Print
Request Appointment

Các Chỉ Dẫn Xuất Viện cho Việc Chọc Dò Màng Ối Qua Bụng

Quý vị được chọc dò màng ối qua bụng Đây là thử nghiệm trước khi sinh. Nó giúp quý vị biết được thai nhi có vấn đề gì về sức khoẻ hay k hông. Cuộc thử nghiệm thường được làm nhiều nhất trong khoảng tuần thai thứ 15 và 20. Nó cũng được làm để kiểm tra tình trạng phổi của em bé sẽ được sinh ra sớm một vài tuần.

Chăm sóc tại gia

 • Giới hạn hoạt động của quý vị trong từ 24 tới 48 giờ sau khi làm thủ thuật.

 • Biết được các rủi ro có liên quan tới việc chọc dò màng ối qua bụng. Điều này có thể giúp quý vị biết được là mình có bị các biến chứng hay không. Phải chắc chắn là quý vị hiểu được các rủi ro sau đây:

  • Mất máu

  • Nhiễm trùng

  • Nguy hại cho em bé do đâm kim

  • Nguy hại cho nhau hoặc cuống rốn của em bé do đâm kim

  • Vỡ màng ối sớm

  • Sinh đẻ hoặc đau bụng đẻ sớm

  • Sảy thai

 • Đừng kinh hãi nếu quý vị bị một chút vọp bẻ ngắn ngủi, nhẹ. Điều này là bình thường.

 • Lấy hẹn để nói chuyện với một cố vấn di truyền về các kết quả thử nghiệm.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi với nhân viên y tế của quý vị. Nhân viên của chúng tôi sẽ đưa cho quý vị các chỉ dẫn.

Khi nào gọi cho nhân viên y tế của quý vị

Gọi nhân viên y tế của mình ngay nếu bị bất cứ những điều nào sau đây:

 • Sốt cao hơn 100,4°F (38,0°C) hoặc ớn lạnh

 • Máu chảy có màu đỏ tươi nơi âm hộ hoặc chất dịch tiết ra có mùi hôi

 • Đau bụng hoặc vọp bẻ nghiêm trọng

 • Chất dịch tiết ra không ngừng từ âm hộ

 • Em bé giảm bớt di động nếu việc chọc dò màng ối qua bụng được thực hiện cuối kỳ thai.

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.