Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PANANAKIT NG TUHOD, Posibleng Napunit na Meniscus (Torn Meniscus)

Kneecap (patella), Lateral meniscus, Medial meniscus

Isang makunat na litid na pad ang "meniscus" na sumasapo sa looban ng kasu-kasuan ng tuhod. Nagsisilbi itong shock absorber at ikinakalat nang pantay sa kabuuan ng kasu-kasuan ang timbang ng iyong katawan. Hinahadlangan nito ang labis na pagkasira at paggasgas sa mga buto ng kasu-kasuan.

Ang pinaka karaniwang sanhi ng mga meniscal tear ay dahil sa pinsala (lalo nang kaugnay sa palakasan) at sakit na degenerative (gaya ng nangyayari sa pagtanda).

Karaniwang nangyayari ang punit ng meniscus sa isang pagkapilipit na pinsala kapag natiklop ang tuhod. Nagsasanhi ito ng pananakit, pamamaga, nabawasang paggalaw ng tuhod at hirap sa paglalakad. Maaaring mayroong popping, clicking, pag-lock ng kasu-kasuan o kawalang kakayahang ituwid nang ganap ang tuhod. Maaari ding mapinsala ang mga litid ng tuhod.

Ang paunang diagnosis ng isang napunit na meniscus ay sa pamamagita ng pagsusuring pisikal at mga x-ray. Sa kaso ng malalang pinsala, maaaring napakasakit ng tuhod upang masuri ng lubos. Maaaring isagawa ang mas tumpak na pagsusuri pagkaraang bumaba ang paunang pamamaga. Maaaring ipag-utos ang isang MRI (magnetic image scan) upang makagawa ng panghuling diagnosis.

Ang paunang paggamot ng pinaghihinalaang pinsalang meniscal ay sa pamamagitan ng yelo at pahinga at pag-iwas na gumalaw ang tuhod. Upang maingatan ang kasu-kasuan maaaring ilapat ang isang splint o knee immobilizer na Velcro. Depende sa lala ng pinsala, maaaring kailanganin ang operasyon. Maaaring tumagal ng 4-12 linggo upang gumaling ang isang pinsala sa litid depende sa lala.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Huwag gamitin ang napinsalang paa hanggat maaari hanggang sa mailakad mo na ito nang walang sakit. Kung matindi ang iyong pananakit habang naglalakad, maaaring ipayo ang saklay o walker. (Maaaring hiramin nang may bayad o bilhin ang mga ito sa mga parmasya at mga tindahang surgical o orthopedic). Sundin ang payo ng iyong doktor may kinalaman sa kung kailan mo masisimulang idiin ang paang iyon.

 2. Panatiling nakataas ang iyong paa upang mabawasan ang pananakit at pamamaga. Kapag natutulog, maglagay ng isang unan sa ilalim ng napinsalang paa. Kapag nakaupo, suportahan ang napinsalang paa upang maging kapantay ito ng iyong baywang. Napakahalaga nito sa unang 48 oras.

 3. Maglagay ng bulsa de yelo (yelong nasa plastic bag, nakabalot sa isang tuwalya) sa lugar na napinsala sa loob ng 20 minutos bawat 1-2 oras sa unang araw. Maaari mong ilagay ang bulsa de yelo nang direkta sa splint. Kung inilapat ang immobilizer na Velcro, maaari mong buksan ito upang ilapat ang bulsa de yelo ng direkta sa tuhod. Magpatuloy sa paggamit ng mga bulsa de yelo nang 3-4 na beses sa isang araw sa susunod na dalawang araw, pagkatapos ay kapag kinakailangan para sa pagpapaginhawa ng pananakit at pamamaga.

 4. Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

 5. Kung binigyan ka ng isang splint, panatiliin itong ganap na tuyo palagi. Maligo na hindi nababasa ang iyong splint, na naiingatan ng isang malaking plastic bag, na may goma sa bungad. Kung mabasa ang isang fiberglass na splint, maaari mo itong patuyuin ng hair-dryer. Kung mayroon kang knee immobilizer na Velcro, maaari mo itong tanggalin upang maligo, malibang sinabihan na hindi.

 6. Makipag-usap sa iyong doktor bago bumalik sa sports o lubos na mga katungkulan sa hanap-buhay.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor, o gaya ng ipinapayo, sa loob ng 1-2 linggo para sa panibagong pagsusuri.. Maaaring kailanganin ang karagdagang pagsusuri upang tasahan ang laki ng iyong pinsala.

[TANDAAN: Kung nakunan ng mga x-ray, susuriin ang mga ito ng isang radiologist. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Namaga ang mga daliri sa paa o ang paa

 • Tumitinding pananakit o pamamaga sa tuhod o binti

 • Init o lumilitaw na pamumula sa tuhod o binti

 • Kakapusan sa paghinga o pananakit ng dibdib

 • Lagnat na higit sa 100.4°F (38.0°C)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.