Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGKAGASGAS NG CORNEA (CORNEAL ABRASION)

Cornea, Iris, Pupil, Lens

Ang cornea ay ang malinaw na bahagi sa harap ng mata. Napakasakit kapag napinsala ang sensitibong bahaging ito. Maaaring mayroong pagluluha at malabo ang iyong paningin hanggang sa mangyari ang paggaling. Maaaring sensitibo ka sa liwanag.

Madaling gumagaling ang bahaging ito ng katawan. Maaasahan mo na mawawala ang pananakit sa loob ng 24-48 oras. Kung malaki o malalim ang pagkagasgas, maaaring maglapat ng takip sa mata ang iyong doktor, bagaman hindi ito laging ginagawa. Maaari ding gamitin ang isang antibiotic ointment o mga pamatak sa mata upang maiwasan ang impeksyon.

Maaaring gamitin ang mga pamatak na nagpapamanhid upang maibsan pansamantala ang pananakit upang masuri ang iyong mga mata. Gayunpaman, hindi maaaring ipayo ang mga pamatak para magamit sa bahay dahil papabagalin nito ang proseso ng paggaling. Gayundin, kung hindi mo nararamdaman ang iyong mata, mayroong tsansa na aksidenteng mapinsala pa ng higit ang iyong mata.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Maaaring ilapat ang isang cold pack (yelo na nasa plastic bag, na nakabalot sa tuwalya) sa mata (o eyepatch) sa loob ng 20 minutos, upang mabawasan ang pananakit.

 2. Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

 3. Ipahinga ang iyong mga mata at huwag magbasa hanggang sa mawala ang mga sintomas.

 4. Kung gumagamit ka ng mga contact lens, huwag isuot ang mga ito hanggang sa mawala ang lahat ng sintomas.

 5. Kung apektad ng pagkagasgas ng cornea ang iyong paningin o kung inilapat ang isang eyepatch. HUWAG MAGMANEHO ng sasakyan o gumamit ng makinarya hanggang sa mawala ang lahat ng sintomas. Kung hindi, mahihirapan ka na tantiyahin ang mga distansya gamit ang isang mata lamang.

 6. Kung sensitibo ang iyong mga mata sa liwanag, subukang magsuot ng sunglasses, hanggang sa mawala ang mga sintomas.

MAG-FOLLOW UP gaya ng ipinapayo ng aming staff. Maaaring i-refer ang mga malalang pagkagasgas sa isang espesyalista sa mata (ophthalmologist).

 • Kung walang patch na ginamit ngunit patuloy pa rin ang pananakit nang higit sa 48 oras, dapat na magpasuri kang muli. Bumalik sa pasilidad na ito o makipag-ugnay sa doktor na ini-refer upang isaayos ito.

 • Kung nilagyan ang iyong mata ng patch at sinabihan ka na ikaw ang magtanggal ng patch, makipagkita sa iyong doktor o bumalik sa pasilidad na ito kung mayroon pa ring pananakit pagkaraang matanggal ang patch. Kung binigyan ka ng appointment upang bumalik para sa pagtatanggal ng patch at muling pagsusuri, huwag kalimutan ito. Maaaring makasama kung manatili ang patch nang matagal kaysa sa ipinapayo.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Tumitinding pananakit ng mata o pananakit na hindi bumubuti pagkaraan ng 24 oras

 • Discharge mula sa mata

 • Tumitinding pamumula ng mata o pamamaga ng mga talukap ng mata

 • Lumalala ang iyong paningin

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.