Print
Request Appointment

Kev Soj Ntsuam Thaum Muaj Menyuam Hauv Plab Yog Dab Tsi?

Ua ntej koj yuav muaj menyuam, tej zaum koj yuav tau noj muaj yees yam kom zoo los npaj rau koj tus menyuam. Tiam sis yog tias koj tsis ua li, koj pib hnub no mus. Thawj kauj ruam yog kawm tu yus tus kheej. Mus ntsib koj tus kws kho mob kom sai li sai tau yog tias koj xav hais tias tej zaum koj cev xeeb tub. Ces mus soj ntsuam thaum koj muaj menyuam hauv plab (prenatal care) kom txog thaum yug menyuam.

Tus txiv neej thiab tus poj niam tab tom zaum saum lub rooj tham nrog ib tug neeg saib xyuas kev mob nkeeg.

Kev Pab Thaum Muaj Menyuam Hauv Plab Yuav Pab Kom Koj Muaj Ib Tug Menyuam Uas Muaj Kev Kaj Huv Ntawm Cev

Thaum mus soj ntsuam menyuam hauv plab:

  • Koj tus neeg muab kev pab kho mob yuav pab soj ntsuam qhov kev kaj huv ntawm qhov koj muaj menyuam hauv plab. Koj tus kws kho mob yuav qhia tias "so rau hnub twg". Uas yuav qhia tias thaum twg mam li los yug tus menyuam. Pojniam feem ntau yug menyuam li ntawm 38 thiab 41 asthiv thaum xeeb menyuam. Koj qhov txiav txim hnub los so yog suav 40 asthiv ntawm thawj hnub koj zaum tag los coj khaub ncaws.

  • Yuav soj ntsuam seb koj qhov kev xeeb menyuam hauv plab mus zoo li cas lawm. Qhov no muaj xws li xyuas seb tus menyuam hlob li cas, kev hloov hauv qhov koj nyhav thiab ntshav ntoj, thiab koj qhov kev kaj huv ntawm cev thiab seb koj nyob li cas.

  • Koj tus neeg muab kev pab kho mob tej zaum yuav pom tej yam kev txhawj xeeb tshiab thiab pab tswj cov teeb meem qub ua ntej yuav muaj teeb meem loj.

Koj Yog Ib Feem Ntawm Pawg Neeg Muab Kev Pab

Thaum uas koj cev xeeb tub, koj yog ib feem ntawm pawg neeg muab kev pab uas muaj xws li koj, koj tus menyuam, thiab koj tus neeg muab kev pab kho mob. Koj pawg neeg tej zaum tseem muaj koj tus khub los sis ib tug neeg uas muab kev pab txhawb nqa koj. Tej zaum nws yuav yog tus neeg uas koj hlub, xwb li tus txij nkawm, ib tug neeg hauv tsev neeg, los sis ib tug phooj ywg. Thaum uas koj pib npaj ib qho kev kaj huv ntawm cev rau koj tus menyuam, koj yuav cia siab tau rau pawg neeg muab kev pab kom los pab txhawb nqa koj.

Nws Tsis Tau Lig los Pib Ib Qho Kev Muaj Yees Zoo  

Qhov uas tseem ceeb tshaj yog tiv thaiv koj tus menyuam txij lub sij hawm no mus. Yog tias koj haus luam yeeb, haus dej haus cawv, los sis siv yeeb tshuaj, tam sim no yog lub sij hawm uas yuav tau txiav. Yog tias koj xav tau kev pab, nrog koj tus neeg muab kev pab kho mob tham.

  • Kev haus luam yeeb yuav ua tau kom koj tus menyuam xiam los sis kom yug tau ib tug menyuam tsis muaj phaus ntau. Yog tias koj haus luam yeeb, tsum tam sim no.

  • Dej cawv thiab yeeb tshuaj tau pom hais tias yog ib qho uas ua kom nchuav menyuam, ua kom tus menyuam yug los tsis zoo, ua kom menyuam ruam, thiab kom menyuam tsis muaj phaus. Tsis txhob haus dej cawv thiab siv tshuaj yam tsis raug cai.

  • Noj kom zoo. Qhov no pab kom koj thiab koj tus menyuam muaj zog thiab nyob yam muaj kev kaj huv ntawm cev. Ua raws li koj tus neeg muab kev pab kho mob qhia hais txog kev noj haus. Ntxiv thiab, nyob kom muaj phaus raws li cov qauv qhia.

  • Kev ua kom ib ce muaj zog tsis tu ncua yuav pab kom koj nyob yam muaj kev kaj huv thiab nyob zoo thaum cev xeeb tub. Nws tseem yuav pab tiv thaiv los sis yam tsawg ua kom tsis txhob mob nraub qaum. Nco ntsoov nrog koj tus neeg muab kev pab kho mob tham txog seb yuav ua kom ib ce muaj zog li cas lub sij hawm thaum muaj menyuam hauv plab.

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.