Print
  

Thov vaj tswv rau cov neeg ntseeg ntuj kom mob zoo

Tswv ntuj tus muaj hwj chim, tus tswv
txoj sia thiab cev nqaij daim tawv, tus
cawm seej thiab cawm cov neeg mob
thov koj muab lub hwj chim kho mob
rau cov sib fwb li lawv siab sav kom
cov neeg uas peb thov vaj tswv rau kom
muaj sia muaj zog tsim txnob ntaus siab
yau thiab muaj kev ntseeg ntawm koj
txoj kev hlub los ntawm tus tswv yesus
lub npe zoo nawb tus tswv.

Amen.