Print
Request Appointment

Yuav Tiv Thaiv Tus Kab Mob Ntsws Kom Tsis Txhob Kis Rau Lwm Tus Li Cas

Tus kab mob ntsws (Tuberculosis (TB)) yog ib tug kab mob uas tshwm sim los ntawm ib tug menyuam kab. Nws kis rau ib tug neeg mus rau lwm tus neeg los ntawm cov pa. TB yuav ua tau kev txhab rau lub ntsws thiab lwm qhov chaw ntawm lub cev, xws li ob lub raum, cov pob txha, los sis lub hlwb. TB tej zaum tseem yuav ua tau kom neeg tuag taus. Muaj ob hom TB: TB uas tsis huam uas muaj lawm thiab kab mob TB.

TB Tsis Huam Uas Muaj Lawm (tsis voos)

Qhia txog lub taub hau thiab lub hauv siab ntawm tib neeg uas lub taub hau tig mus rau tom ib sab. Sab hauv ntawm lub qhov ntswg, lub raj cua thiab cov ntsws uas ntsia pom. Tej yam me me uas tab tom raug ua pa nqus mus rau hauv lub qhov ntswg thiab cov ntsws.

TB Tsis Huam Uas Muaj Lawm tseem hu ua TB tsis voos (inactive TB). Yog tias koj kis TB uas muaj lawm:

 • Koj tau raug rau TB,  tiam sis koj tsis muaj tsos mob thiab tsis muaj mob. Tib txoj kev uas yuav paub seb koj puas huam TB yog mus soj ntsuam daim tawv nqaij (TB skin test) los sis soj ntsuam ntshav seb puas muaj TB.

 • Koj kis tsis tau TB rau lwm tus neeg.

 • Tej zaum koj yuav muaj tus kab mob TB (TB Huam) yog tias koj lub cev tsis muaj zog txaus. Qhov no yuav tshwm sim yog tias, piv txwv li, koj yog ib tug neeg laus lawm los sis muaj HIV.

Tus Kab Mob TB (Huam)

Tus kab mob TB tseem hu ua Kab Mob TB Huam (active TB. Yog tias koj muaj tus kab mob TB:

 • Tej zaum koj yuav muaj tsos mob, nrog rau qhov hnoos tsis tu, nkees, hnoos tau ntshav, kub taub hau, tsis qab los noj mov, thiab poob phaus.

 • Koj yuav kis TAU tus kab mob TB mus rau lwm tus neeg. Koj tsev neeg, cov phooj ywg, thiab cov neeg uas koj ua hauj lwm nrog yuav tsum tau mus soj ntsuam.

 • Noj tag nrho koj cov tshuaj kom tas. Tus kab mob TB feem ntau yuav kho tau. Tiam sis tej zaum koj yuav rov mob dua yog tias koj tsis noj kom tag nrho koj cov tshuaj, txawm tias koj twb zoo zog lawm.

Leej Twg Yuav Kis Tau Yooj Yim?

Cov neeg uas tau nrog ib tug neeg uas muaj tus kab mob TB huam tej zaum yuav kis tus kab mob TB. Pawg neeg uas pom tau hais tias yuav kis tau TB zoo tshaj muaj xws li:

 • Cov neeg uas tuaj lwm lub teb chaw uas muaj TB tuaj

 • Cov neeg uas pw tim tsev laus thiab cov neeg ua hauj lwm tim tsev laus (xws li cov tsev laug thiab cov tsev loj cuj)

 • Cov neeg uas tsis tau kev pab kho mob (nrog rau cov neeg pluag thiab cov neeg tsis muaj tsev nyob)

 • Cov neeg uas txhaj cov tshuaj tsis raug cai

 • Cov neeg uas muaj HIV los sis lwm cov mob (xws li ntshav qab zib, kab mob nyob ze lub raum (end-stage renal disease))

 

Tseem Ceeb

Yog tias koj xav hais tias tej zaum koj yuav muaj TB los sis tau nrog ib tug neeg uas muaj tus kab mob no, yuav mus soj ntsuam!         

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.