Print
Request Appointment

Paano Iwasan ang Pagpalaganap ng Tuberkulosis

Ang tuberculosis (TB) ay isang sakit na galing sa bakterya (mikrobyo). Lumalaganap ito mula sa isang tao papunta sa iba pang tao sa pamamagitan ng hangin. Maaaring magasgas sanhi ng TB ang mga baga at ang ibang mga parte ng katawan, kagaya ng mga bato, mga buto, o ang utak. Nakamamatay din ang TB. Mayroong dalawang klase ng TB, Nakatagong impeksiyon na TB at sakit na TB.

Nakatagong Impeksiyon na TB (Di-Aktibo)

Balangkas ng ulo ng tao at dibdib na ang ulo ay nakapaling sa gilid. Ang loob ng ilong, trachea, at baga ay nakikita. Droplets ay nilalanghap sa ilong at baga.

Ang Nakatagong impeksiyon na TB ay tinatawag rin na di-aktibong TB. Kung mayroon kang nakatagong impeksiyon ng TB:

 • Nalantad ka sa TB, ngunit wala kang mga sintomas at wala kang sakit. Ang natatanging paraan upang malaman kung may impeksiyon ka ng TB ay ang pagpapa-iksamen ng balat o papapa-iksamen sa dugo para sa TB.

 • Hindi mo maaaring ikalat ang TB sa iba.

 • Maaari kang magkaroon ng sakit  na TB (aktibong TB) kung ang abilidad ng iyong katawan  na labanan ang sakit ay humina. Maaaring mangyayari ito kung  ikaw ay matanda na o may HIV, bilang mga halimbawa.

TB na Sakit (Aktibo)

Ang sakit na TB ay tinatawag rin na aktibong TB. Kung mayroon kang sakit na TB:

 • Kabilang sa mga sintomas ang matagal na pag-uubo, pagkahapo, pag-ubo ng dugo, lagnat, kawalan ng ganang kumain, at pagbaba ng timbang.

 • MAAARI mong ikalat ang aktibong TB sa iba. Ang iyong pamilya,   kaibigan, at mga malapit na katrabaho ay dapat suriin.

 • Inumin ang lahat ng iyong mga gamot hanggat maubos mo ang mga ito. Ang sakit na TB ay halos maaaring magamot parati. Ngunit maaari kang magkasakit muli kung hindi mo ubusin ang lahat ng iyong gamot, kahit na mas gumanda ang iyong pakiramdam.

Sino ang nasa Panganib?

Sinumang nagkaroon ng kontak  sa taong may nakakahawang aktibong- TB ay maaaring magkaroon ng TB. Ang mga grupong tinuturing na may mataas na posibilidad na magkaroon ng TB ay kinabibilangan ng:

 • Mga taong nagmula sa mga bansa na may mataas na antas ng TB.

 • Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa mga pasilidad ng pangmatagalang gamutan (kagaya ng mga nursing home at mga bilangguan)

 • Mga taong hindi nakakukuha ng pangangalagang medikal (kabilang ang mga mahirap at walang tirahan)

 • Ang mga taong gumagamit ng mga pinagbabawal na iniiniksiyong gamot

 • Ang mga taong mayroong impeksiyon ng HIV o ibang mga elemento na may medikal na panganib (kagaya ng diyabetis o matinding sakit ng bato)

Importante

Kung iyong inaakala na ikaw ay may mataas na posibilidad na magkaroon ng TB, o nalantad ka sa isang taong may ganitong sakit, magpatingin ka!

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.