Print
Request Appointment

Ի՞նչ է Նախածննդաբերական Խնամքը:

Նախքան հղիանալը հնարավոր է, որ ձեռք եք բերել օգտակար առողջական սովորույթներ, որոնք կփոխանցվեն երեխային: Եթե ոչ, ապա սկսեք այսօր: Առաջին քայլն է` սովորել ինքներդ ձեզ խնամել: Անմիջապես այցելեք բժշկի, եթե կարծում եք, որ հղի եք: Շարունակեք նախածննդաբերական խնամքը (prenatal care) հղիության ողջ ընթացքում:

Տղամարդը և կինը, սեղանի մոտ նստած, զրուցում են առողջապահական խնամքի մատակարարողի հետ:

Նախածննդաբերական Խնամքը Օգնում է Ձեզ Առողջ Երեխա Ունենալ

Նախածննդաբերական խնամքի ընթացքում`

  • Ձեր բժիշկը գնահատում է առողջ հղիության ընթացքը: Ձեր բժիշկը հաշվարկում է “սպասվող օրը”, ինչը տալիս է Ձեր երեխայի ծնվելու մոտավոր ժամանակը: Շատ կանայք ծննդաբերում են հղիության 38-րդ և 41-րդ շաբաթների միջև: Ձեր սպասվող օրը որոշվում է՝ հաշվելով 40 շաբաթ Ձեր վերջին դաշտանային ցիկլի առաջին օրվանից:

  • Ստուգվում է հղիության ընթացքը. երեխայի աճը, Ձեր կշռի փոփոխությունը և արյան ճնշումը, Ձեր առողջությունը և ընդհանուր ինքնազգացողությունը:

  • Ձեր բժիշկը կարող է գտնել նոր խնդիրներ և լուծել արդեն գոյություն ունեցողները` նախքան բարդություններ առաջանալը:

Դուք Խմբի Մի Մասն եք

Երբ հղի եք, դառնում եք խմբի մի մաս, որը բաղկացած է Ձեզանից, ձեր երեխայից և ձեր բժշկից: Խմբի մեջ կարող է նաև մտնել Ձեր զուգընկերը կամ Ձեզ աջակցող մեկը: Նա կարող է լինել սիրված մի էակ, օրինակ ամուսինը, ընտանիքի անդամը կամ ընկերը: Սկսելով աշխատել երեխայի առողջ զարգացման վրա` հույս դրեք Ձեր խմբի աջակցության վրա:

 

Շատ Ուշ Չէ Զարգացնել Առողջ Սովորույթներ

Կարևոր է այս պահից ի վեր պաշտպանել երեխային: Եթե ծխում եք, ոգելից խմիչքներ կամ թմրանյութեր եք օգտագործում, ժամանակն է հրաժարվել այդ ամենից: Եթե օգնության կարիք ունեք, դիմեք բժշկի:

  • Ծխելը ավելացնում է երեխային կորցնելու կամ անհասուն երեխա բերելու վտանգը: Եթե ծխում եք, դադարեցրեք:

  • Ոգելից խմիչքները և թմրանյութերը կարող են վիժման, արատների, մտավոր ունակությունների պակասի, անհասունության պատճառ հանդիսանալ: Խուսափեք ոգելից խմիչքներ և թմրանյութեր օգտագործելուց:

  • Առողջ սնվեք: Սա օգնում է Ձեզ և Ձեր երեխային առողջ պահել: Հետևեք բժշկի հրահանգներին` սնունդի վերաբերյալ: Միշտ մնացեք կշռի ավելացնամ առողջ սահմանակներում:

  • Կանոնավոր մարզանքը կօգնի կայտառ մնալ և կնպաստի լավ ինքնազգացողությանը հղիության ժամանակ: Կարող է նաև նվազեցնել մեջքի ցավը: Խորհրդակցեք բժշկի հետ անվտանգ վարժությունների մասին:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.