Print

Doctors and providers who treat this condition

  

DERMATITIS (Hindi tiyak)

Isang pamamaga ng balat ang dermatitis. Hindi matiyak ang eksaktong dahilan ng iyong pamamantal. Gayunpaman, mukhang hindi naman impeksyon o nakakahawang karamdaman ang pamamantal na ito. Makakatulong ang pangangalaga sa bahay sa pamamantal na maibsan ang mga sintomas.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

  • Panatiliing malinis ang bahaging may pamamantal sa paghuhugas nito araw-araw. Makakatulong din itong may moist ang balat.

  • Gumamit ng neutral pH na sabon gaya ng Dove o Lever 2000.

  • Maglagay ng moisturizing lotion pagkatapos maligo upang maiwasan ang panunuyo ng balat.

  • Iwasan ang mga nakaka-irita sa balat (pananamit na lana o seda, grasa, mga langis, ilang gamot, matapang na mga sabon, at mga panlaba). Magsuot ng nakakasipsip, malambot na mga tela malapit sa balat sa halip na manigasgas o nakakagasgas na mga materyales.

  • Malibang ipinayo ang ibang gamot, maaari kang gumamit ng Hydrocortisone cream (na maaari mong makuha kahit walang reseta) upang mabawasan ang pamamaga.

MAG-FOLLOW UP: Makipag-appointment sa iyong doktor sa susunod na 1 hanggang 2 linggo kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas sa mga nabanggit na hakbang sa itaas.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

  • Lumalaking bahagi ng pamumula o pananakit sa balat

  • Naninilaw na langib o tumutulo mula sa pamamantal

  • Pananakit ng kasu-kasuan

  • Bagong pamamantal na lumilitaw sa ibang bahagi ng katawan

  • Lagnat na 100.4°F (38°C) o mas mataas, o gaya ng ipinag-uutos ng iyong healthcare provider

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.