Print
Request Appointment

Ի՞նչ է նախածննդյան խնամքը:

Նախքան հղիանալը, հնարավոր է, որ ձեռք եք բերել լավ առողջական սովորույթներ՝ ձեր երեխայի գալուն պատրաստվելու համար: Եթե ոչ, ապա սկսեք այսօր: Առաջին քայլերից մեկն է` սովորել ինքներդ ձեզ խնամել: Անմիջապես այցելեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարին, եթե կարծում եք, որ հղի եք: Այնուհետև շարունակեք նախածննդյան խնամքը հղիության ողջ ընթացքում:

Man and woman sitting at desk talking to health care provider.

Նախածննդյան խնամքն օգնում է ձեզ առողջ երեխա ունենալ

Նախածննդյան խնամքի ընթացքում.

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը գնահատում է ձեր հղիության առողջությունը: Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը հաշվարկում է «սպասվող օրը», որը կանխագուշակում է, թե երբ եք դուք ծննդաբերելու: Շատ կանայք ծննդաբերում են հղիության 38-ից 41-րդ շաբաթում: Ձեր սպասվող օրը որոշվում է՝ հաշվելով 40 շաբաթ ձեր վերջին դաշտանային ցիկլի առաջին օրվանից:

  • Ստուգվում է հղիության ընթացքը: Սա ներառում է երեխայի աճը, պտղի սրտի ռիթմը, ձեր կշռի փոփոխություններն ու արյան ճնշումը, ինչպես նաև ձեր ընդհանուր առողջությունն ու ինքնազգացողությունը:

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը կարող է գտնել նոր խնդիրներ և վերահսկել արդեն գոյություն ունեցողները, նախքան բարդությունների առաջանալը:

  • Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարը կստուգի արյան ու մեզի անալիզները:

Դուք թիմի մասն եք

Երբ դուք հղի եք, դուք մի թիմի մասն եք, որը բաղկացած է ձեզանից, ձեր երեխայից և ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարից: Թիմի մեջ կարող է նաև մտնել ձեր զուգընկերը կամ հիմնական աջակցող անձը: Նա կարող է լինել սիրված մի էակ, օրինակ՝ ամուսին, ընտանիքի անդամ կամ ընկեր: Սկսելով աշխատել երեխայի առողջ զարգացման վրա` հույս դրեք ձեր թիմի աջակցության վրա:

Շատ ուշ չէ զարգացնել առողջ սովորույթներ

Ամենակարևոր բանն է այս պահից ի վեր՝ պաշտպանել ձեր երեխային: Եթե ծխում եք, ոգելից խմիչքներ կամ թմրանյութեր եք օգտագործում, ժամանակն է դադարեցնել: Եթե օգնության կարիք ունեք, դիմեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարին:

  • Ծխելն ավելացնում է երեխային կորցնելու կամ անհասուն երեխա բերելու վտանգը: Եթե ծխում եք, դադարեցրեք այժմ:

  • Ոգելից խմիչքները և թմրանյութերը կարող են վիժման, ծննդյան արատների, մտավոր հաշմանդամության ու անհասունության պատճառ հանդիսանալ: Խուսափեք ոգելից խմիչքներ և թմրանյութեր օգտագործելուց:

  • Առողջ սնվեք: Սա օգնում է ձեզ և ձեր երեխային ուժեղ ու առողջ պահպանել: Հետևեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հրահանգներին սննդի վերաբերյալ: Մնացեք կշռի առողջ ավելացման ձեզ խորհուրդ տրված սահմաններում:

  • Խմեք 400 միկրոգրամից մինչև 800 միկրոգրամ (400 մկգ-ից 800 մկգ կամ 0.4 մգ-ից 0.8 մգ) ֆոլաթթու ամեն օր առնվազն 3 ամսվա ընթացքում նախքան հղիանալը, որպեսզի նվազեցնեք ուղեղի ու ողնաշարի որոշ ծննդյան արատների վտանգը: Կարող եք ֆոլաթթու ստանալ որոշ սնունդներից: Սակայն դժվար է ստանալ ամբողջ անհրաժեշտ ֆոլաթթուն միայն սնունդներից: Զրուցեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հետ ֆոլաթթվի հավելում խմելու մասին:

  • Կանոնավոր մարզանքը կօգնի կայտառ մնալ և կնպաստի լավ ինքնազգացողությանը հղիության ընթացքում: Այն կարող է նաև օգնել կանխել կամ նվազեցնել մեջքի ցավը: Անպայման զրուցեք ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի հետ հղիության ընթացքում անվտանգ մարզվելու մասին:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.