Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pagkalason mula sa Carbon Monoxide

Ang carbon monoxide (CO) ay isang gaas na nalilikha tuwing sinusunog ang mga pangpaalab (katulad ng gasolina, petrolyo o panggatong). Walang kulay o amoy ang carbon monoxide. Kapag ito ay naipon sa isang saradong lugar ng walang sapat na bentilasyon, ito ay maaaring makalason sa mga tao. Ito ay kadalasang resulta ng hindi mainam na pagkaayos ng pugon sa mga tahanan. Ito ay maaari ding dulot ng mga nabibitbit na kalan o pampainit, mga makina ng gasolina at usok mula sa mga sunog sa tahanan.

Pinipigilan ng pagkalason sa CO na makapunta ang oxygen sa utak, puso ay iba pang organo ng katawan. Kabilang sa mga sintomas ay:

 • Pananakit ng ulo

 • Pagduduwal at pagsusuka

 • Pagkahilo

 • Pagiging iritable

 • Pagkaantok

 • Pagkatuliro

 • Kakapusan sa hininga

 • Pagkahimatay

 • Pananakit ng dibdib

 • Kombulsyon (seizures)

Ang ilang mga malubhang epekto ay maaaring hindi magpakita hanggang sa ilang araw o linggo. Maaaring kabilang dito ang pagkawala ng memorya, pagbabago sa personalidad, at pangangatog.

Huwag ipag-walang bahala ang mga sintomas ng pagkalason sa CO.

Pangangalaga sa Tahanan

 • Magpahinga hanggang sa nakabalik na sa normal ang pakiramdam.

 • Sa susunod na 24 oras, huwag manigarilyo at iwasan makalanghap ng usok ng sigarilyo mula sa iba (second-hand smoke). Ang usok mula sa tabako ay isa sa mga pinagmumulan ng carbon monoxide.

Pagiwas sa pagkalason sa carbon monoxide:

 • Siguraduhin na may sapat na sariwang hangin sa anumang lugar na may nakasinding apoy. Kabilang dito ang mga silid at lugar sa labas na may tsiminea na gumagamit ng panggatong o gaas, pausukan o mga kalan. Huwag gumamit ng mga nabibitbit na pampainit, kalan o makinang gumagamit ng gasolina (mga kotse, dyeneretor, atbp.) sa mga lugar na kulang ang bentilasyon.

 • Ipasuri ang lahat ng mga kagamitan na gumagamit ng pampaalab sa bawat simula ng malamig na panahon. Kabilang dito ang mga pugon, pampainit ng tubig at mga hurno. Ang mga kakalagay lamang na pampainit ay dapat may wastong singawan batay sa detalye ng gumawa. Siguraduhing alam mo kung papaano gamitin ang mga kagamitan na ito sa paraang nakakatulong upang makaiwas sa pagkalason mula sa CO.

 • Regular na ipasuri ang tambutso ng iyong sasakyan.

 • Maglagay ng mga alarma para sa usok at mga ditektor ng carbon monoxide sa iyong tahanan.

 • Makipagugnayan sa Consumer Product Safety Commission sa numerong 800-638-2772 o www.cpsc.gov upang matuto kung paano mabawasan ang iyong panganib sa pagkalason sa CO.

Follow-up na pangangalaga

Bumalik sa tagapangalaga ng iyong kalusugan o sa pasilidad na ito kung pakiramdam mo na hindi ka bumabalik sa normal sa susunod na 24 oras, o kung may mga sintomas na lumitaw sa mga susunod na ilang linggo.

Kailan dapat humingi ng medikal napagpapayo

Kumuha kaagad ng pangangalagang medikal kung alinman sa mga sumusunod ang nangyari. Ang mga ito ay maaaring senyales ng pagkalantad muli sa pinagmulan ng carbon monoxide.

 • Ang panunumbalik ng mga parehong sintomas na nilunasan sa iyo

 • Pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkahimatay, kakapusan sa paghinga, pananakit ng dibdib

 • Pagkabalisa, pagkahilo o kombulsyon (seizures)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.