Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGKALASON SA CARBON MONOXIDE (CARBON MONOXIDE POISONING)

Isang gas ang carbon monoxide na nalilikha sa pagsunog ng ilang mga fuel. Kabilang sa mga fuel na ito ang uling, langis, gasolina, gaas, kahoy at solid alcohol (Sterno). Walang kulay o amoy ang carbon monoxide. Kadalasan, nangyayari ang pagkalason dahil sa hindi maayos na pagmintina ng mga furnace sa bahay. Nangyayari din ito bilang resulta ng paggamit ng mga portable stove, pang-init at de-gasolinang makina nang walang sapat na bentilasyon. Maaari ding sanhi ito ng pagkalanghap ng usok mula sa sunog sa bahay.

Pinipigilan ng pagkalason sa carbon monoxide na makarating ang oxygen sa utak, puso at ibang mga bahagi ng katawan. Kaugnay ang mga sintomas sa dami ng carbon monoxide sa dugo. Kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng ulo, naduduwal ang pakiramdam, nahihilo, naiirita, napapagod, nahihilo, o nalilito. Maaari ding mangyari ang pagkahimatay, kakapusan ng hininga, pananakit ng dibdib at kumbulsyon (pangingisay). Sa malalang mga kaso, maaaring mayroong mga naantalang mga epekto na lumilitaw ilang araw pagkaraan na ikaw ay malantad. Maaaring kabilangan ito ng kawalan ng naalala, pagbabago ng personalidad at panginginig.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

1) Magpahinga hanggang sa maramdamang nakabalik ka na sa normal. Maaaring tumagal ito ng 24 oras.

2) Sa panahon ng susunod na 24 na oras, huwag manigarilyo. Iwasan ang usok ng iba. Pinagmumulan ng carbon monoxide ang usok ng sigarilyo.

PAG-IWAS:

1) Siyasati ang lahat ng heater minsan sa isang taon. Dapat na may bentilasyon na sumusunod sa mga itinagubilin ng manufacturer ang mga bagong lagay na heater.

2) Huwag gumamit ng mga portable heater, stove o de-gasolinang makina (kotse, mga generator, atbp.) sa mga lugar na hindi maayos ang bentilasyon.

3) Ipasuri ang exhaust ng iyong sasakyan nang regular.

4) Magkabit at panatiliin ang mga smoke alarm sa iyong tahanan.

5) Magkabit ng mga monitor sa carbon monoxide sa mga lugar na mataas ang panganib.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o sa pasilidad na ito kung hindi bumalik sa norma ang iyong pakiramdam sa susunod na 24 oras, o kung lumitaw ang naantalang mga sintomas sa susunod na ilang araw.

[TANDAAN: Kung nagpa-X-ray ka o EKG (cardiogram), susuriin ito ng isang espesyalista. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod. Maaaring mga senyales ang mga iyon ng muling pagkalantad sa pinagmumulan ng carbon monoxide.

-- Pagbalik ng dating mga sintomas na kung saan ginamot ka

-- Pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkahimatay, kakapusan ng hininga, pananakit ng dibdib

-- Pagkalito, pagkaantok o pangungumbulsyon (pangingisay)

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.