Print
Request Appointment

Պալարախտի Տարածման Կանխարգելում

Պալարախտը (ՊԼ) (Tuberculosis (TB) հիվանդություն է, որը առաջանում է բակտերիայից (մանրէից): Այն փոխանցվում է մեկ մարդուց մյուսին` օդակաթիլային ճանապարհով: ՊԼ-ը կարող է սպիներ առաջացնել թոքերի և այլ օրգանների վրա, օրինակ երիկամների, ոսկորների կամ ուղեղի: ՊԼ կարող է մահացու լինել: Գոյություն ունեն պալարախտի 2 ձև` ՊԼ վարակ և ՊԼ հիվանդություն:

Թաքնված ՊԼ Վարակ (Ոչ ակտիվ)

Մարդու գլխի և կրծքավանդակի ուրվագիծ՝ գլուխը դեպի կողք շրջված: Երևում է քթի, շնչափողի և թոքերի ներսի մասը: Փոքր կաթիլներ են ներշնչվում քթի և թոքերի մեջ:

Թաքնված ՊԼ վարակը անվանում են նաև ոչ ակտիվ ՊԼ (inactive TB): Եթե թաքնվածՊԼ վարակ ունեք, ապա`

 • Ենթարկվել եք ՊԼ վարակիազդեցության, բայց ախտանիշներ չունեք և դուք հիվանդ չեք: Միակ պարզելու ձևը,թե արդյոք ունեք ՊԼ վարակ` մաշկի փորձնէ (TBskintest) կամ արյան քննությունը ՊԼ վարակի համար:

 • Չեք կարող ուրիշներին փոխանցել ՊԼ:

 • Կարող է զարգանալ ՊԼ հիվանդությունը (ակտիվ ՊԼ), եթե ձեր իմունային համակարգը թուլանա: Սա կարող է պատահել, եթե ծեր եք կամ, օրինակ, ՄԻԱՀ (HIV) ունեք:

ՊԼ Հիվանդություն (Ակտիվ)

ՊԼ հիվանդությունը անվանում են նաև ակտիվ ՊԼ (active TB): Եթե հիվանդություն ունեք, ապա`

 • Կարող եք ախտանիշներ ունենալ, ինչպիսինն են երկարատև հազ, հոգնածություն, արյունախխում, տենդ, ախորժակի կորուստ, կշռի կորուստ:

 • Դուք ԿԱՐՈՂ ԵՔ ուրիշներին փոխանցել ակտիվ ՊԼ-ն:  Ձեր ընտանիքը, ընկերները, մարդիկ, ում հետ առնչվում եք, պետք է ստուգում անցնեն:

 • Ընդունեք բոլոր դեղամիջոցները: ՊԼ հիվանդությունը համարյա միշտ բուժելի է:  Բայց դուք կարող եք նորից հիվանդանալ, եթե դադարեք դեղորայք օգտագործելը, նույնիսկ եթե արդեն լավ եք Ձեզ զգում:

Ո ՞ վ է Վտանգի Ենթակա:

Ցանկացած ոք, ով երբևիցե առնչվել է ակտիվ ՊԼ-ով հիվանդի հետ, կարող է վարակվել ՊԼ-ով: Բարձր վտանգի տակ են մարդկանց հետևյալ խմբերը`

 • նրանք, ովքեր ՊԼ-ի բարձր տոկոս ունեցող երկրներից են

 • երկարաժամյա խնամքի հաստատությունների բնակիչները և աշխատողները (ծերանոցներ և բանտեր)

 • նրանք, ովքեր բժշկական օգնություն չեն ստանում (ներառյալ աղքատները և տնազուրկները)

 • նրանք, ովքեր ապօրինի թմրանյութեր են օգտագործում

 • նրանք, ովքեր ՄԻԱՀ կամ այլ առողջական վտանգի գործոններ ունեն (ինչպիսինն են շաքարախտը, վերջին փուլի երիկամային հիվանդությունը)

 

Կարևոր է

Եթե կարծում եք, որ ՊԼ վարակվելու վտանգի տակ եք կամ շփվել եք հիվանդի հետ, անմիջապես ստուգվեք:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.