • Ang iyong anak ay 3 buwan o mas bata pa at may lagnat na 100.4°F (38°C) o higit pa. Humingi ng medikal na pangangalaga agad sapagkat ang lagnat sa mga batang sanggol ay maaaring sinyales ng mapanganib na impeksiyon.

 • Ang iyong anak ay may paulit-ulit na lagnat na higit sa 104°F (40°C) sa anumang edad.

 • Sakit na lumalala. Maaaring makita ang sakit sa bagong panganak na sanggol sa kaniyang pag-iyak na hindi mapatigil.

 • Paninigas o pananakit ng leeg, pananakit ng ulo, o paulit-ulit na pagtatae o pagsusuka.

 • Ang iyong anak ay hindi karaniwan na pagiging balisa, pagkaantok, o pagkalito, o mayroon seizure.

 • Pantal o kulay-ube na mantsa sa balat.

 • Sinyales ng dehydration, kabilang ang walang basang diaper ng 8 oras, walang luha kapag umiiyak, lubog na mga mata, o pagkatuyo ng labi.

Tawagan ang tagapangalaga ng kalusugan ng iyong anak kung:

 • Ang iyong anak ay 3 buwan hanggang 6 na buwan o may lagnat na 102°F (38.8°C).

 • Ang iyong anak ay 6 na buwan hanggang 2 taong gulang at siya ay may lagnat na hindi gumagaling sa loob ng 24 oras.

 • Ang iyong anak ay 2 taong gulang og higit pa at siya ay may lagnat na hindi gumagaling pagkalipas ng 3 araw.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.