Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PILAY: BUKONG-BUKONG [may x-ray]

Isang pinsala sa mga litid o kapsula na nagdudugtong sa mga kasu-kasuan ang pilay. Walang nabaling mga buto. Umaabot ng apat hanggang anim na linggo upang gumaling ang karamihan ng mga pilay. Kung ganap na napunit ang litid (malalang pilay), maaaring tumagal ito ng ilang buwan upang maka-recover.

Maaaring magamot ang mga pilay na Banayad hanggang Katamtaman ng nababanat na pambalot o nasa sapatos na splint upang makapagbigay suporta at maiwasan ang pagkapinsalang muli. Maaaring hindi kailanganin ng karagdagang suporta ang banayad na pilay. Maaaring kailanganin ng operasyon ang malalang pilay.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Huwag gamitin ang napinsalang paa hanggat maaari hanggang sa mailakad mo na ito nang walang sakit. Kung matindi ang iyong pananakit habang naglalakad, maaaring ipayo ang saklay o walker. (Maaaring hiramin nang may bayad o bilhin ang mga ito sa mga parmasya at mga tindahang surgical o orthopedic). Sundin ang payo ng iyong doktor may kinalaman sa kung kailan mo masisimulang idiin ang paang iyon.

 2. Panatiling nakataas ang iyong paa upang mabawasan ang pananakit at pamamaga. Kapag natutulog, maglagay ng isang unan sa ilalim ng napinsalang paa. Kapag nakaupo, suportahan ang napinsalang paa upang maging kapantay ito ng iyong baywang. Napakahalaga nito sa unang 48 oras.

 3. Maglagay ng bulsa de yelo (yelong nasa plastic bag, nakabalot sa isang tuwalya) sa lugar na napinsala sa loob ng 20 minutos bawat 1-2 oras sa unang araw. Maaari mong ilagay ang bulsa de yelo nang direkta sa splint/cast. Kung binigyan ka ng bota, buksan ito upang ilapat ang bulsa de yelo. Magpatuloy sa paggamit ng mga bulsa de yelo nang 3-4 na beses sa isang araw sa susunod na dalawang araw, pagkatapos ay kapag kinakailangan para sa pagpapaginhawa ng pananakit at pamamaga.

 4. Maaari kang gumamit ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin, Advil) upang makontrol ang pananakit, malibang ipinayo ang ibang gamot sa pananakit. [TANDAAN: Kung mayroon kang pangmatagalang sakit sa atay o bato o nagkaroon ng ulcer sa sikmura o pagdurugo ng GI, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang mga gamot na ito.]

 5. Maaari kang magbalik sa sports pagkaraang gumaling, kapag wala ka nang nararamdamang sakit kapag tumatakbo.

 6. Nasa panganib na muling mapinsala sa loob ng anim na linggo ang isang napilay na bukong-bukong. Sa panahong iyon, protektahan ang iyong bukong-bukong ng nasa sapatos na splint na humahadlang sa pagtagilid ng iyong bukong-bukong sa magkabilang gilid. Napakahalaga nito kung aktibo ka sa iyong trabaho o naglalaro ng sports sa panahong iyon.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor, o gaya ng ipinapayo, kung hindi ka magsimulang bumuti sa loob ng susunod na limang araw.

[TANDAAN: Kung nakunan ng mga x-ray, susuriin ang mga ito ng isang radiologist. Papaalalahanan ka ng anumang mga bagong matutuklasan na maaaring makaapekto sa iyong pangangalaga.]

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Nabasa o lumambot ang plaster cast o splint

 • Nabasa ang fiberglass cast o splint at hindi natuyo sa 24 oras

 • Tumitindi ang pananakit o pamamaga, o lumilitaw ang pamumula

 • Nanlalamig ang mga daliri sa paa, nagkukulay asul, namamanhid, o kumikirot

 • Muling napinsala ang iyong bukong-bukong

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.