Print

Doctors and providers who treat this condition

  

DIABETES NA MAY MATAAS NA BLOOD SUGAR (HIGH BLOOD SUGAR)

Ginamot ka para sa mataas na blood sugar (hyperglycemia). Maaaring resulta ito ng isang impeksyon o ibang karamdaman, hindi pagsunod sa iyong diyeta (pagkain ng labis na matatamis o mga gawgaw), hindi sapat na gumagamit ng insulin, o ba pang mga kadahilanan.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

1) Maaaring magsanhi ang mataas na blood sugar ng ibang mga sintomas na maaari mong matutunang kilalanin, gaya ng nakalista sa ibaba.

2) Kung nararamdaman mo na masyadong mataas ang iyong blood sugar, sukatin iyon sa pamamagitan pagsusuri ng ihi o dugo. Kung mataas iyon sa iyong karaniwang antas, gamitin ang "sliding scale" ng Regular na dosis ng insulin na ibinigay ng iyong doktor upang itama ito. Kung walang utos na "sliding scale" ang ibinigay, makipag-ugnay sa iyong doktor para sa higit pang payo.

3) Kung higit sa 300 ang iyong blood sugar, at hindi mo matagpuan ang iyong doktor, tumawag o bumalik sa pasilidad na ito.

4) Subaybayan at isulat ang iyong blood sugar (at dosis ng insulin, kung gumagamit ka ng insulin) nang hindi bababa sa dalawang beses isang araw (bago ang almusal at bago ang hapunan). Gawin ito para sa susunod na 3-5 araw.

PAG-FOLLOW UP: Makipagkita sa iyong doktor sa susunod na linggo upang masuri ang iyong mga record ng blood sugar. Malalaman mo kung kinakailangan mong baguhin ang iyong dosis ng insulin o ibang gamot para sa blood sugar.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

-- MATAAS NA BLOOD SUGAR: madalas na pag-ihi, pagkahilo, pagkauhaw, pananakit ng ulo, pagkaduwal o pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagkaantok o pagkawala ng malay

-- MABABANG BLOOD SUGAR: pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, labis na pagpapawis, pagkagutom, pagkabalisa, nanlalabong paningin, pagkaantok, panghihina, pagkalito o pagkawala ng malay, pangingisay

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.