Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PANANAKIT NG DIBDIB, DI-PUSO (CHEST PAIN, NONCARDIAC)

Mga tadyang, Mga baga, Diaphragm, Trachea, Sternum

Base sa pagdalaw mo ngayon, hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng pananakit ng iyong tiyan (sikmura). Mukhang hindi seryoso ang iyong kalagayan at ang iyong pananakit ay mukhang hindi nanggagaling sa iyong puso. Gayunpaman, kung minsan ay nangangailangan ng mas mahabang panahon upang lumitaw ang ilang senyales ng seryosong problema. Kaya naman, mangyaring maging mapagbantay para sa mga babalang senyales na nakalista sa ibaba.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

  1. Magpahinga ngayon at iwasan ang nakakapagod na gawain.

  2. Gamitin ang anumang iniresetang gamot gaya ng ipinag-utos.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o sa pasilidad na ito gaya ng itinagubilin o kung hindi bumuti ang iyong pakiramdam sa loob ng 24 oras.

[TANDAAN: Kung nagpa-X-ray ka o EKG (cardiogram), susuriin iyon ng isa pang espesyalista. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

  • Pagbabago sa uri ng pananakit: kung naiiba ang pakiramdam nito, nagiging mas malala, mas tumatagal, o nagsisimulang kumalat sa iyong balikat, braso, leeg, panga o likod

  • Kakapusan ng paghinga o pananakit sa paghinga

  • Pag-ubo na may maitim na kulay na sputum (plema) o dugo

  • Panghihina, pagkahilo, o pagkahimatay

  • Lagnat na 100.4ºF (38ºC) o mas mataas, o gaya ng ipinapayo ng iyong healthcare provider

  • Pamamaga, pananakit o pamumula sa isang paa

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.