Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pangmatagalang Pananakit

May mahalagang tungkulin ang pananakit. Sinisabi nito sa iyo na mayroong mali na nangangailangan ng iyong atensyon. Kapag gumaling na ang katawan, kusang nawawala ang pananakit.

Kapag ang pananakit ay tumatagal ng higit sa anim na buwan, ito ay tinatawag na "chronic" na pananakit. Ito ang pananakit na nananatili kahit na gumaling na ang katawan. Ang pangmatagalang pananakit ay maaaring magdulot ng problema sa lagay ng iyong loob, makakaapekto sa iyong pakikitungo sa iba at pangaraw-araw na pamumuhay.

Ilang mga kondisyon ang maaaring magdulot ng pangmatagalang pananakit. Ilan sa mga pang-karaniwang ang:

 • Dating operasyon

 • Isang lumang pinsala

 • Impeksiyon

 • Mga sakit tulad ng diyabetis

 • Pinsala sa nerbiyo

 • Pinsala sa likuran

 • Sakit sa buto o arthritis

 • Migraine o iba pang pananakit ng ulo

 • Fibromyalgia

 • Kanser

Ang pagkalumbay at stress ay maaaring maging dahilan ng paglala ng mga sintomas ng pangmatagalang pananakit. Sa ilang kaso, ang sanhi ng pananakit ay hindi matagpuan.

Paggamot

Malaki ang naiitutulong ng paglunas upang mabawasan ang pananakit. Sa madaming kaso, ang pananakit ay hindi lumalala, nagaganap ng madalang at hindi labis na nakakasagabal sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ang pangmatagalang pananakit ay kadalasang nilulunasan gamit ang kombinasyon ng mga gamot, terapi at pagbabago sa pamumuhay. Ikaw ay makikipagtulungan sa tagapangalaga ng iyong kalusugan upang humanap ng plano ng lunas na pinakamainam para sa iyo.

 • Pakiusapan ang tagapangalaga ng iyong kalusugan na isangguni ka sa pagamutan na dalubhasa sa pamamahala ng pananakit. Maaaring makapagbigay ang mga ito ng pinakabago at mabisang mga stratehiya ng pamamahala sa pananakit, maging ang emosyonal na suporta at komprehensibong mga serbisyo.

 • Ilang iba't ibang uri ng gamot ang maaaring ireseta para sa pangmatagalang pananakit. Makipagtulungan sa tagapangalaga ng iyong kalusugan upang gumawa ng isang plano ng gamutan na makakatulong sa pamamahala ng iyong pananakit.

 • Ang pisikal na terapi ay maaari ding maging epektibo sa pagtulong upang mabawasan ang ilang uri ng pangmatagalang pananakit.

 • Tuturuan ka ng propesyunal na terapi kung paano gumawa ng mga regular na gawain sa pangaraw-araw na pamumuhay sa mga pamamaraan na makakabawas sa iyong kawalang-ginhawa.

 • Ang sikolohikal na terapi ay maaaring makatulong sa iyo na makaya ng mas madali ang pagkakaroon ng stress at pananakit.

 • Ang ibang mga terapi tulad ng pagmumuni-muni, yoga, biofeedback, masahe at acupuncture ay maaari ding makatulong na pamahalaan ang pangmatagalang pananakit.

 • Ang pagbabago ng ilang mga gawi ay makakatulong na bawasan ang pangmatagalang pananakit. Kabilang dito ang:

  • Pagkain ng masustansiya

  • Paggawa ng isang regular na ehersisyo

  • Pagkakaroon ng sapat na tulog sa gabi

  • Paghinto sa paninigarilyo at pagbabawas sa paginom ng alak

  • Pagbabawas ng labis na timbang

Follow-up na pangangalaga

Bumalik sa tagapangalaga ng iyong kalusugan ayon sa binilin. Ipagbigay-alam sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung ang kasalukuyang plano ng lunas ay epektibo o kailangang magsagawa ng mga pagbabago.

Resources

Para sa karagdagang impormasyon, makipagugnayan sa:

 • Konseho sa Amerika ng Samahan para sa Pananakit ng Ulo (American Council for Headache Society) www.achenet.org

 • Asosasyon ng Amerika para sa Pangmatagalang Pananakit (American Chronic Pain Association) www.theacpa.org 800-533-3231

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.