Print

Doctors and providers who treat this condition

  

TUBIG SA LOOB NG TAINGA, Walang Impeksyon (FLUID IN THE MIDDLE EAR, No Infection) (Adult)

Pwedeng mangyari ang pananakit ng tainga nang walang impeksyon. Maaaring mangyari ito kapag naipon ang hangin at tubig sa likod ng eardrum na nagsasanhi ng pananakit at paghina ng pandinig. Tinatawag itong “serous otitis media.” Nangangahulugan itong "tubig sa loob ng tainga." Ito ay mangyayari kung mayroon kang sipon kung nababarahan ang dadaanan na nag-aalis ng tubig sa loob ng tainga (eustachian tube). Maaari din itong mangyari kasama ng nasal allergies, gastic acid reflux (GERD), o pagkatapos ng isang impeksyon sa loob ng tainga na bacterial.

Labas ng tainga, Gitnang loob ng tainga, Loob ng tainga, Butas ng tainga, Eardrum, Eustachian tube

Maaaring dumating at mawala ang pananakit. Maaaring makarinig ka ng pag-click o pag-pop na mga tunog kapag ngumunguya o lumulunok. Maaaring maramdman mong nawawalan ka ng balanse. O maaaring makarinig ka ng huni sa iyong tainga.

Kadalasang tumatagal ito mula ilang linggo hanggang tatlong buwan para mawala ang tubig nang kusa. Makakatulong ang mga iniinom na pain reliever at pamatak sa tainga sa pananakit. Nakakatulong kung minsan ang mga decongestant at anthistamine. Hindi tumutugon ang kalagayang ito sa mga antibiotic dahil walang impeksyon. Maaaring magpayo ng nasal spray ang iyong doktor upang mabawasan ang pamamaga sa ilong at eustachian tube. Pahihintulutan nito ang tainga na mag-drain.

Kung walang pagbuti pagkaraan ng tatlong buwan,maaaring gamitin ang operasyon upang tanggalin ang tubig at maglagay ng isang maliit na tubo sa eardrum upang pahintulutan ang patuloy na pag-drain.

Dahil maaaring maimpeksyon ang tubig sa loob ng tainga, mahalaga na magbantay para sa mga senyales ng impeksyon sa tainga na maaaring magkaroon sa paglaon. Kabilang sa mga senyales na ito ang pananakit ng tainga, lagnat, o pagtulo mula sa tainga.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

  • Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot. [ TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.] (Hindi dapat gamitin ang aspirin sa sinumang may lagnat na wala pa sa edad 18. Maaari itong magsanhi ng malalang pinsala sa atay.)

  • Maaari kang gumamit ng over-the-counter na mga decongestant gaya ng pseudoephedrine (Sudafed).

  • Maaari ka ring gumamit ng mga gamot gaya ng guaifenesin (Mucinex) upang panipisin ang mucus at pahintulutan ang pag-drain.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinapayo kung hindi bumubuti ang iyong pakiramdam pagkaraan ng tatlong araw.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

  • Lumalala ang pananakit ng tainga o hindi magsimulang bumuti pagkaraan ng tatlong araw ng paggagamot

  • Lagnat na 100.4°F (38°C) o mas mataas, o gaya ng ipinapayo ng iyong healthcare provider

  • Tumutulong tubig o dugo mula sa tainga

  • Pananakit ng ulo o sinus

  • Pananakit ng leeg

  • Hindi karaniwang pagkaantok o pagkalito

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.