Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGKABUWAL, HINDI ALAM ANG DAHILAN (FALL, UNCERTAIN CAUSE)

Nabuwal ka ngayon, ngunit hindi alam ang dahilan ng iyong pagkabuwal. Maaaring mangyari ang pagkabuwal dahil sa pagkadulas, pagkapatid pagkawala ng balanse. Maaari ding mangyari ang pagkabuwal dahils sa pagkahimatay o pangingisay.

Dahil hindi matiyak ang dahilan ng pagkabuwal mo ngayon, posible na pagkahimatay o pangingisay ang dahilan. Nangangahulugan ito na maaaring mangyari itong muli, nang walang babala. Kung mabuwal kang muli, nang walang dahilan, dapat na bumalik ka sa pasilidad na ito kaagad-agad upang magkaroon ng karagdagang mga pagsusuri. Kung hindi, mag-follow up sa iyong doktor gayan ng ipinapaliwanag sa ibaba.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

1) Magpahinga ngayon at ipagpatuloy ang iyong normal na mga gawain kapag bumalik na sa normal ang iyong pakiramdam. Pinakamainam kung may maiiwang kasama mo na pwedeng tumingin sa iyo sa susunod na 24 oras upang mabantayan ang panibagong yugto ng pagkabuwal.

2) Kung may pinsala ka sa pagkabuwal, sundan ang payo mula sa iyong doktor may kinalaman sa pangangalaga ng iyong pinsala.

3) Kung naging light-headed o nahihilo, humiga kaagad o umupo at tumungo.

4) Bilang pag-iingat, huwag magmaneho ng sasakyan o magpatakbo ng mapanganib na kagamitan, huwag maligo mag-isa (mag-shower sa halip) at huwag lumangoy nang mag-isa hanggang sa makipagkita ka sa iyong doktor. Kinakailangang isantabi ang isang kalagayan na nagsasanhi ng pagkahimatay o mga pangingisay bago ipagpatuloy ang ganitong mga gawain.

5) Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [ TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

6) Sundan ang iyong mga appointment para sa anumang karagdagang mga pagsusuri na maaaring na-schedule para sa iyo.

MAG-FOLLOW UP: Malibang binigyan ng ibang payo, tawagan ang iyong doktor sa susunod na araw na may pasok upang magpayo tungkol sa iyong pagkabuwal at makapag-schedule ng appointment.

[TANDAAN: Kung nagpa-X-ray ka o EKG (cardiogram), susuriin ito ng isa pang espesyalista. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

-- Isa pang hindi maipaliwanag na pagkabuwal

-- Pagkahilo, pagkahimatay, pangingisay

-- Malalang pananakit ng ulo

-- Pananakit ng dibdib o kakapusan ng paghinga

-- Mga palpitation (napakabilis o napakabagal ng hindi regular na pagtibok ng puso)

-- Dugo sa suka, mga dumi (kulay pula o itim)

-- Panghihina ng isang braso o binti o isang bahagi ng mukha

-- Nahihirapan sa pagsasalita o paningin

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.