Print
Request Appointment

Cov Kab Mob Kis Thaum Sib Deev (STDs) Yog Dab Tsi?

Cov kab mob kis thaum sib deev (STD) yog ib tug kab mob uas kis thaum sib deev. (Ib qho STD tseem hu ua STI rau qhov uas kis thaum sib deev.) Koj yuav tau tus kab mob STD yog tias koj deev ib tug neeg uas muaj STD. Cov kev sib deev uas siv qauv, paum, qhov quav, los sis qhov ncauj yuav kis tau tus kab mob. Ib co STD kis rau hauv lub cev los ntawm cov phev, cov kua hauv lub paum, los sis cov ntshav. Lwm cov kis los ntawm qhov cov tawv nqaij sib chwv.

Piav qhia txog ntawm cov duab txiv neej thiab poj niam uas pom tom ib sab los, tig mus rau lwm tus. Sab hauv ntawm lub qhov ncauj thiab lub caj pas qhia tau nyob rau ob leeg tib si. Duab poj niam qhia txog duab txiav phua ntawm lub tsev me nyuam, ncauj tsev me nyuam thiab lub raj hauv tus pob txha duav. Duab txiv neej qhia txog duab txiav phua ntawm taub kua phev ntawm lub zais zis, hlab xa zis khiav raws tus qau, thiab lub noob qes.

Leej Twg Yog Tus Uas Yuav Kis Tau?

Txawm koj yog ib tug neeg uas yog ib tug txiv neej nyiam poj niam xwb los sis poj niam nyiam txiv neej xwb los sis txiv neej nyiam txiv neej xwb, txiv neej los sis poj niam, hluas los sis laus, yeej yuav kis tau. Txhua tus neeg uas sib deev tej zaum yuav kis STD. Koj yuav kis tau zoo tshaj yog tias:

  • Koj deev nrog ntau tshaj ib tug neeg. Koj deev ntau npaum li cas, tej zaum koj yuav kis tau tus kab mob zoo npaum li ntawv.

  • Koj deev nrog tus neeg uas deev nrog ntau tus neeg los lawm. Yog tias tus neeg uas koj deev nrog ntawv muaj STD, tej zaum koj yuav muaj thiab.

  • Koj los sis tus neeg uas koj deev nrog tau deev nrog lwm tus neeg yav dhau los. Neb ob leeg tej zaum kis tau STD los ntawm cov neeg uas neb deev nrog yav dhau los.

  • Koj muaj STD. STD tej zaum yuav zoo li tawm hlwv los sis lwm cov kev mob ntawm cev uas yuav ua tau kom koj kis tau lwm cov kab mob yooj yim. Qhov uas koj yuav kis tau ntawv yuav zoo heev yog tias koj tsis hloov cov kev coj uas yuav ua tau kom koj kis tau tam sim no. 

Tiv Thaiv Teeb Meem Yav Tom Ntej

Yog tias tsis kho, tej co STD yuav ua tau cancer los sis ua kom koj tuag taus thiab. Ib co yuav ua mob tau rau tus menyuam uas tsis tau yug yog tias leej niam tau tus mob ntawv. Lwm cov yuav ua tau kom muaj tsis taus menyuam. Koj yuav tiv thaiv tau cov teeb meem no los ntawm kev sib deev yam muaj kev ruaj ntseg, mus soj ntsuam tas li, thiab kho thaum ntxov. Yuav tsum tau siv cov hnab looj qau latex thaum uas koj sib deev. Mus soj ntsuam yog tias tej zaum koj yuav kis tau tus kab mob no zoo. Thiab kho thaum tseem ntxov yog tias koj muaj STD.

Mus Soj Ntsuam

Tib txoj kev uas yuav paub tseeb seb koj puas muaj STD yog mus soj ntsuam tom ib tug neeg muab kev pab kho mob xwb. Yog tias koj pom tau hais tias koj lub cev zoo li txawv txawv los sis koj mloog zoo li txawv txawv, mus soj ntsuam. Tiam sis nco ntsoov hais tias, STD yeej tsis tshua muaj tsos mob. Li no yog tias tej zaum koj yuav kis tau STDs zoo heev, nco ntsoov mus soj ntsuam kom tsis tu ncua. Yog tias koj muaj STD, nco ntsoov xyuas kom koj tus khub mus kho tib yam nkaus thiab. Tsis li, nws txoj kev kaj huv ntawm kev yuav phom sij heev. Thiab yog tias tsis kho, koj tus khub tej zaum yuav kis tau STD rov qab rau koj, los sis rau lwm tus neeg.

Cov Tsos Mob Uas Muaj Heev Tshaj

Ras txog cov kev hloov hauv koj lub cev thiab koj tus khub lub cev. Cov tsos mob tej zaum yuav tshwm sim hauv los sis ze ntawm lub paum, tus qau, qhov quav, qhov ncauj, los sis caj pas. Lawv muaj xws li:

  • Tawm ib co kua txawv txawv los

  • Ua qog, o, los sis ua pob

  • Ua qog uas tej zaum mob, khaus, los sis tsis mob li

  • Cov tawv nqaij khaus

  • Qhov chaw mos kub lug thaum tso zis

  • Mob ntawm lub plab mog, plab, los sis qhov quav

Txawm Tias Koj Tsis Muaj Tsos Mob Los

Tej zaum koj yuav muaj STD, txawm tias koj tsis muaj tsos mob. Yog tias koj xav hais tias tej zaum koj kis tau tus mob zoo heev, mus soj ntsuam. Mus rau tom qhov chaw kho mob los sis mus rau tom koj tus kws kho mob. Yog tias koj tus khub muaj STD, koj yuav tsum tau mus soj ntsuam thiab, txawm tias koj xis neej thiab tsis mob qhov twg.

Tshuaj los Tiv Thaiv Kab Mob

Tshuaj tiv thaiv (vaccines) (thiab hu ua tshuaj poob kas) muaj cov tiv thaiv kab mob siab A (hepatitis A) thiab kab mob siab B (hepatitis B). Cov no yog ob hom kab mob kis los ntawm kev pw ua ke (STDs). Kuj muaj ib hom tshuaj tiv thaiv kab mob pob cos (HPV) thiab. Tus mob no yog ib hom kab mob uas kis tau ntawm ib tus neeg rau lwm tus thaum pw ua ke. Nug koj tus kws kho mob seb cov tshuaj tiv thaiv no puas muaj hom thwj rau koj.

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.