Print
Request Appointment

Kev Tu Saib Ua Ntuj Yug Yog Dab Tsi?

Ua ntej xeeb tub, tej zaum koj yuav tau npaj tus cwj pwm noj haus zoo rau koj tus menyuam. Tabsi yog koj tsis tau pib, ces pib hnub no mus . Ib yam ntawm cov thawj kauj ruam yog paub txog kev tu saib koj tus kheej. Cav tsij mus ncuag koj tus kws kho mob kom sai li sai tau yog thaum koj mloog tias tej zaum koj xeeb tub lawm. Dhau ntawd, tu txhua ntxiv mus kom txog thau koj xeeb tub.

Tus pojniam thiab txiv neej nyob ntawm lub tog tab kom nrog kws kho mob tham.

Kev tu ua ntej yug pab kom koj tus menyuam muaj lub zog loj.

Lub sij hawm tu ua ntej yug:

  • Koj tus kws kho mob ntau nqi kev noj qab haus huv ntawm koj li kev xeeb tub. Koj tus kws kho mob yuav xam “lub hnub yug” uas yog khwv yees hnub koj yug koj tus menyuam. Muaj coob tus poj niam yug munyuam thaum 38 thiab 41 lub lis piam ntawm kev xeeb tub. Koj tus menyuam lub hnub yug koj xam suav ua 40 lub lis piam pib txij thawj hnub tom qab lub sij hawm nchuav cev zaum.

  • Kev loj hlob ntawm kev xeeb tub yuav rau kuaj saib. Qhov no muaj nrog kev loj hlob ntawm koj tus menyuam, qhov dhia ntawm lub plawv, kev hloov ntawm koj li qhov nyhav thiab cov tshav, thiab kev noj qab haus huv thoob plaws.

  • Koj tus kws kho mob yuav tshawb pom thiab tswj teeb meem tau thaum tswm sij teeb meem ua ntej.

  • Koj tus kws kho mob yuav tshab saib hauv ntshav thiab zis.

Koj yog ib feem ntawm pab pawg

Thaum koj xeeb tub, koj yog ib feem ntawm pab pawg uas muaj koj, koj tus menyuam, thiab koj tus kws kho mob. Koj pab pawg kuj yuav muaj koj tus txiwv los yog tus txhawb pab tseem ceeb. Tej zaum nws kuaj yuav yog tus koj hlub, koj tus txiv, ib tug neeg hauv koj tsev neeg, los yog ib tug phooj ywg. Li koj paub ua hauj lwm ua ntej yuav pab koj tus menyuam muaj lub zog loj, ntseeg koj pab pawg rau kev txhawb pab.

Nws tsis tau lig yuav los pib tus cwj pwm zoo.

Yam teeb meem ntau uas tiv thaiv koj tus menyuam los ntawm lub sij hawm no. Yog hais tias koj haus luam yeeb, hau dej cawv, tam si no yog lub sij hawm tso tseg. Yog koj xav tau kev pab, mus nrog koj tus kws kho mob tham:

  • Kev haus luam yeeb ntsim muaj kev phom sij txog kev xiam koj tus menyuam thiab us menyuam poob qhov nyhav lub sij hawm yug tau los Yog hais tias koj haus luam yeeb, tso tseg tam si no.

  • Dej cawv thiab tshuaj noj ua rau menyuam poob, lug los muaj teeb meem, txo kev txhawj ntse thiab menyuam poob qhov nyav. Txwv dej cawvv thiab tshuaj noj.

  • Noj khoom noj muaj txiaj ntsig. Qhov no pab koj thiab koj tus menyuam muaj lub zog loj thiab nyob kaj huv. Ua raws koj tus kws kho mob cov lus qhia txog khoom noj haus. Koj kuj yuav tau saib cov lus qhia txog kev ce qhov nyhav.

  • Noj folic acid 400 micrograms txog 800 micrograms (400 mcg txog 800 mcg or 0.4 mg txog 0.8 mg) hauv txhua hnub tsawg kawg 3 lub hli ua ntej xeeb tub kom txo kev phom sij los ntawm tej teeb meem txog lub hlwb thiab pob txha. Koj txais tau folic acid los ntawm qee yam zaub hmov noj. Nws yog ib yam nyuaj uas yuav tau txais tag nrho cov folic acide uas koj lub cev xav tau los ntawm tej khoom noj xwb. Nrog koj tus kws kho mob tham txog kev noj tshuaj folic acide

  • Tawm das zog xwm yeem yuav pab koj kom haum thiab nyob lom zem lub sij hawm xeeb tub. Nws kuj yuav tiv thaiv los yog zam tus kab mob duav. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham txog kev tawm das zog qoj ib ce nyab xeeb lub sij hawm xeeb tub.

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.