Print
Request Appointment

Ի՞նչ է նախածննդյան խնամքը:

Նախքան հղիանալը, հնարավոր է, որ ձեռք եք բերել լավ առողջական սովորույթներ՝ ձեր երեխայի գալուն պատրաստվելու համար: Եթե ոչ, ապա սկսեք այսօր: Առաջին քայլերից մեկն է` սովորել ինքներդ ձեզ խնամել: Անմիջապես այցելեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարին, եթե կարծում եք, որ հղի եք: Այնուհետև շարունակեք նախածննդյան խնամքը հղիության ողջ ընթացքում:

Man and woman sitting at desk talking to health care provider.

Նախածննդյան խնամքն օգնում է ձեզ առողջ երեխա ունենալ

Նախածննդյան խնամքի ընթացքում.

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը գնահատում է ձեր հղիության առողջությունը: Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը հաշվարկում է «սպասվող օրը», որը կանխագուշակում է, թե երբ եք դուք ծննդաբերելու: Շատ կանայք ծննդաբերում են հղիության 38-ից 41-րդ շաբաթում: Ձեր սպասվող օրը որոշվում է՝ հաշվելով 40 շաբաթ ձեր վերջին դաշտանային ցիկլի առաջին օրվանից:

  • Ստուգվում է հղիության ընթացքը: Սա ներառում է երեխայի աճը, պտղի սրտի ռիթմը, ձեր կշռի փոփոխություններն ու արյան ճնշումը, ինչպես նաև ձեր ընդհանուր առողջությունն ու ինքնազգացողությունը:

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը կարող է գտնել նոր խնդիրներ և վերահսկել արդեն գոյություն ունեցողները, նախքան բարդությունների առաջանալը:

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը կստուգի արյան ու մեզի անալիզները:

Դուք թիմի մասն եք

Երբ դուք հղի եք, դուք մի թիմի մասն եք, որը բաղկացած է ձեզանից, ձեր երեխայից և ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարից: Թիմի մեջ կարող է նաև մտնել ձեր զուգընկերը կամ հիմնական աջակցող անձը: Նա կարող է լինել սիրված մի էակ, օրինակ՝ ամուսին, ընտանիքի անդամ կամ ընկեր: Սկսելով աշխատել երեխայի առողջ զարգացման վրա` հույս դրեք ձեր թիմի աջակցության վրա:

Շատ ուշ չէ զարգացնել առողջ սովորույթներ

Ամենակարևոր բանն է այս պահից ի վեր՝ պաշտպանել ձեր երեխային: Եթե ծխում եք, ոգելից խմիչքներ կամ թմրանյութեր եք օգտագործում, ժամանակն է դադարեցնել: Եթե օգնության կարիք ունեք, դիմեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարին:

  • Ծխելն ավելացնում է երեխային կորցնելու կամ անհասուն երեխա բերելու վտանգը: Եթե ծխում եք, դադարեցրեք այժմ:

  • Ոգելից խմիչքները և թմրանյութերը կարող են վիժման, ծննդյան արատների, մտավոր հաշմանդամության ու անհասունության պատճառ հանդիսանալ: Խուսափեք ոգելից խմիչքներ և թմրանյութեր օգտագործելուց:

  • Առողջ սնվեք: Սա օգնում է ձեզ և ձեր երեխային ուժեղ ու առողջ պահպանել: Հետևեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հրահանգներին սննդի վերաբերյալ: Մնացեք կշռի առողջ ավելացման ձեզ խորհուրդ տրված սահմաններում:

  • Խմեք 400 միկրոգրամից մինչև 800 միկրոգրամ (400 մկգ-ից 800 մկգ կամ 0.4 մգ-ից 0.8 մգ) ֆոլաթթու ամեն օր առնվազն 3 ամսվա ընթացքում նախքան հղիանալը, որպեսզի նվազեցնեք ուղեղի ու ողնաշարի որոշ ծննդյան արատների վտանգը: Կարող եք ֆոլաթթու ստանալ որոշ սնունդներից: Սակայն դժվար է ստանալ ամբողջ անհրաժեշտ ֆոլաթթուն միայն սնունդներից: Զրուցեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հետ ֆոլաթթվի հավելում խմելու մասին:

  • Կանոնավոր մարզանքը կօգնի կայտառ մնալ և կնպաստի լավ ինքնազգացողությանը հղիության ընթացքում: Այն կարող է նաև օգնել կանխել կամ նվազեցնել մեջքի ցավը: Անպայման զրուցեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հետ հղիության ընթացքում անվտանգ մարզվելու մասին:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.