Print
Request Appointment

Պալարախտի Տարածման Կանխարգելում

Պալարախտը (ՊԼ) (Tuberculosis (TB) հիվանդություն է, որը առաջանում է բակտերիայից (մանրէից): Այն փոխանցվում է մեկ մարդուց մյուսին` օդակաթիլային ճանապարհով: ՊԼ-ը կարող է սպիներ առաջացնել թոքերի և այլ օրգանների վրա, օրինակ երիկամների, ոսկորների կամ ուղեղի: ՊԼ կարող է մահացու լինել: Գոյություն ունեն պալարախտի 2 ձև` ՊԼ վարակ և ՊԼ հիվանդություն:

Թաքնված ՊԼ Վարակ (Ոչ ակտիվ)

Մարդու գլխի և կրծքավանդակի ուրվագիծ՝ գլուխը դեպի կողք շրջված: Երևում է քթի, շնչափողի և թոքերի ներսի մասը: Փոքր կաթիլներ են ներշնչվում քթի և թոքերի մեջ:

Թաքնված ՊԼ վարակը անվանում են նաև ոչ ակտիվ ՊԼ (inactive TB): Եթե թաքնվածՊԼ վարակ ունեք, ապա`

 • Ենթարկվել եք ՊԼ վարակիազդեցության, բայց ախտանիշներ չունեք և դուք հիվանդ չեք: Միակ պարզելու ձևը,թե արդյոք ունեք ՊԼ վարակ` մաշկի փորձնէ (TBskintest) կամ արյան քննությունը ՊԼ վարակի համար:

 • Չեք կարող ուրիշներին փոխանցել ՊԼ:

 • Կարող է զարգանալ ՊԼ հիվանդությունը (ակտիվ ՊԼ), եթե ձեր իմունային համակարգը թուլանա: Սա կարող է պատահել, եթե ծեր եք կամ, օրինակ, ՄԻԱՀ (HIV) ունեք:

ՊԼ Հիվանդություն (Ակտիվ)

ՊԼ հիվանդությունը անվանում են նաև ակտիվ ՊԼ (active TB): Եթե հիվանդություն ունեք, ապա`

 • Կարող եք ախտանիշներ ունենալ, ինչպիսինն են երկարատև հազ, հոգնածություն, արյունախխում, տենդ, ախորժակի կորուստ, կշռի կորուստ:

 • Դուք ԿԱՐՈՂ ԵՔ ուրիշներին փոխանցել ակտիվ ՊԼ-ն:  Ձեր ընտանիքը, ընկերները, մարդիկ, ում հետ առնչվում եք, պետք է ստուգում անցնեն:

 • Ընդունեք բոլոր դեղամիջոցները: ՊԼ հիվանդությունը համարյա միշտ բուժելի է:  Բայց դուք կարող եք նորից հիվանդանալ, եթե դադարեք դեղորայք օգտագործելը, նույնիսկ եթե արդեն լավ եք Ձեզ զգում:

Ո ՞ վ է Վտանգի Ենթակա:

Ցանկացած ոք, ով երբևիցե առնչվել է ակտիվ ՊԼ-ով հիվանդի հետ, կարող է վարակվել ՊԼ-ով: Բարձր վտանգի տակ են մարդկանց հետևյալ խմբերը`

 • նրանք, ովքեր ՊԼ-ի բարձր տոկոս ունեցող երկրներից են

 • երկարաժամյա խնամքի հաստատությունների բնակիչները և աշխատողները (ծերանոցներ և բանտեր)

 • նրանք, ովքեր բժշկական օգնություն չեն ստանում (ներառյալ աղքատները և տնազուրկները)

 • նրանք, ովքեր ապօրինի թմրանյութեր են օգտագործում

 • նրանք, ովքեր ՄԻԱՀ կամ այլ առողջական վտանգի գործոններ ունեն (ինչպիսինն են շաքարախտը, վերջին փուլի երիկամային հիվանդությունը)

 

Կարևոր է

Եթե կարծում եք, որ ՊԼ վարակվելու վտանգի տակ եք կամ շփվել եք հիվանդի հետ, անմիջապես ստուգվեք:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.