Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PANANAKIT NG DIBDIB, HINDI ALAM ANG DAHILAN (CHEST PAIN, UNCERTAIN CAUSE)

Mga baga, Mga tadyang, Trachea, Puso

Base sa iyong pagsusuri ngayon, hindi matukoy ang pananakit ng iyong dibdib. Mukhang hindi seryoso ang iyong kalagayan sa ngayon, at ang iyong pananakit ay mukhang hindi nanggagaling sa iyong puso. Gayunpaman, kung minsan ay nangangailangan ng mas mahabang panahon upang lumitaw ang ilang senyales ng seryosong problema. Kaya naman, maging mapagbantay para sa mga babalang senyales na nakalista sa ibaba.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

  • Magpahinga ngayon at iwasan ang nakakapagod na gawain.

  • Gamitin ang anumang iniresetang gamot gaya ng ipinag-utos.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o sa pasilidad na ito gaya ng itinagubilin o kung hindi bumuti ang iyong pakiramdam sa loob ng 24 oras.

[TANDAAN: Kung nagpa-X-ray ka o EKG (cardiogram), susuriin iyon ng isa pang espesyalista. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

  • Pagbabago sa uri ng pananakit: kung naiiba ang pakiramdam nito, nagiging mas malala, mas tumatagal, o nagsisimulang kumalat sa iyong balikat, braso, leeg, panga o likod

  • Kakapusan ng paghinga o tumitinding pananakit sa paghinga

  • Panghihina, pagkahilo, o pagkahimatay

  • Pag-ubo na may maitim na kulay na sputum (plema) o dugo

  • Lagnat na 100.4ºF (38ºC) o mas mataas, o gaya ng ipinapayo ng iyong healthcare provider

  • Pamamaga, pananakit o pamumula sa isang binti

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.