Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pangmatagalang Pananakit (Chronic Pain)

May mahalagang ginagampanan ang pananakit na kamakailang lumitaw ("biglaang pananakit"). Sinisabi nito sa iyo na mayroong mali na nangangailangan ng iyong atensyon. Kapag gumaling ang katawan, nawawalang ang biglaang pananakit.

Kapag tumagal ang pananakit ng higit sa anim na buwan, tinatawag itong "pangmatagalang pananakit" ("chronic pain"). Maaaring mayroon nito kahit pa pagkaraang gumaling ng katawan. Mayroong kapwa pisikal at sikolohikal na bahagi ang pangmatagalang pananakit. Maaari itong magsanhi ng mababang pagtingin sa sarili, depresyon, at pagka-irita. At, maaari itong makahadlang sa pang-araw-araw na mga gawain.

PAGGAMOT:

Ginagamot ang pangmatagalang pananakit ng kumbinasyon ng mga gamot, therapy at pagbabago ng uri ng pamumuhay.

Kabilang sa mga gamot ang mga pain reliever at antidepressant. Pinakamainam na hindi maging depende sa regular na paggamit ng narcotics para sa pangmatagalang pananakit. Tumutuloy ito sa pisikal na pagkahumaling. Kung gagamitin man ang narcotics, pinakamainam na gamitin lamang ito sa malala, biglaang pananakit. Makakatulong din ang mga gamot na ginagamit sa pangingisay sa ilang uri ng biglaang pananakit.

Maaari ding magbigay ang physical therapy ng mga aktibidad sa pag-stretch at pagpapalakas gayun na rin ng low-impact na ehersisyo. Maaari nitong mabawasan ang ilang uri ng biglaang pananakit.

Tinuturuan ka ng occupational theraphy kung papaano gawin ang mga rutinang gawain sa araw-araw na pamumuhay na nagpapababa sa iyong hindi pagkakumportable.

Maaari kang tulungan ng psychological therapy na harapin ang stress sa iyong buhay upang mas panatag ang iyong pakiramdam.

Ang ibang mga paraan sa paggamot gaya ng pagmumuni, yoga, biofeedback, masahe at acupuncture ay maaari ring makatulong na pangasiwaan ang pangmatagalang pananakit.

Maaaring makaapekto pangmatagalang pananakit ang mga nakagawiang paraan ng pamumuhay. Dapat na bahagi ng anumang plano sa paggamot ng pangmatagalang pananakit ang sumusunod.

  • Kumain ng malulusog na pagkain

  • Bumuo ng rutina ng ehersisyo

  • Matulog ng sapat sa gabi

  • Tumigil sa paninigarilyo at limitahan ang paggamit ng alkohol

  • Simula ang programa ng pagbabawas ng timbang kung labis ang iyong timbang

Maraming pasyente ang maaaring maging malaya mula sa pangmatagalang pananakit. Ngunit sa pinakamababa, dapat mong asahan ang iyong pananakit na mabawasan ang lala, mangyari nang mas madalang at hindi gaanog makaabala sa iyong araw-araw na pamumuhay.

MAG-FOLLOW UP

sa iyong doktor o gaya ng ipinapayo ng aming staff. Ipaalam sa iyong doktor kung tagumpay ang iyong kasalukuyang plano sa paggamot o kung kinakailangan ang mga pagbabago.

TANDAAN:

American Council for Headache Society www.achenet.org

American Chronic Pain Association www.theacpa.org 800-533-3231

American Pain Foundation www.painfoundation.org

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.